وبلاگ گروه عمران (معماری ) کاردانش سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران http://omrankardanesh.mihanblog.com 2018-12-12T12:37:33+01:00 text/html 2017-03-12T03:48:25+01:00 omrankardanesh.mihanblog.com سیده مریم الهقلی پور برگزاری دوره ضمن خدمت رسم فنی http://omrankardanesh.mihanblog.com/post/87 بسمه تعالی&nbsp;<div>گروه عمران کاردانش شهرستان های استان تهران &nbsp;به همراه گروه های آموزشی اداره آموزش و پرورش چهاردانگه دوره ضمن خدمت 20ساعته ای &nbsp;را تحت عنوان رسم فنی &nbsp;در روز سه شنبه 95/12/24 واقع در چهاردانگه<span style="font-size: 11px;">&nbsp;بزرگراه ایت ا... سعیدی روبروی اتش نشانی جنب مخابرات کوچه شهید محمد حسن جنب اداره اموزش و پرورش چهاردانگه هنرستان اندیشه از &nbsp;ساعت ۸ صبح برگزار می نماید .</span></div><div><span style="font-size: 11px;">لذا از همکارانی که تمایل دارند در این دوره شرکت نمایند در خواست می گردد کد پرسنلی خود را به آدرس ایمیل سرگروه استان خانم الهقلی پور</span></div><div>Omrankardanesh.ek@chmail.ir<span style="font-size: 11px;">&nbsp;ارسال نمایند و در صورت تایید ایشان مبنی بر پر نشدن ظرفیت کلاس در تاریخ مقرر از کلاس استفاده نمایند .</span></div> text/html 2017-03-05T08:17:56+01:00 omrankardanesh.mihanblog.com سیده مریم الهقلی پور معرفی نفرات برتر مسابقه وبلاگ نویسی http://omrankardanesh.mihanblog.com/post/86 <a href="http://s3.picofile.com/file/8288491442/%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C.docx.html" target="" title="معرفی نفرات برتر مسابقه وبلاگ نویسی">&nbsp;معرفی نفرات برتر مسابقه مبلاگ نویسی <br><br>[if gte mso 9]&gt;<xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:view> <w:zoom>0</w:zoom> <w:trackmoves> <w:trackformatting> <w:punctuationkerning> <w:validateagainstschemas> <w:saveifxmlinvalid>false</w:saveifxmlinvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:ignoremixedcontent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:alwaysshowplaceholdertext> <w:donotpromoteqf> <w:lidthemeother>EN-US</w:lidthemeother> <w:lidthemeasian>X-NONE</w:lidthemeasian> <w:lidthemecomplexscript>AR-SA</w:lidthemecomplexscript> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables> <w:snaptogridincell> <w:wraptextwithpunct> <w:useasianbreakrules> <w:dontgrowautofit> <w:splitpgbreakandparamark> <w:dontvertaligncellwithsp> <w:dontbreakconstrainedforcedtables> <w:dontvertalignintxbx> <w:word11kerningpairs> <w:cachedcolbalance> </w:cachedcolbalance></w:word11kerningpairs></w:dontvertalignintxbx></w:dontbreakconstrainedforcedtables></w:dontvertaligncellwithsp></w:splitpgbreakandparamark></w:dontgrowautofit></w:useasianbreakrules></w:wraptextwithpunct></w:snaptogridincell></w:breakwrappedtables></w:compatibility> <w:browserlevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:browserlevel> <m:mathpr> <m:mathfont m:val="Cambria Math"> <m:brkbin m:val="before"> <m:brkbinsub m:val="--"> <m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim></m:wrapindent></m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac></m:brkbinsub></m:brkbin></m:mathfont></m:mathpr></w:donotpromoteqf></w:validateagainstschemas></w:punctuationkerning></w:trackformatting></w:trackmoves></w:worddocument> </xml><!--[endif] <div align="right"--> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="margin-left: 18.75pt; border-collapse: collapse;" cellspacing="0" cellpadding="0" width="379" height="207" border="0"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:55.55pt"> <td style="width:28.15pt;border:solid black 1.0pt;background:#C6D9F1; padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt;height:55.55pt" width="38"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ردیف</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> <td style="width:69.5pt;border:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;background:#C6D9F1;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:55.55pt" width="93"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نام و</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>نام خانوادگی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> <td style="width:2.0cm;border:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;background:#C6D9F1;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:55.55pt" width="76"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شماره پرسنلی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> <td style="width:106.35pt;border:solid black 1.0pt;border-right: none;mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;background:#C6D9F1;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:55.55pt" width="142"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شهرستان </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> <td style="width:42.5pt;border:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;background:#C6D9F1;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:55.55pt" width="57"><br></td> <td style="width:77.95pt;border:solid black 1.0pt;border-right: none;mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;background:#C6D9F1;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:55.55pt" width="104"><br></td> <td style="width:5.0cm;border:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;background:#C6D9F1;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:55.55pt" width="189"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آدرس وبلاگ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> <td style="width:49.65pt;border:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;background:#C6D9F1;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:55.55pt" width="66"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">امتیاز مكتسبه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> <td style="width:2.0cm;border:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;background:#C6D9F1;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:55.55pt" width="76"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">رتبه اثر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در استان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:56.75pt"> <td style="width:28.15pt;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.0pt;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:56.75pt" valign="top" width="38"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> <td style="width:69.5pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black 1.0pt; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:56.75pt" valign="top" width="93"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">معصومه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>زارعی </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> <td style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black 1.0pt; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:56.75pt" valign="top" width="76"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>20648308</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> <td style="width:106.35pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid black 1.0pt;mso-border-right-alt:solid black 1.0pt; padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt;height:56.75pt" valign="top" width="142"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">کهریزک </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> <td style="width:42.5pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black 1.0pt; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:56.75pt" valign="top" width="57"><br></td> <td style="width:77.95pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid black 1.0pt;mso-border-right-alt:solid black 1.0pt; padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt;height:56.75pt" valign="top" width="104"><br></td> <td style="width:5.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black 1.0pt; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:56.75pt" valign="top" width="189"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><b><span style="mso-bidi-language:FA">Mahdiememar.blogfa.com </span></b></p> </td> <td style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid black 1.0pt;mso-border-right-alt:solid black 1.0pt; padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt;height:56.75pt" valign="top" width="66"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>180</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> <td style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black 1.0pt; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:56.75pt" valign="top" width="76"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:56.75pt"> <td style="width:28.15pt;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.0pt;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:56.75pt" valign="top" width="38"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> <td style="width:69.5pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black 1.0pt; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:56.75pt" valign="top" width="93"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">زهرا هاتفی نیا </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> <td style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black 1.0pt; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:56.75pt" valign="top" width="76"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>96339918</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> <td style="width:106.35pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid black 1.0pt;mso-border-right-alt:solid black 1.0pt; padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt;height:56.75pt" valign="top" width="142"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شهر ری </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> <td style="width:42.5pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black 1.0pt; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:56.75pt" valign="top" width="57"><br></td> <td style="width:77.95pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid black 1.0pt;mso-border-right-alt:solid black 1.0pt; padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt;height:56.75pt" valign="top" width="104"><br></td> <td style="width:5.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black 1.0pt; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:56.75pt" valign="top" width="189"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><b><u><span style="mso-bidi-language:FA">Archry2@blogfa.com</span></u></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"> </span></b></p> </td> <td style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid black 1.0pt;mso-border-right-alt:solid black 1.0pt; padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt;height:56.75pt" valign="top" width="66"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><b><span style="mso-bidi-language:FA">146 </span></b></p> </td> <td style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black 1.0pt; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:56.75pt" valign="top" width="76"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;mso-yfti-lastrow:yes;height:56.75pt"> <td style="width:28.15pt;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.0pt;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:56.75pt" valign="top" width="38"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> <td style="width:69.5pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black 1.0pt; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:56.75pt" valign="top" width="93"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">داود نعیمی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> <td style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black 1.0pt; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:56.75pt" valign="top" width="76"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>21099041</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> <td style="width:106.35pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid black 1.0pt;mso-border-right-alt:solid black 1.0pt; padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt;height:56.75pt" valign="top" width="142"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ورامین </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> <td style="width:42.5pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black 1.0pt; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:56.75pt" valign="top" width="57"><br></td> <td style="width:77.95pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid black 1.0pt;mso-border-right-alt:solid black 1.0pt; padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt;height:56.75pt" valign="top" width="104"><br></td> <td style="width:5.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black 1.0pt; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:56.75pt" valign="top" width="189"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><b><span style="mso-bidi-language:FA">Omranteo.blogfa.com </span></b></p> </td> <td style="width:49.65pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid black 1.0pt;mso-border-right-alt:solid black 1.0pt; padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt;height:56.75pt" valign="top" width="66"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><b><span style="mso-bidi-language:FA">123 </span></b></p> </td> <td style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black 1.0pt; mso-border-right-alt:solid black 1.0pt;padding:.65pt 3.55pt 0cm 3.55pt; height:56.75pt" valign="top" width="76"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="mso-bidi-language:FA"></span></b></p> </td> </tr> </tbody></table> [if gte mso 9]&gt;<xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" defunhidewhenused="true" defsemihidden="true" defqformat="false" defpriority="99" latentstylecount="267"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Normal"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="heading 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 7"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 8"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 9"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 7"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 8"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 9"> <w:lsdexception locked="false" priority="35" qformat="true" name="caption"> <w:lsdexception locked="false" priority="10" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Title"> <w:lsdexception locked="false" priority="1" name="Default Paragraph Font"> <w:lsdexception locked="false" priority="11" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtitle"> <w:lsdexception locked="false" priority="22" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Strong"> <w:lsdexception locked="false" priority="20" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Emphasis"> <w:lsdexception locked="false" priority="59" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Table Grid"> <w:lsdexception locked="false" unhidewhenused="false" name="Placeholder Text"> <w:lsdexception locked="false" priority="1" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="No Spacing"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" unhidewhenused="false" name="Revision"> <w:lsdexception locked="false" priority="34" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="List Paragraph"> <w:lsdexception locked="false" priority="29" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Quote"> <w:lsdexception locked="false" priority="30" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Quote"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="19" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtle Emphasis"> <w:lsdexception locked="false" priority="21" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Emphasis"> <w:lsdexception locked="false" priority="31" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtle Reference"> <w:lsdexception locked="false" priority="32" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Reference"> <w:lsdexception locked="false" priority="33" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Book Title"> <w:lsdexception locked="false" priority="37" name="Bibliography"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" qformat="true" name="TOC Heading"> </w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:latentstyles> </xml><!--[endif][if gte mso 10]--> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <!--[endif]<br--> </a> text/html 2017-02-16T17:31:32+01:00 omrankardanesh.mihanblog.com سیده مریم الهقلی پور برگزاری دوره ضمن خدمت ماکت سازی http://omrankardanesh.mihanblog.com/post/82 <div>گروه معماری &nbsp;و عمران (کاردانش وفنی حرفه ای) شهرستان های استان تهران برگزار میکند:</div><div>دوره ماکت سازی و نقشه کشی معماری</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>مدت زمان دوره 32 ساعت&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>محل برگزاری :هنرستان کاردانش شهید قیدرلو</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;زمان و تاریخ &nbsp;برگزاری: روزهای &nbsp;پنجشنبه ،یکشنبه</div><div>95/12/5</div><div>95/12/8</div><div>آدرس :بهارستان ،خیابان غدیر (الهیه)،جنب اداره آموزش و پرورش بهارستان یک هنرستان کاردانش شهید قیدرلو</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>همکاران متقاضی کاردانش لطفا مشخصات خودرا به &nbsp;ایمیل</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>Omrankardanesh.ek@chmail.ir و همکاران محترم فنی و حرفه ای مشخصات خود را به آدرس ایمیل &nbsp;memar_1982@yahoo.comارسال نمایند .باتشکر</div> text/html 2017-02-12T06:53:50+01:00 omrankardanesh.mihanblog.com سیده مریم الهقلی پور شهادت خانم فاطمه زهرا (س) http://omrankardanesh.mihanblog.com/post/81 <font face="Mihan-Koodak">سلام و درود خدا بر یگانه بانوئی که در <strong><a title="عرش الهی بر دوش چه کسانی است؟" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/عرش-الهی-بر-دوش-چه-کسانی-است.p18256">عرش الهی</a></strong> محبوب ملائکه مقرب و هم کلام با برترین آنان و حامل علم خدا یعنی جبرئیل امین بود. درود بیکران خداوند بر فاطمه(س) که بهجت قلب و نور چشم رسول (ص) و عزیزترین انسان ها در پیشگاه او بود؛ وجودی که نور پیامبر(ص) سراسر او را احاطه نموده بود و از جهت شبیه ترین مردم در رفتار و کردار به رسول خدا بود.<br>شهادت بانوی عشق و محبت را خدمت اساتید ، هنرآموزان و دوستان همراه&nbsp; ما تسلیت عرض می نمائیم.<br><img src="http://s3.picofile.com/file/8286060784/فاطمه_زهرا.jpg" alt="" border="5" vspace="50" hspace="50" align="middle"><br><br><br></font> text/html 2017-02-12T06:26:41+01:00 omrankardanesh.mihanblog.com سیده مریم الهقلی پور جشنواره الگوی تدریس برتر با استفاده از IT ویژه هنر آموزان معماری و ساختمان هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش http://omrankardanesh.mihanblog.com/post/80 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><font size="1" face="wingdings"><a href="http://s7.picofile.com/file/8286057492/111.pdf.html" target="" title="جشنواره الگوی تدریس برتر "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">سلام علیکم</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA">با احترام و صلوات بر محمد و آل محمد به اطلاع میرساند گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه( دبیرخانه استانی معماری و عمران مستقر در ناحیه 1 بهارستان) در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری جشنواره الگوی تدریس برتر با استفاده از </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">IT,</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA">ویژه هنرآموزان سطح استان، برگزار نماید. </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">لذاشایسته</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">است</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">همکاران</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">علاقمندبه</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">شرکت</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">درجشنواره</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">های</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">مذکور</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">آثار</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">خود</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">را</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">طبق</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">زمان</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">بندیهای</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">تعیین</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">شده</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> که در فایل مورد نظر قرار داده شده&nbsp; </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">به</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">کارشناسی</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">گروههای</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">آموزشی</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">منطقه</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">خودتحویل</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">نمایند.</span></b></p></a></font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2017-02-12T06:17:21+01:00 omrankardanesh.mihanblog.com سیده مریم الهقلی پور مسابقه وبلاگ نویسی http://omrankardanesh.mihanblog.com/post/79 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><a href="http://s5.picofile.com/file/8286056726/222.pdf.html" target="" title="مسابقه وبلاگ نویسی"></a><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="center"><a href="http://s5.picofile.com/file/8286056726/222.pdf.html" target="" title="مسابقه وبلاگ نویسی"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><br></span></a></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="center"><font face="impact"><a href="http://s5.picofile.com/file/8286056726/222.pdf.html" target="" title="مسابقه وبلاگ نویسی"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA">با احترام و صلوات بر محمد و آل محمد، به اطلاع می‌رساند، گروه تکنولوژی و گروه‌های آموزشی متوسطه (دبیرخانه استانی معماری و عمران مستقر درناحیه1بهارستان) در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری مسابقه وبلاگ نویسی</span></a></font></p><div align="center"><font face="impact"><a href="http://s5.picofile.com/file/8286056726/222.pdf.html" target="" title="مسابقه وبلاگ نویسی"> <span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA">باموضوع"<b>معرفی رشته های تحصیلی"</b> </span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA">رابرای تمامی هنرآموزان معماری وساختمان بر اساس شیوه نامه ای که در فایل مورد نظر قرار داده شده ،&nbsp; برگزارنماید</span></a></font></div> <p></p> text/html 2017-02-12T05:40:37+01:00 omrankardanesh.mihanblog.com سیده مریم الهقلی پور سوالات مسابقات علمی کاربردی بهمن 94 http://omrankardanesh.mihanblog.com/post/78 <div align="center"><a href="http://s3.picofile.com/file/8286054034/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.rar.html" target="" title="مسابقات علمی کاربردی"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">سوالات مسابقات علمی کاربردی&nbsp; بهمن 94 </font></a></div> text/html 2017-02-08T07:53:04+01:00 omrankardanesh.mihanblog.com سیده مریم الهقلی پور فهرست کتاب های درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی نقشه کشی ساختمان و رشته معماری داخلی http://omrankardanesh.mihanblog.com/post/77 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://s5.picofile.com/file/8285545734/rahnamakardanesh93_7_2_.pdf.html" target="" title="">فهرست کتاب های درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی نقشه کشی ساختمان</a><br><br><a href="http://s1.picofile.com/file/8285546018/rahnamakardanesh93_8_1_.pdf.html" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold">فهرست کتاب های درسی و منابع آموزشی رشته مهارتی معماری داخلی </font></a></font></div> text/html 2017-02-08T07:29:31+01:00 omrankardanesh.mihanblog.com سیده مریم الهقلی پور جدول ارزشیابی و بارم بندی استاندارد نقشه کشی عمومی درجه 2 پایه دهم http://omrankardanesh.mihanblog.com/post/76 <div align="center"><a href="http://s6.picofile.com/file/8285542368/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%DA%A9%D8%B4%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%87%D9%85_1_.pdf.html" target="" title="">جدول ارزشیابی و بارم بندی استاندارد نقشه کشی عمومی درجه 2 پایه دهم</a></div> text/html 2016-07-04T13:09:52+01:00 omrankardanesh.mihanblog.com سیده مریم الهقلی پور جدول دروس رشته معماری داخلی http://omrankardanesh.mihanblog.com/post/75 با سلام و احترام جدول دروس رشته معماری داخلی در سیستم 3-3-6 در اختیار همکاران محترم قرار می گیرد.<br><br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAA8AAD/4QRNaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjMtYzAxMSA2Ni4xNDU2NjEsIDIwMTIvMDIvMDYtMTQ6NTY6MjcgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcE1NPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvbW0vIiB4bWxuczpzdFJlZj0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL3NUeXBlL1Jlc291cmNlUmVmIyIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iIHhtcE1NOk9yaWdpbmFsRG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDo1MjI1OUEzQTRDNDJFNjExODI0QTgzMTE3MEZBQTFCRiIgeG1wTU06RG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDpCREZBRTkzQTQyNEMxMUU2OEVDN0NBQkRFMDU5N0IyRiIgeG1wTU06SW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDpCREZBRTkzOTQyNEMxMUU2OEVDN0NBQkRFMDU5N0IyRiIgeG1wOkNyZWF0b3JUb29sPSJBZG9iZSBQaG90b3Nob3AgQ1M2IChXaW5kb3dzKSI+IDx4bXBNTTpEZXJpdmVkRnJvbSBzdFJlZjppbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjUzMjU5QTNBNEM0MkU2MTE4MjRBODMxMTcwRkFBMUJGIiBzdFJlZjpkb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjUyMjU5QTNBNEM0MkU2MTE4MjRBODMxMTcwRkFBMUJGIi8+IDxkYzpjcmVhdG9yPiA8cmRmOlNlcT4gPHJkZjpsaT5IQU1FRDwvcmRmOmxpPiA8L3JkZjpTZXE+IDwvZGM6Y3JlYXRvcj4gPGRjOnRpdGxlPiA8cmRmOkFsdD4gPHJkZjpsaSB4bWw6bGFuZz0ieC1kZWZhdWx0Ij40XzI2ODY1MDA4ODQwMDY4MzMxNi5wZGY8L3JkZjpsaT4gPC9yZGY6QWx0PiA8L2RjOnRpdGxlPiA8L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj4gPC9yZGY6UkRGPiA8L3g6eG1wbWV0YT4gPD94cGFja2V0IGVuZD0iciI/Pv/tAEhQaG90b3Nob3AgMy4wADhCSU0EBAAAAAAADxwBWgADGyVHHAIAAAIAAgA4QklNBCUAAAAAABD84R+JyLfJeC80YjQHWHfr/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoKDBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f/8AAEQgBlgEsAwERAAIRAQMRAf/EAKQAAAIDAQEBAQAAAAAAAAAAAAAEAgMFAQYHCAEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwQQAAIBAwICBAYLCBMAAwEBAQECAwARBBIFIRMxIhQGQVEy0pNUYXHRQlKSI1Nz0xWBkbFysjM0B6HB4WKi4kNjo7PDJGSEJTVFFkaCgybwRBcRAQEAAgIBAgcAAAAAAAAAAAABEQIhBDFhkfDR4RIiMgP/2gAMAwEAAhEDEQA/AP1TQFAUBQFAUBQFB4DvT+tvZNvzPs7aTkbtuMDZAz8XbMSTcZYeReIrMkB1wHnMtmdbML2vQU7P+s3e42zF7zbDk7bDhY0uXNmGKRYgDlCLGhVmHLd3iYMdL3uG6oFrgn3b/WJ3+l7t71vm8d3ciWXbjj4+JtGNhZEGRNNoQ5Mg5xLOiSOwGhLWXgzX4BQ/62e9nIiz5O6u64m2ZL50WPL9nz5c5ZOWcOQ40RjnRNJk18xFuRZSemg+iYW8Z2S2KTtOVFBkQpM2RIYUEZePXoeMyc4Mp6pGjpoPnGN+urvAu+ZEed3K3xdqUItotvyXmgYNMCSQpSfmBYiNBGnUeLWoHsz9d0EWe+HB3a32fIghgyJcVNumkk05aa4g7ISIGFjqEg8Bt0UGluf618fbtxz4Ztk3CTAws3D21c+FFdZcrL8qNEuGPKuoPjJsPZAwP1m5z422ZG5d3M/Bx8vBztwzslo5FjxFwmIVJOckJVpkXUgfS3EcOmwQwP1tYu4b72HF2jOG3Y8mWm5brLDIIYFxsdMlJNSq6WkVwArMrcRYHjYMrfv11QSbri4/dHHn3vAgZzvefhbfl56RDlK8EcTQaUZpWYAnUdPTa1yAY7q/reztxz9xTe+7e47Hs+Bjz5jb3nY82NCI4pCQHWVF03hZW4MeNwQLUGlh/rc2Hcd9h2va8PNzMeSeWB95WFhtoWCJ5HePNF4JLGMLYN4fYIoFdu/WvJu+94+Ptmxbo+1yRnIXPbCmEUsa4skxVZHVIw2oRKlmYPr4HgaDLzP1xd5BlYku3d0dzztunLY5Y4WbA7ZBeFgSJIeZGkcTyamaMqziyta9Bq93/wBaObNtW4NvOwbpj7ls+JlZm4scGWDFfszH5LGllOmVnXybHj09FA1nfrj7lYeNhl5cifcc6OGXH2fFgkyc49ogXJjHJiDHjG3T0dPHgaCGb+tWNYNtGDsW5z7juTROu2y40sc8WM+V2d5p0Cu0NgCy8wKp4XYUCG9frX3faNy3XKzO72YndfZXmgyM1YJedPIJMWON4VkEYKXmlN11Bgo0m9xQO5n6zoX2naZY422feN1zYIsfZt2jaHLlxhnx42QYoWKMX5b6gPB02tQY7/r2fIxYcnZ+6O8bgmRGpjHZ5Y0E3O0NE0/LeBbIrNrL6bjSxXpoPqOLLJNjRSyQtjySIrvBIVLxswuUYoWW69B0kigsoCgKAoCgKAoCgKAoCgKAoCgKAoKIdvwIMmfKgxoosnJscmdEVXk0iy62Au1vBeg7l4WFmRrHl48eRGjrKiSorgOhujgMDZlPEHwUF1AUBQFBTBhYcE080EEcU2SwfJkRFVpGA0hnIF2IHDjQUZmNs4aBsuGAuJ+bjNIiEjICk60uPL0qeI42qyW+EtkSmG1blFNhTrDlxGyz40gWRTcBwHRrjoIbiKXWwm0rscG17bEUiihw4p5esqKsavNM1rkAC7u33TSS3wWyDA2za9tgaHb8SDCgLF2jx40iQseliECi58dRVs7YzRBJtLRT/J6WsVfWPJseBuKuEyVh27YZ9v7BFi4sm3Ql4eyLHGYVIJV05dtI6SCLUss8ksphJsGAR4yPHEF0xRwqVW3A6VCjo4KbD2KfbT7ovqKqysTFy8eTGy4UyMaVSssEqh0dT0hlYEEe3QU/Y+0jNjz+xY/boU5UOVyk5qR9GhXtqC8egGgtjwcKPLlzI8eNMudVSfIVFEjql9Cu4Gpgtza/RQGXhYeZGseXBHkRo6yKkqK6h0N1YBgesp4g0BkYOFkvG+RjxzPDq5TSIrFNY0tpJBtqHA2oOQ4ODBiLhQ48UWGi6ExkRViVPghANIHsWoL6AoCgKAoCgKAoCgXfMKyOiQSyaCAzJptcgHwsPHQc7bL6pN/R+fQHbZfVJv6Pz6A7bL6pN/R+fQHbZfVJv6Pz6A7bL6pN/R+fQHbZfVJv6Pz6A7bL6pN/R+fQHbZfVJv6Pz6CD7iyMitizgyEqnBOJALfD8QoJ9tl9Um/o/PoDtsvqk39H59Adtl9Um/o/PoDtsvqk39H59Adtl9Um/o/PoPK7h3X3Dd8mT7Xzc2XBVicTFxlig0ai35xi7hzofR0DhXq07M0n468+rzbde738tuDEfdXAx50ycCHNxciGF4sc61kVWaEQiQh3LMyqB0t7fgrN7O1mLzPirOvrLmcFIu6m4y4zY+45WVLHLPJlzPjKIH57sjIUJmk0qnL4XuePCwrd7Mlzrr6cszr2zFvqt2zuhtuFnSZUR3SWSxjlSaZHRrxcsalJs2mMgC9TftbbTGJ7Lp1ddbnNdTYN6GTG8mZkSYmEP8ATMMRpGist+WcgpJ8poDW6unopf764/Xm+b8ifx2z+3E8fVXg9zRjbpFuD5O6StHokbH5iCJpwdTyFdZ4OxJKnwnpq7dq3XGJ9E162Ns5q+HupDjZPaMaXdktKcgYzZAaAyFi/XXVqZS5JI1Vm9m2Ys19uWp15LmW+7b22TMxsCCDIjnyZ41AknIQam8J4yMfvmuG9luZw7aSyYvJntsvqk39H59ZaHbZfVJv6Pz6A7bL6pN/R+fQHbZfVJv6Pz6CK7g7FgMSa6HS3CPpsD8P2aCXbZfVJv6Pz6A7bL6pN/R+fQHbZfVJv6Pz6A7bL6pN/R+fQHbZfVJv6Pz6A7bL6pN/R+fQHbZfVJv6Pz6A7bL6pN/R+fQcOeVK68aZFZlTWQlgXIUXsxPSaBqgpg/O5H0g/q0oLqAoCgKAoPJb/wB2u9+ducibdvaYWyZzo+erR83JjEcYjMWMX1RosukFiRdTci96BPa+5HfCHvKd5yu9M0eHkStk5myY8URgaawjRRK6CTlrCiC1gdQv4bUFm2dyu9e1SiWHvTkbmw0xqufDjXWJpkeVmkiiEkj8tCouQLm9Bfsvc7I2rvJLvObu+Tu+XnNyYu0rGox4QJpTHEIwvVLP+wPEKD11AUBQFAUBQeK//wCt91n3/J2PFXJy8rFjy3mkhgfko+EpaSJ5JBGquSrheOklekcKClP1z9zO2tgznLgyxMmPHjPiZHMd3fRqACFdHENq1cV40HrNnz4M+CfJgN0M8kZ9h4TynH3HQigfoCgKAoCgKDx7/rU7sDvV/wBZh7Rk54eaKV4YJDFFJBGZGWWRlVVvaykEi/Tagqxv1u9z5cWXInbJwhDFkzuuRjyL1MMQmZlZQysB2lLWPHj4BQbndHd8nedix92yMNtvlz1XI7G7a3jWRFZA5svW0WJFuB4UGzQFAUBQfMc/uJ+s5mycXB7x4y4c8keTLl5EMs07vAkPKiVeamhBJjm/XOoO16B7b+6f6xZZ9vzt47wRy5EM0Ms+LDEYok5bzPJpIZtQkWVYbWFl4ksQtBXLtH60t2gzZNyfB26XNi+zIcbCZ5ORjyshnzGnYozvpVhFGqLa4JbxBbtndP8AWn9i7hi7p3wg7dK0Y26fFwAqQJDKW6wMgd+dHpVhq6o6GJ61Axtuzd+Nrnx0z9yxt1x8nMhkzp44GxuXFGgjRFR5sl3d5OWS2oABTwuaD29AkMrlZGQvJlfrg6kW4/Nr7NBPt/8Ahp/ifu0B2/8Aw0/xP3aA7f8A4af4n7tAdv8A8NP8T92gozpnycLIxkTJgeeJ41njWzoXUqHUgjit7ig8dB3X744MsuRi95M7OkAmOJBn4uOVWSZSql5kjaQrGW1BbcbBTwoLJe7nezcN63LN3PdsiDHaGTG2RNuj0SY6yq6tM4kDJzQGUDyvJvw6KBXZu4+/bNlHLg3nNz8jmIyHLjVY05rJ2xuXGpDF0j6g974x00Ghsnd3L2rvHNvOfuGdu+VnNyohkRRouPEBNKY4gh6Cz/eA8VB67t/+Gn+J+7QHb/8ADT/E/doDt/8Ahp/ifu0B2/8Aw0/xP3aA7f8A4af4n7tAdu/w0/xP3aCnDbDwcZMXD298bGiBEcEUSoi3NzZVsBxN6Cb5MTurvhys6XCMYwSurgbG/C9AttjYmFDJi4eA+NixPaKCKJURRpU2VVsBxN6Bzt/+Gn+J+7QHb/8ADT/E/doDt/8Ahp/ifu0B2/8Aw0/xP3aA7f8A4af4n7tAdv8A8NP8T92gpwzh4UAx8Pb3xoAzOIoolRdTsXdrLYXZmJPjNBTm4m0Z08eRm7T2meKwilmgR2UK4kGkte1nRW9sA0DuFJzOe2lkvL5Lix8haBmgKAoCgKDyvfTde+UZXae7mzNlTbjE0abw86Q42GzBlLy8HlunVZdKHV7FqDI2zZv1yR9imzd32x5FnIy8aMTGMYzTQsTrdCZZRHFIo6sY6/j40FOXvH61t1O6YWLs32Q0mRFFtOTkSJoRIUd55JZYWmOiWRERCEvpbybg0De1r+t/7VibvGdk+xWeHmpgtkmdXDKBo5iKtmk4nUeAoPeUCi5eJFPkJLNHG2sHSzBTblr4CaCf2jt/rUPpF92gR3zIlydqng2ndcfA3BwORlvomVCGBN0JAN1uKDzG4Z36xMZmw9vzttzxlyyON2nKRDDh97H2dWvK3RpbVa/lcKDLwe736y0QYmb35wZsIspM8cLploqLoCrJztLawqly4PEm1Br7nunfbE3SJNqGFl7eUycnKlkyU1NO4kEGOquVKojcslha4DdB4EMzE2j9ZcsUeJnd8Nux8WCKWE5GNE7ZU14ykcjvJMVVgW1EqOkdHiB3fMX9Yu4TTxYfefattwdczQtFG7zupHyCu5kAQD3+jiem/GwBzcoe+OdtWDCvePbsHPSSSTcZsWNhHIouYY4w8rOi3tzDqufBago7vR99Mfe48jvN3i23ccI6lxsfDiMBRyh6zsXYMAFI6PDQez+0dv8AWofSL7tAfaO3+tQ+kX3aA+0dv9ah9Ivu0B9o7f61D6RfdoD7R2/1qH0i+7QH2jt/rUPpF92g+eZW5frUych9wxG2jAlV0xcfb5shsiEw6g82TKUliFzp0xhRqset7ANKn6w9v2rHxMXf9tz8xseDHfKyIwEin5kj5GUwEqu45ZRI0HhFzwvQek7tZE+NtvK3jccXK3ISMcieE8uJi3WARXZ2sqkLxPgoNX7R2/1qH0i+7QH2jt/rUPpF92gPtHb/AFqH0i+7QH2jt/rUPpF92gzO8Kx7lgpBh7suDKsquZopQpKC4dbg+FW4ezag8/DtXeXbsCQbb3kgyc6bKfJmO4ytLG0bxKnJQ3LRKrgsujo8RoKsDF/WLHvMefm96dpyMaR2XJwVgkSKPHLowEFpvzulWGuTV00HN2wf1hyZ+blbT3t23GXIkZcXHng5scEAHUsBIuqQk3Zj7FuHCg9H3XnyMXalh3nc8bM3NXY5WTCRHG7NY9RWZiAAQOnwUGt9o7f61D6RfdoD7R2/1qH0i+7QH2jt/rUPpF92gPtHb/WofSL7tAfaO3+tQ+kX3aA+0dv9ah9Ivu0B9o7f61D6RfdoD7R2/wBah9Ivu0FGZm4UkcaR5EbuZobKrqSflV8ANA/QJY+RnTwRzrjwhZUV1Bla9mFxf5Ogs1bh8xD6Vvq6A1bh8xD6Vvq6A1bh8xD6Vvq6CLy5iAF4sdQSFBaZhcsbAcY+kmglq3D5iH0rfV0EUlzHXUkWOy3IuJmIuDYjhH4CKCWrcPmIfSt9XQGrcPmIfSt9XQVz5GdEqsceEhnROEre/YL837NBZq3D5iH0rfV0Bq3D5iH0rfV0Bq3D5iH0rfV0Bq3D5iH0rfV0ETLmB1QxY4dgSq85rkC17Dl+C9AGXNDKphgDNfSpma5txNvk6CWrcPmIfSt9XQGrcPmIfSt9XQGrcPmIfSt9XQVx5Gc8kqDHhBiYKTzW43UN83++oLNW4fMQ+lb6ugNW4fMQ+lb6ugNW4fMQ+lb6ugNW4fMQ+lb6ugi8uZGpeSLHRR0s0zAceHSY6CWrcPmIfSt9XQGrcPmIfSt9XQGrcPmIfSt9XQVZGRnQQPK2PCQguQJW+roLdW4fMQ+lb6ugNW4fMQ+lb6ugNW4fMQ+lb6ugNW4fMQ+lb6ugNW4fMQ+lb6ugNW4fMQ+lb6ugqjyM55pYhjQgxabnmtx1C/zdBbq3AfyEPpW+roO9s/07tmj+R53Lv+91Wvb9qgV2zOhG24g0TcIYxwhlPvR+9oGH3PGjRndZlRQWZjDLwA4n3tB3t8PwJvQy+bQYXebaX30xQ/am47dgiOWLLx8OEq06yrpIZ3jcrYdGnj7NAjN3Tg5PIgz84x2LiTIjmkmWVIkjxysiqhAQxhyeLsQOtQW/9XhO09jfdd27WZUyGz1Eiyc6OEQg2Edilhchrm/G9+NBpbHiJtRy15+TkQZEvOhjeGY8rVxdF6vklyWHh48SaDU7fD8Cb0Mvm0B2+H4E3oZfNoF8/PhMMfUm/PQ/yMvzq/vaBjt8PwJvQy+bQc+08bmcvTLrtq08mW9r2v5NB3t8PwJvQy+bQea3fu59rbv2zK3jdYsJHglx9txUaGNJIOKuXEZkN2JJGoA8L9FBHH7tJBm4s6Z+bowSnIHJkDyLraSZZ2VF1B2YWCBQAoHEXFAHuxGmWcmDc9y1DJXLiWVZpAhMjPNGDpB5coaxF78AL6erQen7fD8Cb0Mvm0B2+H4E3oZfNoDt8PwJvQy+bQLYufD2nM6k35xf5GX5pP3tAydwgAuUmsOn5GXzaAXccdlDBJiCLg8mXoP/AMaA7fD8Cb0Mvm0HlMrumM7c5c/O3vd3AkmkwsWJDFDAJk5RULyWMgCeCQlb8bcaC7M7r4WRIrLn7pHH2dMV4bSuhWFCsUgVkI5iM2u54E+UDYWDd2+cY2BjY0zTzywxJHJO0M13ZVALHUGNza/E0DHb4fgTehl82gO3w/Am9DL5tAvuObE2FKoSUEgAXikA4keErQaNBCfIgx4mlnkWKJAWeR2CqABckk8BYUHnpf1h90YSRPuEcRK8yIMRqlhKaxLGoJZ0PkiwuTQWL3+7nvt67hHukL4jSLAJAbASvHzVjbVp0No49a1vDQXbd3w7v7jnLh4WWk7yahC8ZDpIY78zQyk30WsTQbVBl5W67dtkmblZ+RHjY4MY5krBFvoJAueFzbhQVbX3v7u7osBw82OTtESzxgH3ruIgD4jzDpt46Bj/AM9/lP7KgVb/ALF9mYf2QuIb4yccppAA+kWNkVtQ+6KCxRvi7dnLuZx2CwuIpICxZ+DXLqVULwtwF/boNegKAoPNrvPezJjmfH2ZcdXIiw1yZSsgfQS8kyqrKkasNK6Sxb2BQXD/ALm+7wkriRbXEUWfS782S8YaVwpRgAJOqg1A2uT4BQb1AUC24fmY/pof61aDMnHfQ5HyPYFx1ZmAZ5S7gMNCk8uyDRfV5Rv0UDuL2o5kXaggyez/ACoiJKBtfHSWAJHtigfoCgzd73HccKGP7P299wyJm0RqGEcaNwsZXszInT1gpoEnze+LJktDgYqvFCyQLJK4WXKOizcEusCkvx8pgOgUD2xpviY0o3honyOc5iaEkryjbTe6R2PTw4+3QaNAUGZOd0EmUduWFpeeutZ2ZF0clegqr8b28FBTt471KSN0OE8TIzSPjmQMraQAiKy+Te51Fr+xQauN+jRfiL+CgsoCgwPtnvLJkT8nZtOLEwhjM0uiWSUyBSwVVZRCqdbXqJPQFoIM3ft8jDQJhRwxrAc6QSPeSRricRgxt1FWxXoJPiFB6KgKBXdP0Cb8X9ugaoEt22Tat4xlxtzxkysdXEgjkuRqAI8HsEgjwigsi2vbophNHjRpKsYhVwouIwxcIPENRvQX8qOxXQtmN2FhYn2aDqxxrbSoFuiwt00HaBSFEfMzFdQy3j4EXHBaCbbdgNpvjodEvPXqjhLxOv27m9At/wCe/wAp/ZUFMWMyd30kxIFlzFxA2PEzEK0gjuik34AtQSmwydkkOXGgyjjEziMtoEmjrBbm9r9F6B/sWL8D9k+7QYk+bk4WFE2bt+rMl0qseOZJEMjyaQt7X6qdY/sUBj5uYUabL2abHiSylQyO7O7oo0KrngNRuTbooJPnhslUxcJ8iN5kgBAZdNnPPdi5Xqolv/lwF6AbdsNppIcbbsrIkiFpdKFVWS1xGWcqt+HSCR9+glJumJFJFjtgzyZjIJJoIlduWhIGpmNl8PRe/T4jQdmy5UWMrs+S5ZBJIilCVuSCgu4Ut92gX7Y+XPHCdoycfHMsTDKn0ovCRerpDs+rV7FreGg0czGy1zsJMTHjbEdn7fLIzakULdNAB4lm4caCfY8b7TA0cOQfCfh+3QdysWRZYOzwJJEWbtJZmDKoQldHGxJcAcfHQY53fIed48TZp8lYtKSkHRaQrcgGUxrZWNjx9nooG3zY442jmw3jywI1WwZo2llDFVVlJvp09a9qCtd0ghx8jJz8GWHHhk5UcqK0hkIQaiqIWexkuq8OP3aCyLOV21y7ZPjYyKzTzS+90hr2VSxPkj79BzF3KDKGuDa8owlWdJWXQGQKWUgOyt1yLAEe3QVSbnOin/Q8tpGsYtIUqeA4MTICp6ekD79A3s8SZK5E82I+LI8ik48jAug5aWDaGZb+0TQd23GzJNvd9zx44cotLaOJmKiMMRHcknrFQCaBvGwsbs0XU94vhPiHs0GfuOUNvx5J5sFpFUyCMRFnLkEcpQB0F7+HhceyKCiLOztM0uRs0sUGOju7h1YyBVchYl1hizWW2oDpoJZ24ctpBhYMmU8ZEXKAZSZmK6RqYqoAXUWPR0eOgsn3TBTLfEiwMnIni/PLGjWS5IS7EhTrtcWPRxNBGXdMWCOFZtvnOdPqZMOJWdtCk3YsDoFgPhdPDwignNlSLGjR7TkOzlzputwqPa56/Sy8QKBLJz5MhHhGzZcMLgB8ibQixkG7arSMT7GkEezQei7FjfA/ZPu0EOzYOorYaltddRuL9Hh8NBJcTEYXVQR7BPt+Og72LF+B+yfdoDsWL8D9k+7Qc7Fi/A6OnifdoFsfDxu25fU+b8J+D7dAz2LFI8j9k+7QK2H/AF23g7Ha3/1UEcPGjXZoJI4zJKuOrImthqYICB0+E0HJoEm2R5pYWglkxi8kJdiUZo7lTx8B4UD3YsfxH4ze7QHY8cdAb47e7QHYsfxN8ZvdoDscB6Q3x292gzZMqPG7VJuUa4uNFKIsWQzOxlUoH1WIWx6RpBN7UFEG8YYMqZcTwJjRxHIyGZ0hE8l9UKs7AFl4X9u3TQTxN22mbGM0yyYwQqs3M5ihC5YAtqtpUleDHhQLLvWy7i+NFgrPMsrxy9oCyiJUEqhSztYDXY6B4Rx6KDWyYuXkYkceO0sU8jJPIHYcpRGzhiL8bsoX7tBzscH2mBY25B983w/boGuxY/wT8ZvdoDscB6Q3x292gOxweJvjt7tAvnQvBjGTEgM84ZAIzK6XVmCsdQ1eSpJ6KDPz91wMWWURKZxiq3aEjZ3kEhsIkVVJOp2NgLX+5Qcm3rbImhWWOQSsofKi1OWg1IHHN0k6fKAu1hQWZW893sWdceeZkne9ojzdWlV1l7fAt77o8HTQWbN2bNTIyhBNAskgIinDxyACNQNSE3F+njQXY0XOxJHnx2x5A8yBC7G6RyMiP0jy1UN92guxsPH7NFwPkL75vEPZoLRh446A3x292gOxY/ib4ze7QHY4PE3x292gUyZMbFadspTFiQpGyZDSsFZpGZSvEgAggeHw0CEG8YZmMU0brEkTzz5N3SGNeYFgV2cgBpEbVa/Dw2oJ4m8bTOsrMkkaxBnZm5luUGAWQfvCrBi3R0+I0C2Rvux5UZgwRNktIzoJY1laJREes7OeqE1dUHwnovY0HoslZ2x5Vx3WOdkYRSMupVcjqsVuLgHwXoPJD9Xr5krbhu+65L7zLIkjZWHogSJYmYxRQqVeyLqGrVcsygnoFBow91ZMFMRNr3CeBcYyPJzmafnu2N2ePnEspcJpVuPhHgoKIe6m8ZCySbrvmRJPkBlnjxFjghVeYGjEVlLjQo06nZjxNrGgvze62bNPNNjb7nYvPkLyRpyCuk+8B5QkAHQDruB0UGhs22T4Mc7ZOU2XlZUzTTSsFUC9gsaKBwRFAA1Enxmgux/07L9uP8mgni4UGKJRCComleZxfhrkN2t7Z40Cv/nv8p/ZUC0cfZdgXL5mTLyMQTcmNhqbRHq0qDbibWFBKbHkn2SSeR8mB5MdnaB3UshZL6W06luOg2NA92D/ABM/x/3KA7B/iZ/j/uUB2D/Ez/H/AHKA7B/iZ/j/ALlBw7eCLNkTEdNiwPR9ygDtykWM8xB6QWFvwUCDTYqtmrnSzYmNjMsZnyZYhHKGVTdeJ4dcL1gOPCgSyt02p8rBwsfLmlOZIjQSRtqS0cnG5A4DqcD0UGjmNJj52FiIMuftjOGmR0CRCNdWqTVY2PQNN+NBPsP+pgdom/MHjr/f+1QM9g/xM/x/3KA7B/iZ/j/uUB2D/Ez/AB/3KA7B/iZ/j/uUHPs5bk8+a54k6hc2+5QL7hD2TFkyVOTkMukGKJk1sCwX32kdW9+JoKZ8nZYskwybj/fNJvFzUMmkAvY8LgWF+NBV3fmx90hyczHnyVieYoA50m6IqnpHHiOmgt21pNw298lhl4l2lRYpnXURGxTX1dVg1rjw2oG8bB/u8X94n8hff+wPYoLOwf4mf4/7lAdg/wATP8f9ygOwf4mf4/7lBw7eGBDZExB6QWBH4KAO3AggzzEHpBYcfb4UCsvZYZpo8jJmhihiWV55HVYijFgRqPwdHG/joMrc922VMaCDGzJJlzX7PA0DBkDAjh1RwXp49HTQegOD0k5MwH4/7lBlSb53cjzuwNvYOaAS2Osyu6hUMhLKoOmyDVx8FBn4ffPu7kYb5cmdkY8SZBxLysFvKkaSOFJFmKh7WW5uCBxoBO+Xd2WOIQZ2RPmSskZwo2DSo736j2FlZdJ1C/Cgdy992XHwMjMG4TSR40k0EoVrES47lJE6wFrMLXPA+CgfwGxc+EzYuXO8YIs2q1wyLIpta/FXB40Bj4P99y/7xN/J+/8A3vtUEdu15sc7t2vG5M8sAWV0u4icpzF0luq9rrfjbwUE7f8A5y1z+h2v4fzVBDBSeLasaWTN5cYhjuzKgAuotxNAZiTy7XkyRZ3MQxSAMqoQbKQeIFA32bM9cb4ie5QHZs31xviJ7lAdmzfXG+InuUB2bN9cb4ie5QHZs31xviJ7lAdmzfXG+InuUFGTs65TwyZMizPjtrgaSKNijCx1LccDcCgXzI1WTlJnIMmSeFpIwsQkYh0sWA48Ft9ygsy8uTFzMPDkypWmzmdYdEAZRy11MXYCyC3hNBLs+Z9pj+9m/IPHQnw/aoGezZvrjfET3KA7Nm+uN8RPcoDs2b643xE9ygOzZvrjfET3KCiWSaLMgxGy5Obkh2jIhUraO2rUwFl8oWv00EJ82KCSWGTdFE8MXPkgtGZBFe2vR5Vr+GgSx49kj26bKxcnHODPIzTtFFCySSK1mLWFiQVoHMKPIlmy3jzSyGRbMEQg/JJ7FBHb8t9zwHysbKlEOqSMGWERkmNijEBgDbUDY+GgZxsbM7PF/e28hfeJ4vaoLOzZvrjfET3KA7Nm+uN8RPcoDs2b643xE9ygOzZvrjfET3KCiOV3xnye3FIIzIJHeNF08pir3uOFipoEMybZc7suNl5+PlR5RSTDEiwvHIzatBjJ4MeqeignuLJbKiGaO1mNNfyaBmXUQova5sb+1f2aDTONlm47WbHwaE9ygyZNo2PZNmyI5JMbb9mGqTKVooY4ONtTPcafAOmglNvu2xZmPhybxGs2WYhigiK0hmDGMIehiRGTw9jx0FeVvGy7buK4uRusONmZLpGbpEpaVyojjZreW3MGkGgrng7vRbpDHLNjrn4/NmgYwxakZ2vMVsL6mJ1N9+g18fbHxlZMeYQozF2WOKNQWPSTYdNBXj4+Z23L/vZ/k/eJ8H2qCO25Um4xTSQZMyrBNLjtzYBGS8LFHKhgNS6gQGHA+CgnY/8AXLX49j8r/wCrpoJbYMz7NxLNHbkx26rfBHs0HdyGb9n5XWj/ADT+9b4J/fUDNs34UfxW86gLZvwo/it51AWzfhR/FbzqAtm/Cj+K3nUBbN+FH8VvOoC2b8KP4redQFs34UfxW86gWz1zOVHdo/z0PvW+dX99QMFMskMTEWXoOlri/wB2gWtmfaY60d+Qfet8P8agatm/Cj+K3nUBbN+FH8VvOoC2b8KP4redQFs34UfxW86gi8WU6kMYiCCPJa9jwPHVQZ2N3bwseF4Y4Yisj82YvzHaRwdV5GZyz8fA16C+fZop1iSWKExQArHCA6xWNuDRqwRhwHBgaCO2Yk2M+XDBy0jEoNrOeJjQniWJoGnTLWFgpiC2PAKR+3Qcxhm9mi60fkL71vEP31BbbN+FH8VvOoC2b8KP4redQFs34UfxW86gLZvwo/it51AjuGyRbgYe2JHKsD8xIzzAha4broGCv1lB6wNBbHtixzc9IoOdwAkKMWAChbKSx0iyjgKDPzdhx4cWSVY4+ah1rKxlZ7gqQNTOTpGkWXoFuig2bZvwo/it51Bkbn3Z23P3CDcNxjinnhASBZWk5QYhlVuUX5Zk67BWtfjQXw7VhQ5pmSPFOcSX5rqXmFwqnSzMzKtgosOHRQZ+JtPdrB/vMC4kjs6ZSSvryXUykRpJGXaRkThpBWygDxCgIO73d+XJyMaPkT5VubMDJLJKiTEjSGMhZY2sRoB0+xQegtm/Cj+K3nUCuOMztuXZo+mP3rfB/GoGQmWoIUxC9zwVuk8T4aBXj/1z2ex/cvyqDsKZb930TDkEWW2IFx5WF1WQx2RiLG4DUEp454tkkjyJTPOmMyyzkBS7hOs1lAAufFQPUBQFAUBQI7llbrGUi27ETIldWLSTSGKJLEAXIVySb9AHgoM5szvbBgZLT4eM00SWglhkkmZ2uqhmiESEC2piFJPivQdOVvmRJinIxlxscNF2ldd/lTIpXl3UFha172oNLMg3KTOwnx8kQ4kTO2bFpUtKCtkUEg6bNxNqCX/KD6A/l0DVAUBQFAnuufNhY3NhxJc2UnSkMIFyxBtqJ8lfZ8FBnLkd80iOvCxJJSusMuQwUOVHydjECVDX6170BlZPeyHGVYcWDJyJF65EpRY3kcKoT5NtSxrqZiwHgoHNkbPaOdtwSOPMMg5yQsXjB5a2szBSeHsUEttg3KDb3TcckZWUWlYyBVVQjMSiAKF8lLCgbxv0aL8RfwUC26bhkYaR9nwpc2WVgiJHYKpJAvIx8lQCTe3g8dqBLtHeoM7NhwFCyuirPcqgtqTjELk2P36CKZneaZZnhw0WKXhjGeTkvHw06mTRJ77rWvQXT7pueMjqdukypRKsOOYiNMgKIWkkJA5ahmbx+T7IFBXj53euXJSOTbcaHHWQLPP2l2JQKC7RpylvxJAuR0UFGTmd8MjtHYcKPGuTFjnJcdUjSTKwTXqB6wAFBGbJ7zyLIs2LAm3W0tM8jc8heBblhAq6mFwNXR4qD0dAlvIwG2+VM6fs0LjSJlflure9MbfDB8m1B51e63cWEQTs0aOUYtMzqj5HaJElk5tgpdpGgW6+xYCgay9q7gPHiT5WHhaI4oY8aR41GmI3aJeIuFHEjVwFBDupB3D295oNiGPHkkuciXTplkLSMzddguoayeA4Cg9RQK4/6dl+3H+TQR2yDcoY5xn5K5LvPM8DKgTRAzkxRm3SVSwJ8NBV/wCe/wAp/ZUFOJPmY+zQ5Ez48WPDjrJJI5YBUVASzH2AONAZGTmZWzS5OPJjy482O0kUqFirIyEhlPhBFA7/AKp/Mfw6A/1T+Y/h0B/qn8x/DoD/AFT+Y/h0B/qn8x/DoKIc7ImyZ8aKbFkyMbSMiJSxaMuNS6h4LjiKC3m59r68e17Xu3STa336BfcG3ERxBjAC00IUda5PMU8KCWTuM2NkY2PkT4sU+YxTFiYsGkZRqYIPCQvGg5/qf2mPzN+Qfh/DoGf9U/mP4dAf6p/Mfw6A/wBU/mP4dAf6p/Mfw6CrKysvEx3yMqXGhgjF5JZCyqoJtxJoLC+4qAWbHAPRfUPBegA25ElQ2OWXygNVxfjxoFsRtxbIzCpgNpVB8rpESXoDF3GXPxJJ8KfFyIVLxmSMsy60JV1uPCrCxoLsb7T7PFbkeQvw/EKCz/VP5j+HQH+qfzH8OgP9U/mP4dAf6p/Mfw6CIlzzKYg+PzVUOyXa4ViQDbxEqaAMueAxL44C+Ubtw9ugX3RtxXAl1GAXAA8riSeiga/1T+Y/h0GJldzoMzdxumeiZssZDY2Pks0mPA4td4oiOqx09Nz7FrmghD3D2GGSOSLZ9uR4nEkZEZ4ODq1C/hvQX5ndDa82SV8va8DIM6hJRJGzKyqFUAqeHkoo6OgW6KBdu4Hd1pYpW2TbDJCqJE/KN1WPyAPFag3/APVP5j+HQLY/2n23Ltyb3j+H8GgZ/wBU/mP4dAv1v+ueDV2P7l+VQVYrTybLDFPixtjPjKsoeUBShjs2rq9FqCeZPlnap+XjxmLkPoKygi2k2tZaBvnbh6qvpf4tBznbh6qvpf4tAc7cPVV9L/FoDnbh6qvpf4tAc/P9WX0v8WgTy8fNysedMdTiSTnr5OPKvMuo09LIwvYW6KBSPu1jRsHGJIZAoRnObNqa3hYgjieN/HQV/ZHZWhnijkkMc0ehZMt5FVndAzdYG5K2A1XsOi1zQaszydogkmxYhOmoY5aYBrsLMF6vhFBDnZ/2mP7st+QeHM/f/i0DPO3D1VfS/wAWgOduHqq+l/i0Bztw9VX0v8WgOduHqq+l/i0EJ3yZYzDNiRskt1KNKOtwvbyaDOzNlnzcx58xZZoGQomF2kpCmoAMwEaoxJA98Ta5oKz3ehURokEsbJxS2bKblbHirXU8eNrW8dAxs8eRiDJx4INaRygFnnMjljGhYszAkknpoGo1yMbFMMGEkcShiEWTgCxLH3vhJoJY02f2eL+7L5C/yvsfi0FnO3D1VfS/xaA524eqr6X+LQHO3D1VfS/xaA524eqr6X+LQL5UOdMHZIez5DJoXJjkXWoB1cNSMvT4xQZ0PdiGMRM+PNNPGulsmTNl5jk9LMV08T7FvvUEMjY1x43mWKUKh1hHypJFDXsDZuJ0gnSpNvYvxoPTUC24Z8OBivlz9XHisZpPAie+drX4KOJoMOPv9tTzoi42XypVkbGyOUOXNy5I4hyrNqfW0w0ECzWNqCeR3rzokx7bHnGTIhhmFoi6q0jWkiYpcq6KL9YAcR7Ngu7u9533yfIMW25eLgxC0WZkokaySK7JIqDWWIGkEMBpPjoNygVx/wBOy/bj/JoGQysCVINiQbceI4EUGf8A+e/yn9lQUQlMvYo8OfDmfHyMUQygaOsjx6W994QaCWTImNs8uNBgyxQQ47RxRqsYVVVLKAA3AAUDvbZPVJvvJ59Adtk9Um+8nn0B22T1Sb7yefQHbZPVJvvJ59Bn52K+XMZD26EFNBjiMOkjw+VqPHw+CgSi2N4MzGnxp9yiiha8mNrjaOQE6jqF/C3E+2aC5tsyJIUSSfctaq6mSNolYh3LcGJZhYNpFj0AeKgpG2x4LpJAM4I2RHIcZmi5RYuq30gg9A6L28PTQaeTDi5OZiZk+3yyZGCXbFdhGdDSLoYjrdOnhQHbJPtMHss35g8LJ8P8aga7bJ6pN95PPoDtsnqk33k8+gO2yeqTfeTz6DMnwppciSZZdxhMhuUjaAKOHQLhjb2zQU5G0y5OJHjzyZ4aGUSxTwskUtxHyxqYMS3hJ8d/FwoCPaJIjK6T7oZpkdWZ5gya3XTzBGHCqV8AWw+7xoJSbfmyzo8s2YqwqFgMSxJJ5IVzI7O4bVa/BR92gb2LGjxIsyONZeE2tuaVMjM0SFmNja5NA8k7SwyExPFYdEgAJuL8LFqCeN+jRfiL+CgsoCgKAoCgKBDdsgrjyw8qQhlHygA0C58Jv7FA/QZm8b0dueFThZOWkuos2NC82kL4CEDcTfhqsOnjfhQZUHfHO7Ton2HcI8d0jbGeOB3YmT3kgsBGyC2q5t4ieNgty++uDFFkLHE/bUyJ8PFxpbK080GkfJAFi6l5FHDj0m3A0F2D3kyc/cYMeDasyHGIc5ORlwvAEAW6adXlam4W8FBu0CuP+nZftx/k0Fe07Ni7WmUuO0j9ryJMuUyNqPMltqtwFhwoIf8Anv8AKf2VAsDh53d0YEvPSPJxBC7xxShlDx6SysF4EX4GgnLJt+HskmJjRypBDjtHEnKmNlCEDiykn7tA/wDaGP8ABl9DL5tAfaGP8GX0Mvm0B9oY/wAGX0Mvm0B9oY/wZfQy+bQH2hj/AAZfQy+bQeeyMXetxeRszcJMJFZOzQ4UErAKtizu8kdy78Ra1gPHQXZcWfkjGwZZjJtylXzJ2hyBkSFG1iMKqBApIFySeHC3hoK+xvBLFPkZ2TlKmRHIkTYzKBI7hWbUE1eSbAX/AGaDZmyIZJFcS5MYW3USKTSbG/G8ZoK+3wfaYOmX8wf5GX4f4tA19oY/wZfQy+bQH2hj/Bl9DL5tAfaGP8GX0Mvm0B9oY/wZfQy+bQH2hj/Bl9DL5tAfaGP8GX0Mvm0EJc2F4yqmeMnodYZLj2tSMP2KBbAzIo5ctWaeQ8xeu0Mlz8knTpRR+xQMy5+Py36svkn+Rl8X4tBHGz4OzRdWXyF/kZfF+LQW/aGP8GX0Mvm0B9oY/wAGX0Mvm0B9oY/wZfQy+bQH2hj/AAZfQy+bQH2hj/Bl9DL5tAfaGP8ABl9DL5tAruefAcCbqy+T8zL4x+9oGu34/wAGX0Mvm0B9oY/wZfQy+bQH2hj/AAZfQy+bQcOdjEglJSR0fIy8P4NB37Qx/gy+hl82gPtDH+DL6GXzaBXHz4O25fVl6Y/5GX4P4tAz9oY/wZfQy+bQLah/1zVxt2O/Qb/mvFQW4U8OPssE87rFDFjI8sjGyqqxgsxJ6ABQGTkwZOzTZGPIssE2OzxSobqyshIZSOkEUDtAUFMebhyvKkcyO0D8uYBgdL2B0n2bHooJHJgGQuOZF57KXEV+tpBtqt4r0FlBT2zEvbnJcsygah5SC7D7g6aC3UurTcagLkeGxoF88jlIPCJof61aCWRuGDjT4+PPOkU+WxTGidgGkZRqIQHyiBx4UFbG253te0B4DpPXoEdv3ndJsg4+VtM8TgqWlVojEiyXIDNzNRZQOtpWgpyd/wB3eHGk2/ap5ZHiM+RjuI1ZQQwjTU0iJqZxx6bDjQPrPvEow2XHSBXZWzFlIZlQq11XQ1tQYLxuRxoKo933CbO5UO1zHDtKDmu8aLqj4KAhYuQ5Bsbez4aCT7nlYnNl3CER4kYZjNGC9hqQICBqJPWN/wAW/hoEYe8G+zMssWxznClBeORmiSUKQNGqJ5FNz1r3tbhQNjfJIRFBk4sr5ixiTNEK/JxDSCTqY9YX4AJqN6C7aZ5p2y5JoGxnM1hE5UtpCKFJ0kjrDjbwUD0v5p/xT+Cgjjfo0X4i/goLKAoCgKAoCgV3T/b5vxf26BqgW3HLbDxHyRE8yxdaRI1LvoHlFVHFiB4BxNBhx97dzeZLbBljGmWQ48xI1PpkjjjugHyYlEjMOYVIC9YCgnkbt3wVIBHset5IYXldJ4WEcxf5aJld4+AQcGUtxPRw4hb3d3jf9znnlztoO2YAGnGaWVWld1kZWPLUdVGUBlLEH2KDdoFcf9Oy/bj/ACaC2DKxsgSGCVZRE7RSFCDpdODKbeEeEUCf/nv8p/ZUFmFBDkbLBBMoeGbGSORD0MrRgEH2xQTz0VNsyEUWVYXCgeABDQNUFWXDLNjvFFM2PIw6kyAFlIN72YEGgzE7rYC4sMTSzvPCGIy2lcyNI4s8ji+hmPsragvn7v7dPOchjOszdLx5E6cLglRpcAAkcQKCJ7u7czjUZXjEYiETTSEcJedqLFtRbWOkn2KBVu5Xd93kMkMkkUiqvIaaXlgLe50huJbV1iemgcydiw5pecsk0MwsUaOaQKpVdItGWMfR+99mgUfu5tmI2Nkx858iGSFEllnlkJHMA6ys2kmzHiReg15MXHknindA00GrkueldYs1vbFBV/yg+gP5dA1QFAUBQFAjuubl4caTQYzZMY1c5Ihqk8nq6VHHyum1/aoM6HcO9YaNpNsV4iNbBJUD2cEiMhyoUoSAeJvQP7ZK2ScxpYWiJl0tG48UaA+2D4PHQMri42PDIIIliDDiEAW9hYdHsUE8b9Gi/EX8FBZQFAUBQFAUCG7YmM2NLkNGpmVRpkI6wsfH92gz993/ADEzY9l2mCV92nKNz2hLY0MBccyV3Zo1Nl1BVVidXgoOQd4t2SWZtx2ifEgQSuirpnkaOIatfyDSC7AgBfKJ6LgXoF9r7x96c3IMv2Cy7XJBLNDM8qRS60AEUPKfS95CrHUwUAFeniaCGd3q7w4sMUy7BkztFZ83GjCNIIXbQrrpdlLCxYohZreK9A43efNgCHO2jIxFOLLkztcTiFkmWJI35AkuXV+Z1b2ANAsO8HeqfFbsuwzc2a7YmVI+OkKo5vGZEMwm4Ket1b38FBu4mrtmVq8r5O/t6KC3Gw8XFR0xoliWR3mkCC2qSRizu3jZibk0Cn/nv8p/ZUFUUvY+76Zkk0zR4+IJnSNYyxVI9RCgrxPDhQSmMmTskmRzJ4udjNJypRGHXUl9LAKQCPDxoH+RJ6xJ96PzaA5EnrEn3o/NoDkSesSfej82gORJ6xJ96PzaDjROo1NkuAOknlgfk0GS3eTZ1EBfcHTtUwgxbhAZWYoLoNPFbyrxoLk3na5MXIyotz5sGK/KndDGQrmwC30246hQIHvHtebJFiY2ZI+SciJXhtHqQrLY6xp4WMZHt0Gjm7gcTccHA/vc0ueZNDxJEUjWIKWaVmC6R1xa16C3kyfaY+Xk/MHwJ8P8Wga5EnrEn3o/NoDkSesSfej82gWmysSGdMebcOXPICUjZogxA9grQZ6d5Nvfa5t0XKlbCik5aSKIzzOjigKi/En71A62fiJFI8ucYjBGsuRGxiLRq4JXUFU9Ok28duFBRk73tuPkmCbcQhAAcl4QVkYgJGQV8p73UeG1BUe8W3nMycWPKmkOGkkmTKgh0JyiFZSSB1tXC1umgv2acZ0c+XDNKsUzq0eoR3K8tLHgp6aCW25v2nt75cbZMMZaWNVmWJWPLYoWAAbgSptQNY0EnZov7xJ5C+CPxfi0FvIk9Yk+9H5tAciT1iT70fm0ByJPWJPvR+bQI7ruEG2QpLkZEp5riONFEWpmbotcLQL5HeLZcbLyMTK3UQZOKgkmidogwQqGuAFJPlUExv2yti9qj3dJILkB0eEglVDkeT0gMOHs0CGd3k2ybE0QZkk5nkSCMx8lgWaxbiB/J9D+Kg9FyJPWJPvR+bQHIk9Yk+9H5tAciT1iT70fm0ByJPWJPvR+bQHIk9Yk+9H5tAciT1iT70fm0CuPBJ23L+Xk6Y/AnwfxaBnkSesSfej82gUt/wDnbX//AMfT/wDVQc2yLPO24tsiMDkx2HKJ4aR+/oDcYtw+z8r+8x/mn/kj8E/v6Bnlbj6zH6I+fQHJ3H1mP0R8+gOTuPrMfoj59AcncfWY/RHz6CufCysiF4J5YpYZBpeNoSQQfH16CCbZKmOmNG8KY8Y0xxLDZVFrdWz8KCubZBPBFjy8hoICGhi5JCqVFhYCQcLHo6KAzMXLjhQJNEo50PBYbdEijwPQN8ncPWY/RHz6BXlbh9pj+8R35B48o/D/AB6DmRnjGyEx59yx4ppLBUdLcWIVRxfpYtZR4fBQWTZEsKTNJnQgY4DTDl3Kgi4uNd+Pg8dBmwbZs7zZfKkxGmnmEeUTGSzStHrC8ZLjqSEgC3AmgveTHbLiw2nhaSCMzRryDy0j06S19egCxtQRbEwNymlikfGyZGPyqyY5OrkcB5T8QvM+83s0Fax7QmW2MMjEGWJOaYjES5kit17GQk6OZ0+A+zQOpF23Fin58Lwz6JIy0JXVx1pcFx77jY0HMBcp5cvk5UJRZQnViuAUjRSOD+Ai1AzJDuHLf+8R+Sf5I+L8egjjRbh2eL+8x+Qv8kfF+PQW8ncfWY/RHz6A5O4+sx+iPn0Bydx9Zj9EfPoKnwcl5UmeWJpUBCMYSbAkE26/jUUA+3zvIsjvA0inUrmC5DWtcHX4qDpwskhQZISFOpfkOhvGOv00Cu4bfKkDzl4taJoDCKxCFgWVevwvbxUGvQL7g2amI8mEglyI+ukJIXmaeJTUQQurovQYMcn6wDPHI6YQhmWS8Glg0JaSMRa3EjaysfML6eF7WoLMjbO+jJjpFu2KQIYVyi+O6sZo31PIjRyJwfgNJFrD2aC3u5jd7hNPlb/l47rKNEGDjRFRGFkYq7OXe7MhGoAdPhoN2gVx/wBOy/bj/JoI7ZusG4pkNDHLGMaeTGk5q6LvEbMV8a36D4aCr/z3+U/sqC3AEp2nFETKknIjszKWA6o8AK/hoO5olG15IlZXflSXZVKjyTbgS34aBugKAoCgKAoCgRz1yroS6dn50Nk0HX+cX32q3T+9oJZmHmTZ2FNFlvBj47O2RjpptNqWyKxIJsp48LUEv+UH0B/LoKR3e2XnvkPiRyzPIJtcw5pWRbkMnM1aLXNtNqCp+6+ySOzSY/M5kvOkWR3dWcEEEqxI4aeA6BQSytq2GDBaN8SGHGLWtHGqdeW0VxpAsWDab+KgVwsnunhzLHiPjrJMoSNgVJZS2gRKSb2Gngg6AKBnLOxZSTxNkRxPoIkljkEUiorLchgQQNSgE9HgoE8Tbu44h7LBBgzdmARkIjlkHEouotdiSbi56aCxcXu/nQQblMhjjyIh2UTlo+UGAUGNGNonK2HVs1Azsjbe0eUdsMXZeb8k0OkxX5aXI08DxoHVXJWGTnyJIbcCiFPBx6Wfw0Esb9Gi/EX8FBZQFAUBQFAUCG7LldmlKugg0jUhQlzx8DagP4NBzfcrecbBL7Rgrn5jHSsTyrCq3U2dmb3oa2q3G3RegyY8Xv1iY2VIMjEz83JliGNEyvHj48SJaQkl9bFiPB4fYoOPD36g25Yg+PlZ2XklpsiO8SY0DMp0qshctpQML+O3Cg5GnfvbNqaItBvu4zTFYZbDFjx4SFC8zUztKFsxJHWJPRQQwNp7+7fhpjRbphZfLUDn5cWRJI7cSWY83gWLeOw8AtwoHdqwO9Ue4Rz5+bBJh6HLwKknMLyWa1y5SyOCF6vk8KDUx/07L9uP8mgaoM7/AM9/lP7Kg5tke4fZuJaeIDkx2BiY+9H85Qd3KPcfs/K/vEX5p/5Jvgn+coGOXuPrEXom+soDl7j6xF6JvrKA5e4+sReib6ygOXuPrEXom+soDl7j6xF6JvrKA5e4+sReib6ygOXuPrEXom+soFs+PcOTHeeL89D/ACTfOr/OUDPL3H1iL0TfWUC3L3D7THy8V+QePKb4f0lAzy9x9Yi9E31lAcvcfWIvRN9ZQRkxs2VCkksLoelWhJBtx6DJQKjYYRKkyx4iyRvzUYY5FpNOkPwk6QpsD4KDk+wwz6ubHitqOp/7uRqJIY6rSDVdlB40DEOBPAWaFseNm8opAQT7ZEnGgpydk7TNHNOYZJIrcu8cmkEG6nSJdOpb9U2uPBQQ2vAnxO0Y2K8EEETqscSQkKByk6BzKByWPceW/wDeIvJP8k3i+koI40e49ni+Xi8hf5JvF9JQWcvcfWIvRN9ZQHL3H1iL0TfWUBy9x9Yi9E31lAcvcfWIvRN9ZQHL3H1iL0TfWUBy9x9Yi9E31lAtuce4dgmvPF5PzTeMfzlAzy9x+fi9E31lBxhnKVDZMQLnSo5TcTYm35zxCgobMKzjHbccUTm9oitn6ouerzb8BQLPvuMkZk+08ZhoeXQkbM5SOTlOwQSFrK/VPDpoLIN3hyM7sOPumJNlmMzcmNQzaFfQzWEvgbgaB3l7j6xF6JvrKBbHj3DtuX8vFe8f8k3wfpKBnl7j6xF6JvrKBbrf9c6et2PptwvyvFQXYEqxbTiu19IgjvpUsfJA6FBNB3NlSXa8l01aTFIOsrKeCkdDAGgboCgKAoCgKAoEc/KhLJj9bmCaH3jafzinyraf2aCWZuLY+dhYi40sxzGdTKmnREI11FpCxBsegWB40Ev+UH0B/LoGqAoCgKAoCgx4u9eyST5EfaY1THCs0xdNJVrAte/BVLhWJtx4UFux7ji7iMzKxW1wHIZFexAJjVUJF+kErwPhoLNt3Ftx298k40uKC0qLHNp1kRsU12UtwbTceG1A3jfo0X4i/goLKAoCgKAoFhuOOqZDzns8eM5SSSYhFsFDagxNtNmoMt+8mz7hj5cGLkK7RgWa40vd9F0PvhqsLjw0G7QZE+9928tMnGny4lEbDHmDvyyrzwlwoJKsrGJieHHpoMvG7vdxX28ZixpyYZJTPlu7LK8svUkM8hId3cHT1+JBt0Ggcw8LuPvmKOz4e350GGeVy+TE/IZgJDGUK/Jmz6itvDQV91j3OXHfcNmhixu3u+RJM0fKllMsjdYlwGIYodI8VBq4297ZkzJDBOHeQyCOwOluVbVZug9Nx4xxHRQWY/6dl+3H+TQQ2vdsfckyWhSRBi5EmM/NQpdozYst/KRr3VvDQV/+e/yn9lQMbX/tmJ9DH+QKDu5f7dlfQyfkmgYoCgKAoCgKAoFtw/Mx/TQ/1q0DNAr/AMoPoD+XQNUBQFAUBQFBXPi404UTxJKEOpdahrHp8PtUFWIAMjMA4ASLYf8A1JQXy/mn/FP4KCON+jRfiL+CgsoCgKAoCgXztuwM+NI82BMiNGEipIoYBh0GxoKt3ghkw3d41Z4+tGzAEqb9IPgoMnvK3dndMLse5zyaA7F8WGV45HVWaNw6oQxjPG4PgoIcnuGdvOL2LEiwJ5WPLWBI4zJGAvMGkDrAEWYcaDmRtXcnIxjK7pFijIOa7JM8MbTdXUzaWUNqZFYg9LcemgpycDuHuWC2FGqQbcjDJyEw748Mhc6WWYRadWr3wYUHFxf1c5PI1bTgtNlMESE4kRk6dJuoUkBeFz4KBuB+5GDucJxoMUbhpWIZccatIi6VVVkmALLddKjU1BqbbkxZM2RPEbxyaCp8YAIv+xQP0Gd/57/Kf2VBzbMCI7biHmTcYYzwmkHvR++oL32zHkRkd5mRgVZTNLxB4EeVQS+z4fnJvTS+dQH2fD85N6aXzqA+z4fnJvTS+dQH2fD85N6aXzqA+z4fnJvTS+dQUZsMGLiyZDHIdYxcqksrMRfwAEk0GWN82loo5QueFfykcZSyqNIa5jPWtdgp4cDQQbcsHLGLFEmYs0k8QljkOQvLAcElmPV6Rbp8NBvfZ8Pzk3ppfOoI/ZmNzOZqm1206udLe1728qgl9nw/OTeml86gPs+H5yb00vnUB9nw/OTeml86gPs+H5yb00vnUB9nw/OTeml86gzM7cMDCzlxJkz2Z1DLJF2mROJtZmW6r900FH23tfNCFc3RqYNMpyGj03IRgw4MHAvwoGdnSDMOZOvaY0MwVNckyMyiJLNpYhhf2aDRO3QkWMk1j0/LS+dQcXboFUKHmAAsBzpegf8AyoO/Z8Pzk3ppfOoD7Ph+cm9NL51AfZ8Pzk3ppfOoD7Ph+cm9NL51BXkYkMMEkuqd+WpbQsspJsL2A1UGQm+7U8PNVNwAuAUcZSPa7Asqt1mtovwHQRQVZO6bfkYbxxpmid2CCJ+0CylwNZY9UAL1uJoN1dqw1keVeYskluY6yOGa3RqINzb2aCf2fD85N6aXzqCt9nwX4OrsNQfrO5646G4nyh46CwbfCOh5h/8AdJ51BwbZjBi4aUOeBbmyXIHs6qCC7PgojRoHWNyWdBI4Vi3SSAbEmgpxsCHtmWA8oA5drSyD3n41A19nw/OTeml86gW0/wD5zTxt2O178fzXjoO7ZjTHbcQ9rlF4Y+AEXDqj+boJ5kWVFiTypmS6442ZbrDa4BI/k6C7ss/rk33ofq6A7LP65N96H6ugOyz+uTfeh+roOHGmAuc2UDxkQ/V0GGe9O0c2RF3KaQQtaWSNYnRRcgNrWMrxIsBe/HooHcvdMHFMqy7m4MHL5/5kBBK5QEsY7cNLE+0aBeDvFsORzpMbeWyGx01S8lEkcJ1egJEWb84treGgpm3rDnzINt7dOmbK0cqQMsWsKswHWUR3TguoarUG92Wf1yb70P1dBRy8rtvJ7ZLo5WvyYr31W+boL+yz+uTfeh+roDss/rk33ofq6DLy95wcGDnZ24T4yc2SEa44yS0V72CxtfUFuvj9uguG4YWqRftOQGGJZ5biIaUa9tV4+B4dB40Ck/eXZMZ9OTvLQakjkj5nJBZZACCF5er3wvwoL8jd9uhwIs590Y4s/CF/kAHuCRbUi9Ok0FTb7tuOkK5W4viSSRRzLDJyF0xyXC8SgXhbjY8KCexZMW5xT5uHnSvjyyLoe0XG0SX/AJOg0nxshUYjMmuASOEP1dByGDIeGNzmS3ZQTwh6SPo6CfZZ/XJvvQ/V0B2Wf1yb70P1dAdln9cm+9D9XQHZZ/XJvvQ/V0FOWRiY0uVkZ0yQQqXkfTEbAewIyaBHbt2w9ym042dK5XWoktBa4PkghPfr1x+940C2fvOJJysXGzZMw5SsyPGccx6Y2sxJCg26vvaD0tAUBQFAUBQK4/6dl+3H+TQNUGd/57/Kf2VBWdw+z9hw8gY8mUSuNEsMOnWWmKRr5bItgXuePRQEW5faWw5GWMeXGV45lWObSHsmpdVlLcGtcexQatAUBQV5ONBkwPBkRiWGQWdGFwRQLyT4e24vKihYR48fyOPChsQoOlE6Ev1bAXoMs7rs8E/aBtrRzu4eeYRxKU1Q8zmSPqFxoJW4J43FATd4trzts1HDmy8fIjSRYQqXdSxBtdgvybJx4+yL0FuTuO2x5ybVihTk8yKXJWMr1ArxgF+Oq5FgOFBbu/eJduyocVcLJzJ59HLXHEduu+ji0jxqNPSePRQOf8oPoD+XQNUBQBAYEMLg8CD0UC82FgtjSxTY8cmO5MksTIHVmvqJK2NzfjQZ0284eBKMfG2+Z4yA7PCiIil5EjsQ7Rm41gnhwFArB3i2jI3VpIMCWXKRJImy1SM25eg8rVqvdubcD2DQPR948JhlSyxyY+HixpK2bNpWJg9xZesWuCLG60Fmy5qZ0c+XGrJHNIrRhrXK8tAD1Sw4+3QS27cxuODLPyJcZo5JoHhnADhoXaO/VLCzadS8egigbxv0aL8RfwUFlAUBQYb96kXFx5/s7MYzpJI0IWPXGI42kAfr6buEsoBPHgbUE37zIuQkRwcko0gjM4EZjBMbvfg97XjK9HTQcyt227skmY+FLNJDr+RWNTIWC6XUEkLq0kjyuI6KCnO3LasZV2+CFYs3LjV3xk5YaNAvTJpNuqFtwvQegoCgKAoCgKBXH/Tsv24/yaBqgzv/AD3+U/sqBja/9sxPoY/yBQd3L/bsr6GT8k0DFAUBQFAUGfu+8wbYiPLBNPzBIVWBAx+SQyMDcr71TagjF3g2lopJGmWBYpzjPzSqWkUXYAk2NhxuKBUd49j3BYkw8uKR3nhEShl1SAOrakW+or08beCg3KBX/lB9Afy6BqgKAoCgKBHB3WDKjZzDLjkSvFolSzExymHV1dQszLccejjQUZfefYcWQwzZkQm1snJDqWunF+F+AT3xPRQX7ZlY2U+XNjSpNCZQFkjYMpKxoDYjhwoHJfzT/in8FBHG/RovxF/BQWUBQFAUCudnLidnBgkm7RMsKiIKdJYFtb6itlGmgJdzwYoDPLII4xp60gMfFwCo6+niQaDLyO8uw5kE8ONmwyObJGQ6/KNrKFY+PXsy8bUG9QFAUBQFAUCuP+nZftx/k0DVBnf+e/yn9lQMbX/tmJ9DH+QKDu5f7dlfRP8AkmgYoCgKAoCgKDjRowsyggG/EX4jw0C2eiCKMhQCJoQDbwc1aBqgW/5MfQHj/wDOgZoCgKAoCgKCPKiuToW7eUbDjfhxoEYseZsvM5U5hQSKNCqhH5pPGDQWSY2Xy3/vj+SfeR+L8WgXkOTibW2U2TLIkEHNaOOOMuwRNRCggXPDhQUPu+HHlw4Uu6GLNnCFMZkQv8oCVvpUj3p8NBN9ygXDkyxuZfHiYo7qsdtSmxFyLeHx0Cr95toDIE3pZdfFWi5LrpBALFgNIA1eE+OgdkzsWPC7c+8IuGb2yDyeWbEjg1rHiDQUYu97Xl5S4mLvkWRkuHIiiMTtaPyr6QbW9mg4+64rZkuEdwMjQrI+SQsLLEsOktr8PvvF4/FQI5e/7LIsePFu0c02RwgjXk3byWsLDV7+g9XQFAUBQFAUCuP+nZftx/k0DVBnf+e/yn9lQMbX/tmJ9DH+QKDu5f7dlfQyfkmgYoCgKAoCgKAoFtw/Mx/TQ/1q0DNAr/yg+gP5dA1QFAUBQFAUBQZ8mT2WPdMrltNyLy8pOLvogVtK+ybWFBHbN0n3CHLeTBlw44ZJIYmmKXlCEqZFCliFJHDVY0D2N+jRfiL+Cg7LBDKpWRAwIK8fEwsf2KCl9twHeB2gQti3GPw8gG3QPuCgvEUQBARQG6bAcaBLMw9rGXBmTY3MyscHs0iozaSerwsNIPXNr+M+zQZC94Nvx8ALkbTNiY8ixpyXERuuQeI6jt0ausPHwFzQSxN/ixcFDDsuVCFhaQQARawykExE6+LkNq6bezegu3Td8JeXgCG2fkxiR4hpvEpBYlyD7FuF6DeoCgKAoCgKBXH/AE7L9uP8mgaoM7/z3+U/sqBja/8AbMT6GP8AIFB3cv8Absr6GT8k0DFAUBQFAUBQFAtuH5mP6aH+tWgZoFf+UH0B/LoGqAoCgKAoCgKBbF/Scz6Vf6pKC+X80/4p/BQRxv0aL8RfwUFlAUBQFArn5eRjHG5OK2Tzp1ilKsF5SMCTKb9IW3QPHQRm3SCDGbImSSNF0DrIQbuAQP2bH2aDLn7zbblwzQRiZdfUhZ4ZU1sHKNa6iwBXpNB6CgryOfyJORbnaTy9XRqtwvQYIze/LypIu34sWPIXAx5JLzRjqhDI6sU8LEhNXAePhQTmi77ryTFNgyqsURmBWRWMqg83Tx0srki3k2t7PAG+7694+ytLvz43apSrrj4qvoh6ihk1ux19YE3sPu9NBqUCuP8Ap2X7cf5NBDbN1x9xXJMKSxnEyJcWVJkMba4jYkA9KsCGVvCCDQV/+e/yn9lQMbX/ALZifQx/kCg7uX+3ZX0Mn5JoGKAoCgKAoCgKBbcPzMf00P8AWrQM0Cv/ACg+gP5dA1QFAUBQFAUBQLYv6TmfSr/VJQXy/mn/ABT+Cgjjfo0X4i/goLKAoCgKAoCgV3T9Am/F/boGqDC3rE72Z2RLiYOTj7btzRMBnhXmyeYwCgLHeJF03Y6izeDh00FGXtHe/Lziybum34sDRdmMUYmeRFJMvNVwiqz9VffAcbWJ4Byfa+92buzZj5uPt8GLrjwYIxNkLIjkXlnXXjrrstlHHTc8T4Asl2bvbLcvvcKuOCMmIyrpbyroJ/KuBZtXj4UHoVBCgE3IHE+OgVx/07L9uP8AJoGrAXsOnpoM7/z3+U/sqBja/wDbMT6GP8gUHdy/27K+hk/JNAxQFAUBQFAUBQLbh+Zj+mh/rVoGaBX/AJQfQH8ugaoCgKAoCgKAoFsX9JzPpV/qkoL5fzT/AIp/BQRxv0aL8RfwUFlAUBQFAUBQK7p+gTfi/t0DVAUBQFAUBQK4/wCnZftx/k0DVBnf+e/yn9lQMbX/ALZifQx/kCg7uX+3ZX0Mn5JoGKAoCgKAoCgKBbcPzMf00P8AWrQM0Cv/ACg+gP5dA1QFAUBQFAUBQLYv6TmfSr/VJQXy/mn/ABT+Cgjjfo0X4i/goLKAoCgKAoCgV3T9Am/F/boGqAoCgKAoCgVx/wBOy/bj/JoGqDO/89/lP7KgY2v/AGzE+hj/ACBQd3L/AG7K+hk/JNAxQFAUBQFAUBQLbh+Zj+mh/rVoGaBX/lB9Afy6BqgKAoCgKAoCgWxf0nM+lX+qSgvl/NP+KfwUEcb9Gi/EX8FBZQFAUBQFAUCu6f7fN+L+3QNUBQFAUBQFArj/AKdl+3H+TQNUGd/57/Kf2VAxtf8AtmJ9DH+QKDu5f7dlfQyfkmgYoCgKAoCgKAoFtw/Mx/TQ/wBatAzQK/8AKD6A/l0DVAUBQFAUBQFAti/pOZ9Kv9UlBfL+af8AFP4KCON+jRfiL+CgsoCgKAoCgKBXdP0Cb8X9ugaoCgKAoCgKBXH/AE7L9uP8mgaoM7/z3+U/sqCna86c4EMaxws0MMXNXnC6goCuoaercceNBPdMvLTAyA8MSl43VQZrEkqbAdXiaBvnbh6snpf4lAc7cPVk9L/EoDnbh6snpf4lAc7cPVk9L/EoDnbh6snpf4lAc7cPVk9L/EoOc/P9WTj0fK/xKBPN3B+dBiyrEkzywsIxKDJpEg6wTSDag1qBX/lB9Afy6BqgKAoCgKAoCgWxf0nM+lX+qSgvl/NP+KfwUEcb9Gi/EX8FBZQFAUBQFAUCu6foE34v7dA1QFAUBQFAUCuP+nZftx/k0DVBnf8Anv8AKf2VB53cNg2SbbIMzd4sbHxJkgGfryTBDlnQscKZXyY5oHAKpPTwoLW7l7TgI+dj7ZB23Hhl5WS88skg1Kb9Z0NB6bXuPzMPpW+roDXuPzMPpW+roDXuPzMPpW+roDXuPzMPpW+roDXuPzMPpW+roDXuPzMPpW+roMl9j3BsqfKE7rLORc87yFUPZE+RBC/KH9jxUFMWxy7esMwXn5CNBAk02RI7CISJZbFLe9vc8aDRm3qODLXDmmwostgrLjvk6ZCHYIpCFNXFjpHs0Hde4faY+RhvyD/Kt8P6Oga17j8zD6Vvq6A17j8zD6Vvq6A17j8zD6Vvq6A17j8zD6Vvq6A17j8zD6Vvq6A17j8zD6Vvq6A17j8zD6Vvq6BNMnLgfPmmTHihjcPLI8zKqqsKEkkx2AAoDF3ddwgkfBlw8tFW7NBk8wC4NuKoem1BfjPuPZ4rQw+Qv8q3i+joLde4/Mw+lb6ugNe4/Mw+lb6ugNe4/Mw+lb6ugNe4/Mw+lb6ugNe4/Mw+lb6ugNe4/Mw+lb6ugpy03KfHkiEUKlxa/Nb6ugu17j8zD6Vvq6A17j8zD6Vvq6A17j8zD6Vvq6A17j8zD6Vvq6A17j8zD6Vvq6A17j8zD6Vvq6CmOPcknml5UJEumw5rcNIt83QW69x+Zh9K31dAv1v+udA1dj6L8L8rx0C0UKZ2z4cGXtzTwqsEqqzR6dcWl0a2rwMoNBZNLbElw8fE5bSrKqR8yIXd7luGv4T3Pt0DjZmQttWI4ubC7xC5Pg8ugq+1l5nK5XygNtHNh1X4C1tfsigk+5sgjLwFRKQsRMkIDM3QFu/EmgxN52GHfc3Gz5+1CDGikijjx8hYbF2GthLDKjcdADA3HDwcbg7seBBs2C2PhYs5gllacvLOsrF5SCTreRibmg0Hzpo1LPiuijpZniA/ZegFzpmQSLiuYyNQcPFYg8b310FOVk5EumFcZhKrxyFC8V9KuCTbX+9NAlu+z7XuBafcNsdm+SLzc1YzbHZnjBZZF6oaRuHQfDQOmfJGeshxWAMZQLriuWvq4DV4qC45s6sqtiuGe+lS8Vzbibdegl2rK9Tk+NF51BCXNnWJmfGeNACTIXhAUeO5a1B5GDubsu3Y8E+c+W/Z5FyOdLmmKBpEZptZi5/KBJZ2a3DieAHCg9Wm7q8qRJFqllj50cYlhLNH8NRruV49NBaMvJPEYkh8HB4vB/8AKg4+dMmnXiuuohVu8QuT0AXfpoFJflY8uHLwy+LnnllGkiAdXiEbJ5Y6bHooDFxcfDfKOHtnImytLz6GiBYpGIkJGvwIgX7lBembLDjxczHZRZEDGSIAs1lUAl+NzwFBNc+VneNcZjJHbmIHiJXVxFxr4XoB8+VI+Y+Myx8OuXiC8ejiXoOnOmEgjOK/MYFgmuK5AsCba+gXFAJnTSLqjxXdblbq8RF1NiOD+Ai1ALnTMzKuK5ZLa1DxEi/EX69B3tmRxPZHsOnrxcP4dBkd59vbdcOBcmPJggxZ0yXELorOY76eskiOpViGUq3SOIPRQd2PYMXZZZ5cPFy3kyFjSRsjJM50xAhOMsrHgDag1+1ZXqcnxovOoDtWV6nJ8aLzqA7VlepyfGi86gO1ZXqcnxovOoDtWV6nJ8aLzqCCZ87ySRjDk1R21daP3wuPfUE+1ZXqcnxovOoFrn/rl7cex+T/APV0UDO1/wC2Yn0Mf5AoM3I7pYE76myMpAgJhEU8kZR3JLvrUhmLEi+onoFBBO5WzhDHJLmzxsCGSbMyZF6x1EgNIbG/hHEeCgXP6uO6pYPyJuYAmmXtE5kHLJKlXL6gbm5sePhoGX7l7HpxeSksL4MIgw2E0rCMKSyNoZirMjG4LA0A/dRFSVMPPycRZo4YHCPf5OLmatN/JeTnks68bgeKgSyu4eyxB5os3Mw+cdOTL2qaRpC5jRetKz2YCNUQrxHg40DWZ3e7vZWRAmTkTNM6CFIkypkEiqvG6RuAbiPrG3G1BS3d7b3EW2Ye75ONh4srHLwo8hjJI0gDqjTMTMi2cEKjDhYCgUj7r90siREl3DIyGz1EkCNmTJzIoBFHpAV11KGCk36Sx8dAxuOLtL5eXiT77LHlbtKiNjiRTaIBo+REhDaAbm7L1tXG9BzL7td18XEmbJz82HGx7Rzu245YCcwBRqbm34hgLmguXu/gbpnncZd2yM3HiKNhY0M7RRQhSSb8ko0mv9+TcC3juHMbY4MyfKnffMvKyWdhDomMSY6smkKsEemNiASdTqTfj4KCWb3V7scrGOS86IoaGJhl5CiTnO0hD6X692YnrftCg63dnYI8bKi3GZ83GldE5WTIXSJdBx440BPVGmWxvxJNzQP5Oz7NIJcl10tJC2O+RG7K4ilIYqrqbqLgHhQZrbDtOAmM0OflxKMkCBufJN8rJC+KikyF7qDJqseGqxoBu5+1Li83OzsmSWPXIM45Dxctm06mj0sqxgCMAAcAKDmf3UwJtu7Cu6ZUGLKzuW52uQvKqojJM+qRSnSulh00FuP3L7vYmFlY8TZCQ5RWbJftc+oshL69Ze66muzWsCaCnN2DutCI8LOy8g89kyY0nzMh7jDIYEanOlFLi/QCbeG1A3/1fY8kZeQjT23MQNLJHkTKSsAJi0FWBUda/CghL3OxX7JH2zJOJivJKMWWQyrJI+rS0jPd20auqNXioIR9ycKHAyoYMzKTNzE0ZG5NIZJzqCCQgvqC6xGL2At4LUA/c2EY+VBj7hl46ZEK46CNxpijvqk0KQVDytcu1r8eFrUDGJ3T2/HyRkmbJkmDFj8vIkZ4FV1RRskbaVPAlfZoF17j7XEgTHyc2FI0KQxnLnkRLqUuEkdlayNYagfH00GxuYtt8w/e/tigaoCgyt23TeMPJRMPZ5dyx2jZmlhmgjZZQw0oVmeLgVudV/uUC6b/ALxLnRRQ7HkPiNJypsxpIY1QhtLtodlkZF48QvHwXBvQJyd7N8hnkjl2GdiqxHRGQwVpJxFo5gurty25vAWA4E36Aun3rvUM0xjZGjxIsi0mWZoXV8bUw5iqHEgIWzkab+AAmgb7u7jNuK5GZLhy4BkZdGPkWEoQL1WYAnTqHG16BvaZN2fGP2pFFHkKSoaFiVcD32k+RfxajQV/+e/yn9lQTxoNygx4oA8LCJFQMVcXCi1+mgstunwoPvP7tAW3T4UH3n92gLbp8KD7z+7QFt0+FB95/doC26fCg+8/u0FWViZeVCYMhceWJiCyMr2JUhh4fGKDHHcXZRrP2dhlpVVJHKyFyqG6gsW1WF/HQaUOziExmLGw1aFUSJuWbqsYAQKSbjSALUC8PdjEhmxposPDWTEVlxjoe0Yd+Y2kFrX19a/TQVN3P2wmQ/Z+EDK0jyaY3W7TWMjcCOLaRc0E17rxJDDBAkeNjwuJORAZERyOIEgB6wDDUPZ+7QVJ3MwYcKXDwcfH26KfTz2ww0LuqgqEZhe6aWI0+C/CxoOQ9yNpgyRl4234ePmLGYky4ldZlUoY+q4a4IV2sfZPjoIY/cXa4pBM+Lj5OSDqORkB5JC2sPfpCi7KDZQB7FBbl9zsHLM/PxsdlySzZKfKhZC4YHV1v5xiALdY36aCqPuNgRYMG3xRomBC2tsUNIUmbq9afUS0h+TXjf8AYJFBZhdzMHD3OXdI8eCTcJSC2TLrdhax6tzYcQP/AOAoF5f1fbRNFhwz40M2Ng6jj40hdouvzC2pL2bVzmuOj7lBevcrbExVxYMPFx4U16BCroQJShkUG5sH5Shh4QLUFS9w8FdvnwEGjHyREk4WSUM0cC8uOO9/ICdW33enjQXxdzcFHyJHx4MiTKYvO8/MkLEyc3wtYDUBwAtwoNHA2/I2/ETEw1x4caK/LjAew1MWNuPjNAxbdPhQfef3aAtunwoPvP7tAW3T4UH3n92gzZO8uHFktiyblgrkrIIjAWs+tiotpLXPFx0UEB3oxOasJzsVZynNeJgweOPSW1SqTdBZffft0FM3efa8tpMFd2wBIbKx1cFY6bISWA1nWOr00DGF3jjzOfy54oxjMUlM8UsIuNN7F9OoDmKCR4TagMTvF2rOkwY3VZ4iynmwTxoSjvGQjtZW60TdB6BfooO5XeTFxXCZG4YcRM3ZtTEhRLpDaCdVgesPumgrfvZtiNpO64GrRHIAHvdJbFGHW4hgbj2KC9t+hSWaKTPwo3gKiXWxUDWpZeJYDiFP3j4qBZu9+1K7o277eOWAXfmdQXv77Vbhbj4qBhs8Y0+VJLnYiWVXm1EqEVV6WYtYcONBRL3rw4+1lszH0YQj7VKqSMic4hYxqUm5YnwUGx2RvszsesauTydduF9Gm9r0DNBgN322bXphXIyFbWIZYoXaOV003SNrdZryAcPDcdINB3J75bZjvIrxyt2eISZYVGYxObWiawtzCDfTe/h6ONBOPvMTjdsfb8zs8rEY6rjTGYoqAlniCllu19NwKCs965eyPMNoz+euhuzNBIDpd1UdYKV1APqIBNrG9BZmd5ji48jNgZL5XOlgxsRI3Z5uVx5i2U2Qj3x4ezQdg7ytzGizduysQxI8mTkMhONGIxqJ5x0arjo0igji97cPIyEx1xshpJSpiaKJ5U5TkhJHkUaEBAvxPRx6CKCD98cMQ46rjTruWWSMfbJUMc5CsQ7N5QRE0m7E2++KC+HvRgviSZ8qSY+2ITpzZhoQqOGtlazKpPk8OPTQKp3wMpLQbTnSY8kevEnEEoEpvZVKlbx6unU9hpsaCzP7342CsnPwM4vGdASPGkfW5ZUCxmwDlmfhpvw40Hcnvdi4kHOysHOhURLM4OM7Fbx8woSt1LjydKsTq4UHYO9KPBE8u35kE0ySypjNC5kCwvGh1KBqFzKCOHEAmggve0TZaYuLtuY7u8aLJLBLDH1mIlJdk4cpRc36b2FBBO+mLLl6IMTIlwBr5m5CNuQvKBMmprcLfsnhQdn74pFNFjrt2Xk5VojmQY0ZkbH51iuvyegcT7Hs8KAl73MFvDtWbOeoCscTMUYgNIkmkHSyKRw8J4dNAwveXUGkG3ZohQIGZseVX1sfJEZXWwA6WAtQVQ97FlE4+zsuN0XVjCSJlE5MbyBI+F9QWM6hbhwHTwoOz98dtRjDFFPNl6YiuMsbatcyl0jb4JCrdieAFBxO90OiZ5duzoo4E5jSPjSIpBkVFVeYELOdV9IHRQD98dubLeDDhyM5IH5WXNjQySrHJ06Oop1Ee+t0dB48KCMvffZ4sTKyJY8mM4hAkheF1lJYKVCpa5La7AdN7jpoJbd3rOSyDJ2vNwQ9zrmgcIqqpZndyAqL1SBqsejgL0En72YyR48jYWWseS+iJmhIvdyqmx48QNfG1l6x4UCp7w93gTuk+3zQqmKk8WZLj21JMQwjQ8Tr1kAr46AO/YeDM6TbJlQ9oQzZEqQ8xZJpdAWJSvGSR9VreDSb8ONBZk949hw4W7RitjzRCExYzw9dpshNUcMYjD6pOrYhb29qg7H3rY4WRkJsu4rJjlC2O2MyvIHcITFa+sgHVbgbdOmgnF3kxch1xnwMgGcEzIYnISF1Yq0zBdCFtPkM16DIiz+7keGMVe7kw28RwyY+vG1RyR5BGQwVSGZpE4yOoUm46b0Gs3eDZ1Alz8OTDx48cZAy8mDREqF9IXURdX4jq2vxoM896doWCdsfZ5ZNvwseKSR3iERLsynGhRZQqk/KajqYaPD00D0O97RJKyybbNj48cJmWfIxmiU6T10AdQb9YWt0+DooM3bNx7vbpkSt/wBcyUTKmJXJfDcJNzBxlZioAHDiW+5e9A/j70uPhxHb+7+XyXRmaFY44mR0kCGN1Zhx6xYewKD0lAnuH2mWgTB0rdyZ5XAKqqqSBa9+s1hwoMaXJ795EhGHh4uHHAVQtmSaufYgu6iEPoU2Krc343I4WIMJJ3vx4neaKDMlmljCRQsFWFCTzGLPyy4Cgezc+KgoGT3+mmhVMLBxoOqciSWV3ezM4KoEUrqVQhueFyR++oGxJ3v7YUaDB7GZGKTrLLzBECSoaMx21EaQbN4z7FBTNld9hyooMDCeRlYyzyZDiJDY6LaY9b8QL9UdPTQWZeX3rx0yRHgwZjO6JgmGTlhVYENJPzegIePU1E0C+Gvf2KbGGScCfFiQDLdXk58rKjXMYEcUaF309PAD79B05vfVtDQ7bjgzSt1MifTyYbdXW0avd7jiqgjj5XiC6aLvfHFHj4pw5AqxpJl5DyazZflG5axldV+jrWoLGk738uJlx9v13cTRtPNa1l5bK4h8erUNHi40FWRmd6+0ucXAjaIPykjnlWNSBcmbWglax4ALpv47W4hKefvlGJOViYM7EQiEc6WMBiBzy7GNzZTfRZeIte1BA/8AeeyRA/Zxyj1Z2QzBQOWoDIGB/ldRsfe26TQXvl941CydhjZY4A00SODI+QwF1i1FF0ob8XYX/ZoFHye/zyQtFgbdFG2rnRS5MrMOHVs6xC3H9633KC15e+sWJiMMfAycvgM1Fklij1NKBdGZWIVIrk3BJPgoLIsvvQMjFxHwIWAQPnZ5mtD020QoF5jP+Mqr+CgVA7+O6xTHDiWUwq0+MzNylRi072lTiXWyItjbpJ8YWwzd8e35k8uPjHbrMMDEEh7QWUhVMjaQiq3F+DMR7PRQWDN71CWLGG3QOyxq2TnNNogLEi6QoFeRiOPl6R7PGgryMnvk2PGkGHjJkzszcxpbxwRqoKpJw1M7NwJRSB+EOOO/FscAbfYLE2U6NKGLgfLCNGVhpJvouwPj8dAS5nfFhiNDt0KStc5UbzKYlDyWUawDJrSMXNksaC+CfvWscS5OLiPPJPaV4ZHEUWOEBLdcBnctwACgfe4grinv4+dE+QuBHhh9GREGkLFAFJkiIXwm4Ac+z7FBGafvxkZkj4mLj4ePCjRJHkzAiaU6SJwY45GCLYhVJBN7kCgtTI75JBjwz4mNLls7PkZGPIRAkKsbIBJ8o0hWw6At78VoO4r98JhLPk4+LjPGHTFxhM7CS7i0krBCEIRTYLq6eNBZjHvj2m+VHgDHd7aYpZS0cYPlDVF8o5Hg6oFByWPvhDtcEUEuHl7iAgnyZtcCGwQuQiLJ5R1jwW4UE8X/ALW/ZjkjDj0NbKEMkjh1CcWXVGmk8weT4vDQLxTd9kgnM+NhzZJjUY6RyMsQm1aWLll1cvT1+gnpHtgTZXfJQqphY8kkECGVxIEhyMh1CsE1FpI40YljqFyBYXvQGYe/ZybYY2wQCS4MrT6jDcdKKnl2v7+1AxPl95UMjR4EUiPMkcCCQB1iDHXLJcqvFQNKqSfH7ALhu/EwCcvCxVLEmV5HlkCNdgBGqKmpLhfKI4X40G/Z9Fr9e3T7NB2gUl3fa4s6PAly4kzJTaLHZwHYlS2lQek6VJt0240HE3jbGzcjCGQoycUqJ0a66S661GogKTpIPA0E8fc9vyJeVBOkknW4Kb+QQGt7WoUERu+2HVbJQ6ZDAxv0SKLlfuWoLFz8JuZaZfkmKPc2sygEjj021DooFxv+xllUbhjF2lGOF5qX5zWAjtfyzfyemgtG6bcZOWuTG0nM5JRWBIk4jSQOg9U9NBHcN52nboZJs7Lhx44heQyOq26pfovfyUJ9oUHcXd9sy52gxshJZljWZ0U3IRxdSfFegrk3/Y4oYpps/HhjmCtEZJUTUGIC2DEHiWA+7QTG87SZ0gGXEZ5CoWIMNV3UOoI6RqUgi9B1t42pUyXOXFpw25eXZ1JjcqGCOAbhirAgdPGgqj7w7FJEs0WfBJC50iVJFZL2Y8WUkD823T4qCUO+bRNEssWVG8byCFSDxLl9AUDp8qgI992SSMyR7hjPGvS4lQgdUN03+CwP3aCxN0218UZceVFJisVCzxuHQ67aestxx1Cgj9r7ccmPHWdXkkDGykHSEFzqser92gPtjauU8py4ljiJWR2cKFKtoOom1usbezQWvnYaPEjzKGnUtDx4Mq2JIPR74UFMG+bPkNKmNmw5DwoZJlhkWQooAN2CE24GgI952uTCXNTJRsZlRxIL+TIbKSvlC/sig7BvO0zxPNDmRPFHLyHcOLCXUF0H2SSLeOgk27bYjIrZUYMj8tLsOLWvb7vg8dBDK3vZ8RYXyc2CFJ7cl3kUKwY2UhibWJIAPjoITd4NlhUvJmRKulWB1XuHJVbW6eKnooLJd52uIMXyUskRna3WtGCBq6t/CwoOzbvt0GemBLOEypIzMsZB8gMEuWtpHWawuaDq7rtrZHZ1yY2muq6Qb8XDFRccLnQaC18vFSEzNKgiBKmS4Kgg2IuPEaDL3LCxct5M6PdJMd8aM9aOReTEdJId08Nr6usf2KBLE2/EiO342FvDwbZjRLOMSMKsk7Fi5klmtcqxuWUAXPT4qCmXYtnnngml33O7TJFzopBkCO8NiqllChLBZLDUOJ4+VxoJ5G1bAghwk3rJxQ68mPGjyF69rqx0Mr3vzOsfH9ygPs/u9LvEijc5HyyEaWKWUuphRUfTGWsAraUdrE+HouaCqOCLMz2g/wC0Sy5d5lyIYSqJpVYiyqouqFUcG5v5RI4cAF77ZjZkzSrv80cUIMMYgdUdEWyOryNrJLOq9bgfb6aD0/goCgzY+7exRzSzrhR8+V3kadgWkDSDS5R2JZLjh1SKCqDuj3YhgWEbZjyqpZtU8azSFnOpmaSXW7Ek9JNBY/dnYGhkiXBihEsYieSAcmXlgghRLHpkAGkdDUEIu6XdmFFWLbMZNCCJHWNQ6qoKjS/lDgekG9B2but3fnESz4STJBcxxSFnjuzFixRiVZrseJF+JoJwd2e7mPMJ4NrxI51bWkqwxhlYdBVrXH3KAXu13fXMOau3Y4yyoUTiNQ6hSxGk26vGRj1fHQRxe6/d7Gxjjx4ELxtJzpDMvOd5Lk63eXW7MNRsWNAZHdfu/PhvhNgxR4sr65ooByA56OvytGoEcCDwPhoBO6nddL6dowgWvc9ni6G6R5PRQXvsm0PkLkthw9oUoVlCKHBi/Nm4F+r0D2OFAuO6vd4RRRDBiEcMhnVQCA0p6XksflCek670Fv8A13YQoQbfjiIKV5IiURkG3SgGk+SLXFBKHYdjhnXIh27FjnXyZUhjVxwtwYC/RQLv3S7rvKkjbTiFow/L+RTSDIVLkLbTqbQvWtfhQTPdju/aEDAhSOBzJHEi6I+Ybddo1sjMNIIZgSD0UHMfuvsGNFkx42EkPbOOTLHdZXNgLmUESXFuHWoJp3b2FEZFwINDoY5EKAq4Om/MB4OeoOs1zQUv3R7tS5MmTPt8WRNIEF5xzgqx30qiyalRePQoAPhoLh3c2FYZIYsCHHSVeXIcdBAxTVq064tDW1cemgG7ubEY2jXBiiR3WSQQrydbLe2vl6dflHg1AYvdzYcWDGgxsCGGDEOvHiRAEV7Aa9I4F+r5R40GDmN3CyMifAyds1yRJJkNj9jk0ssbrqlQKuksXUAEdY28VBVibh3NytxhjGyzjKytEeNDPhTaRDC3LEojdSkMaMB1rLwseigvTdO4su5dhjwO1SCQRGZcKWaCORlRFTmctkQFCOjq2BoIRb73MhM+NDtc2M6sjtAmBNBzXja4tpRQ+kqDY+xQdkk7gY0uRzcVMnKyJ5ubFLC+VO0kAIfSsgd9C6dK6er4qDsOf3Uhkgkx9oVNc0cGA0eKUm50rssvLXQrRrGo1swsLcaCmaT9XcAw2yMQhINWNhYr4+RIoJu7FcfS4LG565W97i9BPKPcJccplYBwsXFWLOMbwS4sTtIFZNSgIsrg2Ghr2YWtcUFWRm9zY5MhMPZmngi1dqyMKBlvLqZTETGFZ/fselRaguzsnumme/M2vIyBMIcvKyEgnkjUx2aAFbHwtcKotfieIoLI83ubJAuXlbN2Zs1WZUn25zNImoMxdFiZh1uJDcfDQMp3i2DGw+1NhS42IvMix2GK92igQaiI1TUq+BVI8HRYUCz7x3NycM50WKDJlk4uKywtBkZBkCvaB7I5VtS9ZTag5BuvdTBzZYItsngmicY6acSbVO5Oliqhby6BErNIb9Ug340HraAoCgKAoCgKAoCgKAoCgKAoCgKAoCgKAoCgKAoCg5pXVqsNRFr+G1AaV1arDVa1/DagEREFkUKD4ALUHbUERHGGDBRqF7Gwvx4n79B3SuoNYah0Hw8emgCiFgxUFh0Nbj//AHGgGRWFmAYeIi/RxoBVVRZQAB4BwFB2gKAoOFEOklQdPFeHQbW4UBpXUGsNQ4A+Gx6aDtAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQYzYMjd5ZMkbjkoORCDgpH8hpWRyp1sjLqY6g9jqtbo4XDZoCgKAoCgKAoCgKAoCgKAoCgKAoCgKAoP/Z" alt=""><br> text/html 2016-07-04T13:07:11+01:00 omrankardanesh.mihanblog.com سیده مریم الهقلی پور جدول دروس رشته نقشه کشی http://omrankardanesh.mihanblog.com/post/74 با سلام و احترام جدول دروس رشته نقشه کشی ساختمان&nbsp; در سیستم 3-3-6 در اختیار همکاران محترم قرار می گیرد.<br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAA8AAD/4QRNaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjMtYzAxMSA2Ni4xNDU2NjEsIDIwMTIvMDIvMDYtMTQ6NTY6MjcgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcE1NPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvbW0vIiB4bWxuczpzdFJlZj0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL3NUeXBlL1Jlc291cmNlUmVmIyIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iIHhtcE1NOk9yaWdpbmFsRG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDo1MDI1OUEzQTRDNDJFNjExODI0QTgzMTE3MEZBQTFCRiIgeG1wTU06RG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDpBQzc5RjVGQTQyNEMxMUU2QjI1M0Q0MTVCM0NENDlGMyIgeG1wTU06SW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDpBQzc5RjVGOTQyNEMxMUU2QjI1M0Q0MTVCM0NENDlGMyIgeG1wOkNyZWF0b3JUb29sPSJBZG9iZSBQaG90b3Nob3AgQ1M2IChXaW5kb3dzKSI+IDx4bXBNTTpEZXJpdmVkRnJvbSBzdFJlZjppbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjUxMjU5QTNBNEM0MkU2MTE4MjRBODMxMTcwRkFBMUJGIiBzdFJlZjpkb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjUwMjU5QTNBNEM0MkU2MTE4MjRBODMxMTcwRkFBMUJGIi8+IDxkYzpjcmVhdG9yPiA8cmRmOlNlcT4gPHJkZjpsaT5IQU1FRDwvcmRmOmxpPiA8L3JkZjpTZXE+IDwvZGM6Y3JlYXRvcj4gPGRjOnRpdGxlPiA8cmRmOkFsdD4gPHJkZjpsaSB4bWw6bGFuZz0ieC1kZWZhdWx0Ij40XzI2ODY1MDA4ODQwMDY4MzMxNi5wZGY8L3JkZjpsaT4gPC9yZGY6QWx0PiA8L2RjOnRpdGxlPiA8L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj4gPC9yZGY6UkRGPiA8L3g6eG1wbWV0YT4gPD94cGFja2V0IGVuZD0iciI/Pv/tAEhQaG90b3Nob3AgMy4wADhCSU0EBAAAAAAADxwBWgADGyVHHAIAAAIAAgA4QklNBCUAAAAAABD84R+JyLfJeC80YjQHWHfr/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoKDBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f/8AAEQgBmwEsAwERAAIRAQMRAf/EAJ4AAAIDAQEBAQAAAAAAAAAAAAAEAgMFAQYHCAEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAxAAAgEDAgIFBQwFCwQCAwEBAQIDABEEEgUhEzFBIhQGUdFSUxVhcZGhMpLSIzOTVAeBQmKyc7HhcuJDo7PTNGQ1Y4MkFsGCokQX8CURAQEAAgEEAgIDAAAAAAAAAAABEQIhMSIDBGESgZHB4RT/2gAMAwEAAhEDEQA/AP1TQFAUBQFAUBQVZmXjYWJPmZTiLGxo2mnkPQqRqWZjbyAUHzbevzfM2dlYfhHEyN8mRVixJsbDmnwXyShlOrPjLQaAjpdeDCx6yBQTy/zW3dPDOXmLsmVi7tHmjCwcWbGnZ8gQwpPlSJBpSU6EEwGjUpKizNegP/6Z4p2vwbtO97v4ezM7O3V8hpMbb8PJUYkahu7iWMiaf6xtAuyA2YkqttNBVg/mj4nG64eFu3hzc8Fs1cBoIht8uRwm1x5ImngdoISJArDWRpX5Sg9Ae13PxBuWFt+55a7FmztgxPJjwxmCR8pl4KkSxySPdv2lHD3eFB8/2L88NxklyV3fwnvggaWTuORjbXmcV1DRC6Mlwyq3akuFJ6hQa+3fnFibh4i9kY2x7u2nPba5pe4TcmGWORkeWTJF4eWBpNr6hfjQU5P50wxYXPXw9uROXLnxbNaF3XKGDEJFl0xLJKqS3NrIxspNuFBsQ/mPoy5o9z2TO27FgwsDLfNljPL5ue6x92Fwt5ImcatJPXwHC4JbF+b23bpkTzTbbl7ZseLivPk7tmxvFFHNHlnFaFm0mI8RfsyEix1BbUGPuP52q/iEJsWDl7l4bxY5Ezdxxdrz8vXmJLo5ETxKsdggZ9fa6LcOFw0fBX5uSbtj583iTZMzwxibeuPq3Hco5MaCR53EJW8yR6CsrAdJFje4oGcH85PD+fmyR4eDuDYGPj5eVPukmLJFimPCF2MEzgRThjcLof4qCnB/NeTcN2y48bYd19m4WPk5RyDgZC8+OGOMryjIsYMhlMiCNdRbSGHA0GXL+cPiRt1w0wPCu4Zu3Z2mDGnGHmxBpVdedMxkhEkcSK1lEka6iCdQXjQaOzfm7r8K5u57rse7Q5uy7cMzd1bAmxonmRRzY8Uz6eZ2tVuPQLk0GpvP5teDNpePGkmny9ylICbVg48uVmXMCZAHJiViPqpVa54dPkNgoy/zTgDbRDg7LuM+dukmMzYUmNNHLBi5GQ8BmnUI/K0iMvaXSLfrA0GZuf5ubltmfueZn+H82LwvtMk2NNmLjzGaWUT4sMbxpIsV0+vlPZ1Bgt1J6KDQy/zOgk2jaJ4UO07tuuZjxw7PusbQ5kmMc9MXIMcBKMX0PqA6um1Biyfnyk2LDkbR4V3jcRPGDGgxpkHP53LMLSiN4V7Cu2rXpuulivTQfUcSaSfFhmkhfGklRXfHlKl42YAlHKF01L0HSxHkNBbQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUHGVWUqwDKwsyniCDQUbftu3bdjLi7fiw4eKpJWDHjWKMFjckKgA4mg7JgYMmZDmyY0T5mOrJBksimWNXtrVHI1KGtxseNBfQFAUBQKw4+2bVhuIIocHDjLyuI1WKMFiWdzbSvEkkmrJbxEtx1Q7jsyZUE3dsdcvGUx40mhBJEknylQ21KG08QOm1MGU58Ta90x4WnhgzscMmRjmRUlQMOKSJcEXF+DClmOKS5USQ+HcLbjtskeJjbcFETYTLGkOiYkBOXwWzm/C3GrNLekS7SdatxcfZ9oxY8PEix9vxYwzRY0SpDGqjixVF0qB2uNSS1bZFuRj4G4Yj4+TFFl4c62khlVZI3U9TKwII9+pYspSfb/DeRhw4GRi4c2Hc4+PiSRxNFdBcxpGRp7Ij+SB1e5V+tT7Ros8caanYIg6STYCphXI5Y5ATG4cAlSVINmU2I4dYNWzCSq83Bws7FkxM3HjysWUWlx5kWSNgDftIwIPEVFUjZdmG5+1RgY43PRyu/iJOfywLaObbXp9y9BbFgYMOVPmRY0UeXlBBk5CIqySCMEIHcDU2kHhfooDMwMHNRI8zHiyY43WWNJkWQLJGbo4DA2ZTxB6qDmTt235UsUuViwzywauRJLGrsmsaX0FgSupeBt00BBt234+EuBBjRRYKJy0xURViCeiEA0ge5agYoCgKAoCgKAoCgKBX2ihZgkMrhGKFlS4upsbfpoDv/APtp/mfz0B3/AP20/wAz+egO/wD+2n+Z/PQHf/8AbT/M/noDv/8Atp/mfz0B3/8A20/zP56A7/8A7af5n89Ad/8A9tP8z+egim5pIGKQTnSxU9jrU2PXQS7/AP7af5n89Ad//wBtP8z+egO//wC2n+Z/PQHf/wDbT/M/noMPf9vzt3lWEySwbXJGY8qFYTzze9+XJq0gNcagynoFq7+LyzTnHc4+XxXfjPaSi8H4YnglyMzectcd+akU0gALgk3LRqknSx4ardXRwrd9u4uJrM/DE9WZ5u1/K7F2XP2zBkh2jOzjNaNMcZ6CaGKOO/YREEdgQenj0CpfPNrnbWfhZ4brO2/tTD4cKSY2duu47pmzYjpkyq6xiAyQgkMsYTUoHG1mv8Jq7ezxZrrJL+0nr8y7bW13M8JYuVJlOM7eYYc13kmx4nQR3ksHA1IzAEC1r019qzHbrx8G3rS5525WTbLuONiQx7JlZGPlRwd1fIy4VnZo7u2rUultYZ7j9X3Kk8+tvfOOvC3w2TtvPyWzvCuXl4oxTuGfEsSu8GUqgznJlL8yV+hNOmQqFW3DrrWvsyXP1n8YZ29a2Y+1/sw3haB9vxsR8zdzJjSvMuXrUylpRpbVqUqVtew08L1n/Tc2/XXlr/PMSZvBzbMHM2/Ji05OdlYqiVphkjXLJJJoC3KhECoE4cL3NY38s2nSS/DWnjut65jZ7/8A7af5n89cXYd//wBtP8z+egO//wC2n+Z/PQHf/wDbT/M/noIx7mkkayJjzlHAZTo6QRcddBLv/wDtp/mfz0B3/wD20/zP56A7/wD7af5n89Ad/wD9tP8AM/noDv8A/tp/mfz0B3//AG0/zP56A7//ALaf5n89Ad//ANtP8z+eg6mejSpG0UsZkJVC62FwC1r+8poGaBbb/spP403+I1AzQFAUBQI75hZ+btU+Pt+V3PNbS0GRZiFZHD2YKVOltOlrHoNB4zL8L/mbumLkDN3jCwMrNlje+HG8keJFiM8sCprEb5DSSlOYWKDSLWN6BmLwf+YTbPgQ5HjRju2PK82VlLgwmGUOihYjEGj7MbKSp1cb8RQTzPCvjnL2VtnXxGuAIlhji3KCDVNKqowl1IGi5QZmUAK7Gy9NzwD0PhrAj27aItvjZpExLwCRySzcvs6mJvxa1zQalAUBQFAUHgs788vyyw5o4JN6gMssrxBVdGCmMEkylSRELrptJpOrhbiKBiT84PAq7X7XjzHn2vmzQjNjjYxloBHrK3szKOcO2oKjjci1BLH/ADS8Db1j5eNte6RZk8cCPOITqWMZDiBNUnyL8xgtgb8aD2SfJHvCg7QFB53xb462LwviHJ3GUBEkiSWx4Isjqrux425aNzCOnSOFB5uX8+fApaXuM7Z0cEIyZ5oVYxxRGWOMtO4UrDpEhYiXSeyR00Hp8Hx74Pz1wXxN0hli3JMiXBl7QjlTEdY52VyAtkeRRxPHqoMfcvzi8EbfDtmXkZmjA3N541ymVl0chnjuyW1nXJEVHD3TwoOYH5z+ANx2zN3LBzmyMbbnRM0rGwMYkd0Ru1p1A8ssNNza3DiKCe4fm14Ti2uLKwJTuGVk5OLg4mAv1MsmTmxxTRR/XaAPqZ1kbyLfrBFB63buG34o/wCjH+6KBigKAoFd1x8zI23Igwp+7ZciFYcjp0MehqD5rNsH53QrF3LcdtKbbLLLj89Z5JcuScyKzykSxR6As+tVI7JQCxoNjF2j8ysLNbdZ82LdpY8fIMe3i2MkjOmMsUB4uobXDK+voBaw7JNgSn2783dxwWdmw9s3LPyI8rlqXkgw48OzxQSskweVsiRVEnLGnTq/SDcGx/nBP4ax48zxDt0e/DIE2QUxJO7tAYQhx9UcsMl1kJfWtr8BwHCg0Nix/GeHm4GHvT42VDqyZ587HWRE50pJihiWaaeWyrzC2rhxUL0WoPXUGfh5kUayoVlJE01ysUjD7Q9YUigv9oQ+hN9zL9GgPaEPoTfcy/RoD2hD6E33Mv0aA9oQ+hN9zL9Gg834n27xDuOXDk7Lv0+ziJVV8dsCXJikILXLDVEehv1SOgdXCgzstPzKxdlycLbMvFy8/lBcfOnx8jGBlleUySCMJk6OUrR6VYtqsfk0Ce4+DfFk2JiR4fizLx3xY+YUkwZJhJljIbIEhkJV9Hb0FD+qB7oINTbH4yk2SbZsXfZcBUdeRub4s+Vkyq/MebXYwaO3IqrZr6V4WJFg9J4b7vt20xYCnIlGJeHmvFMzuU7JdiQxux4m5oNP2hD6E33Mv0aA9oQ+hN9zL9GgPaEPoTfcy/RoD2hD6E33Mv0aA9oQ+hN9zL9GgiMrDF7QyC5JP/jycSek/IoO99xrW5ctv4EvX/8AWgzN3xNkyNvnEuEzhGOWoMEtu8IpKyEabFgRcX66DTTcIdI7E3QP7GX6NB32hD6E33Mv0aA9oQ+hN9zL9Ggz/Zvhv22d99mL7ZMPdzuHdX5/JvfRzNGrTQPjMxhe0UvHp+ol4/8A40GfuW2eHN0YtuO3d71QS4hE2NI68ie3Nj0lbWfSNVBHaNn8L7MLbVtgw1ESwBYcaRQIkZmVANPAanZvdJvQaXfcYdEUv3Ev0aDOh2vw5Bub7rFt7LuMhdnyuRMXLSKqMblekrGq+8LdFBpbYb7dinywx/uigZoCgKAoPDeJ9+8fy7rJt3hfaGMuA6TSZOceRh5MbJblpOBLqu0mpgoVl5dv1hQId4/PGWWXK9m7dBBC8DRbd3zVLOBKxmTniDlohjYC+jV2ek3vQaO6eLfG8K4u143haWffMzH5ks8U4XbsdmV9QOY0TgshUCxj7RPRagowG/N7H2jKzpsXEyt2lzouTtM+WoiiwI4lVxHkRY6Xmkk1Nd1tb3rUEvCz/ma+/wAZ8UYmNi7UEC43KyhkzGdYipLaYcde1ZmPZ67Cg95QKYMsQjlBdQRNNwJHrGoGOdD6xfhFB5rdH8dx588+35O3TbcksckOG6ss7wrGebFzC2gO8ltLHgOug87mZn50btkJnbVDtmwYqFlTbdzmaaV1DqweU4wZQziPRpV7KGvdjwAa22p4/wAfHyMzdp8bLyNXPi2zBm7OmFJCsCzTJDqMzlLllAFrdFBmDePzdzUwZ4Nsw8KaNZe/Y2ZkCGNufK4h0mEZh1QRIjP1XY9NrUGhgx/mhjYbZGXl7VnbhJoXuUckuPjxLzZXdhM0U7u2h41+zAIXgFPGgNh//q0W7LLvc+zT4GQR3mPHlnBxlV5TaBTCvNLKyAs7Do6KBXMj/OVJsqbAzdjk58rd3hyXmEcEKtIIx9XFqdmV0LG4tptxveg9T4YfNj2iNN0lhbcgz98aFiYubqOrQWCsV8lwKDV50PrF+EUBzofWL8IoDnQ+sX4RQHOh9YvwigOdD6xfhFBleJN53PbttORtG2NvWWW0DDimihPFWs5aUgaQ4UNbiAb2NqDyeBL+bUm6YWFlDb4dsxposjP3Izu8kquXeXFiQRoHVA6IHYJ0dBoLZ8380pkixZ4dpjxoII/bGfzZlM0hJeXuUYDXRYxp+sK3Y+QcQ92s0OkdtegdYoO86H1i/CKA50PrF+EUBzofWL8IoDnQ+sX4RQec37G8WyS7g2ybliwpk4yRYy5ILcmfTMplj0EWszxP2tV9JHC96BHMl/NCKNFwDtGTI2NGC+TkSwrHlLEBIxCQSmSNpLkDUp/koJeHh+ZWOmbDvWRtWXeKSTCyopZVc5DKuiN4+SqpErau0Cze5QZTQfnbHHHDHn7FkBzqysiZ50ca+LLEscVgEvZbnjbja9B7zbpofZ+L21+xj6x6IoGOdD6xfhFAc6H1i/CKA50PrF+EUBzofWL8IoDnQ+sX4RQHOh9YvwigOdD6xfhFAc6H1i/CKBfJkjbIwwrAnnHgCD/ZSUDdBl4+PPlQR5LR4uqdVkN4Sx7QvxOrjQWezpvV4n3B+lQHs6b1eJ9wfpUEXwXRSzrhqo6WMNh+9QVSRwxvHHI+Cryvy41MXFnsTpA19PCgtGEx6FwzxK8IesdI+V00EYMUZESzQdykifirrDcHq4HVQWezpvV4n3B+lQHs6b1eJ9wfpUFMuJLHLDHysQ85it+QeFlLel7lBd7Om9XifcH6VAezpvV4n3B+lQHs6b1eJ9wfpUEHwynyxhLwJ4w24L0n5fVQRjgSSZ4IzgvNGFaSNYrlQxIUkB+F9JoAY6mYQDuRmKcwRiHjovbVbV0XoLfZ03q8T7g/SoOezpfV4n3B+lQHs6b1eJ9wfpUFePiTSxl+ViCzuluSf1HK+l7lBb7Om9XifcH6VAezpvV4n3B+lQHs6b1eJ9wfpUEO52bTbC1AgFeTxueIHy6CLY6rLHCxwhLLq5acni2ji1u11ddBb7Om9XifcH6VAezpvV4n3B+lQc9nS+rxPuD9KgrbEmGTHDysTto76uSeGgqLfK/boLfZ03q8T7g/SoD2dN6vE+4P0qA9nTerxPuD9KgPZ03q8T7g/SoD2dN6vE+4P0qA9nS+rxPuD9KgpxcWafHjm5WIusXtySbf/lQWNDNi6ZgmNwdFOiIq1ncIbNqPpUGlQZm2ZjjbcUd1mNoUFwEseyP2qC+XcuUhd8WcKLXNk6zb0qCXfZPwk/wJ9Kg894k8K7d4jyVbdI9yfDEJgk26KdocaVWbUeakci6+IXr6qBfP8GYGTj5GNHHmQwTxzi2ou4myFVDNzDLruiIFQXsKC7J8H7LkYK4rYufqjmfKjyO8ScznSJy2diJRqunZseFqDS2XBi2hcqPHx8posmc5ARyG0FlVSqlnJ09ngOgdFBo99k/CT/An0qA77J+En+BPpUC2Tmv3rD/8Wb7R+pPVN+1QM99k/CT/AAJ9Kgim5a9enFnOhijcE6Rx9L3aCXfZPwk/wJ9Kg8rJ4F2bJ3Gbcc9N1zMt3meBpMqQJj94XlyLjosqqgZOFA1ieGsTH3EZ3KzGkUNFHGG0RrAYxEkekS2uijg/yrk+Wgr27whtm25OJNgwZ0a4UrPBG8rSjltEIuU3MlbUqgDTf5PVQek77J+En+BPpUB32T8JP8CfSoDvsn4Sf4E+lQL4Ga/Ib/xZ/tZupPWt+1QXvuBQAtizgEhRwTpY2H61B3vsn4Sf4E+lQVZk0uTiT44gyYTNG0Ylj0h01AjUpD8COqg83tXgTw/t06ZS425ZWaHgeTMysqSaSU4t+QJNUulhHq4C1BNfBu1RZHOxYM6Fhkx5iAzPIFkWRpHHblbsSM5LL0X40Hpu+yfhJ/gT6VAd9k/CT/An0qA77J+En+BPpUFaTtLuUIMMkVoZeLhRftR9FiaB6gzN38R7VtmiKaZWzJ2MeLhqbyyyadQRVFz0EXJ4AcTQYx/M7wuH03yX0ymDIaPHmcQujFJObZdSqjrpLWtxHUaBvL8eeHsRoue86JNBHlRyHHn0mOVSV02S5YaRqUC4uL0D+yb5DuqTaIZYJcdlSZJVIszKGABIF+B40GlQeczfFu0bDt2IM5nDyKhVEjkc6C+ln7CtwTpbyCgZ9u7fuEbxY7OJEmVQroyahFLFrZb9IBlUe/QbVBhcjxFLt+GNry8bGjONGCZ4WlYPYXYWdAez0f8Az1BYsG8Q4E6bjkw5IBjEDxRsj2D8TISzAk8OgCg2aAoK8l5kx5Xhj50yozRQ3C62Auq6jwFzwvQef5/jrJhfRBjYTZEjcjmdt8eFfk87S7q0rcOCXUce1QMY+J4qbfu9ZOVjrtSvKqYcauH5WkCIsxYqzlrsTYWFhbroNygKBLcRMZMYQsqTFpBEzgsoblPpJAIuL+7QZowvGvN5p3LCsAFWHu0mgC3aZiJQWa/R0D3KDWwvlZX8Zv3VoGaAoMjc8rxH7QhxttxI+7XV8jOnYFOXx1xoisr83gNNxp49PCxBOSHxxk4bATYmJNkyrwKs5x4OVZ1BVlvKZOg3IX3aDZ2uLOi27Hjz5EmzVQDIkjuEL9enVxt79A1QFBiTweIZYWG1ZeNjKWnBaeFpSH5zdoBXQHh1fy0FuLj7zBEU3HJiyUEkQgaONke3M4mQlmBNrdAFBrUBQUZ0+RBiyTY+O2XMliuOjKjOLi4UuVW9ui5A92gxcZ/G8wxlyUxMZmkWXJdLsFhDr9QLsxaQpq1N8kcLE0Fuz4viobjLlbtk47YsiMExIFcctuYTHxZmDWj4M3WeoUG5QFAvJ/yMH8Gb96KgYoFW2ra3zu/thwtnaRH3oxoZdANwuu2q1+q9BfFDDCmiJFjS5bSgCi7EsxsPKTc0E6AoCgV21VbbYVYAqUsQeIINBDcMfHWISrEiyhoYw4UBggmUhb+T3KB2gxF28f8ArofAxcdtw7qDjc2NShl5d01/J4FunjQW5m2Yq7YBNBA84EYldIlVWbUuoqp1WBPVegu3DbkGHMcDFxjmafqRNGCmr9oDSfjoMvPlyIMkYuLs0eRMSzBxEBHoVRY6zZAWa/C/D46C2BpFVXztkSISM9kiVJWjREZ9UmjVfVpCgLfiaCELyvkpbZ1fEZHmeQxIjKthyowr6WLswbhbgLXte1B0ZSZCu2FsLPHciKaaOOFWsSCdDkSAX6LqL9VBObJxu8SwYuxyZLQ3V5OUkUfMsSqq0mjUDp+UBYXFB3IMsU7BNgM8CGxZBjXa4HFQ0i8Bx6eNBTiq+VuEAytlGDArsYpJRATJdGsNMbSFbL06uugeTbJDu82vHxRtQgTkqIhzTOWbXdr20qoWw09fTQTwtu28tk3xovtm/UX0V9ygrycMwyzSDBx5MRFiMarFeW5c87gPlaUsVAHGgzMafdcmzReH4khlJ5c0wSPSoLC7xk6+NlI4ddA3LLjHSqbUY5A7swbH1XihlKsQQpX6xFugvq4jhQVpkiPEx+97E3tDIBKYsMcbgdpuDyA8tCEAJ1NbjwvQWGfHhhlycvZjHAoXkokSzTOzAm2iPVbycf00EkLPDI52AoyAWjPd9TMWIYDt2sB2r3oF5cjNRNK+GGlnBuQvdAjL+yxl4G9ukUDEeATseQ+LhY/tLTkGCORFKc/W5VWtbs6uB40DLbZjLhwDIggfIDQiZ0iVVL6l1FVOqwJ6rmgun27FCAw4kDPqW4ZFtp1DX+nTe1BjZORlLmd2xtiSdowzTHQqJp5llCSPpQsU7XmoL45OTCG3DZ0jkMbysIYxKqaSiiNigdmZi5PZXoBoIwuyzy942gdzhj1vkCJNRZnuFWMdptERu1h08Bc0EoJu86Gg2ExxOy2knSKP6tj8rRfWD7hFx1ig6mTjTzMmLsckkSsE58kUcKkggPwk0vZQ176eNiBQclklilcnw80uOpKgxjGLmx+VpMg4EfpoObbC2Tmqc7aEwSkUgRXEL6+1Hdhy2kAHuE3oNf2bt34WL5i+agqSHY3XUiYzKeIYCMjpt1e7QWrt+2MoZcaFlYXVgikEH9FADbttIuMaEjy6F81Aezdu/Cw/MXzUAm37Yyhkx4WU8QwRSD8VArt237aNuhZ8aEAJcsUWwA8vCglnYOCmOrx48SsJYSrKigj61eggUGjQY0GDAmwpNBirNkrih4ojca5BHdVv7poJZm34bbZrfGWORhGXTp0kspI/RQO+y9v9QtAey9v9Qvx0B7L2/wBQvx0B7L2/1C/HQY5kSLBhXMxIIN3ydYgxFZnBZTYAE6S3SL+Tp6KCsbptRxp5jh6AZmh20OCpytKKQ0Q+UQXYgcOIFxwoLW3XwzFhd9yo+7Y4LAvIrCzKofQQLnXY/J6bgjpoIY2RtW4bjjxwYMqRxnU00iFELPExMYJPF1Hyh1dHTeg0VwoTuLwHCUYghR0yL9MhZgyW9xQp/TQGFtmAWybwL9s37q0DPsvb/ULQHsvb/UL8dAey8D1C/HQLZOAqZOKkGHG+PIzDKkLEGNQhZSqgHVdhbpoMx9x21nU4eIMxJpYoccQjUSS557Fr2CxxlWJPQez08KC1Nw2R8/u0eOJIiwjGQoJQS69LRsw4Bhcdnp+CgqyN98MRPJCmPJPlRJqkxYo2aRWLaFjI9YzdC/p6ONA5i4WP7Jlnhwgcj6948d+B163IRv08KC5tvxHxIJJMVYpXaFnj6dLFluv6KBr2Xt/qFoD2Xt/qF+OgPZe3+oX46DjbXg6TpgTVbs3va/VQZc8+3RDGikgiizpEjmnx2NykZN5Sejgqhu10XHu0C/tXbRgxTybe6ZM7O0GGynnvCkhXmLF8rjGNdukddqC7J3Xwzi4yT5MfLWUfUAKzmRtfL0Rhb6m1W4D3+igt2nKwsnc2bExZII4kljEzrpWWzR3MfHtKp4X+CgZ37b93zsZYdt3L2Yxa08wiWVzGenl6iAj+RiCPcoMbF/LLw1iyQNC+WqQLGvKXIkRZOUCFaXQVLtxOok9roa4AABrJ8NbuiZq7VvMmCctoVj1x89ceGKDklYUdwquTZ9XRfpU8aCWJ4OggYltwzZrLMkTPMQyCdFRiCoHFdF1sBb3+NBQ3gvKQnuu/Z8S8sxIrsrKhbstIiqI1Dafk8NIPHSaD0WHixYmJDixXMUCLGhY6mIUWFyek0C+DDHNtMcMqh4pYijqegqwII+CgMqGODb4oIxaOJoEQdPZWRAKB2gw1jGJ4dGYgych4MXmjHilYM5WPVoS5tc9AoLcvDL7WHlM8UriMvEZmbQxZSVuDY2PC4oHfZ8frZ/vX89Aez4/XT/ev56A9nx+un+9fz0B7Pj9dP96/noD2fH62f71/PQHs+P1s/wB6/noMtM/bkxefuUsu3XleJIsnI7TGNmAYAMflaCw9ygoXO2/K36DboZMlnjUzmXXJoKtGQBqvwbtdB40D6K77vNg8rKEEUCTd9M7aGaRmXlhb6tQCEnq6KCeFgRlsn62b7Zv7V/RX3aBn2fH66f71/PQHs+P10/3r+egPZ8frp/vX89Aez4/XT/ev56A9nx+tn+9fz0C2bGuM+MoGTKs8vLeRZiFiGhnLvdh2exbh1kUCeTuuwwJksmc80mMCZ44pmYgqwQgkG1wTa3TQcxJYv/XJN1hXLmAjnyo8YSSLK41O4j0sRZz0ceugcOIZMPHklM8MrtC0kJmZijFlJUkGxt0cKBr2fH66f71/PQHs+P10/wB6/noD2fH66f71/PQHs+P10/3r+egPZ8frZ/vX89Aez4/Wz/ev56DNbcNljggly8uTGlmGpMeWZuaCANQ0gk3GodHl92gpwcrCz97mxYZMnVhRusjmSTQ2p0tpa9j8niPeoNPJhwcWFpsnLkghQFmkknZVAVSxJJPUoJoMDM8Y+F4dtn3DHzZ8yHHZVfkySm5YFuyTwaygtwoO5Pizw9jaFmyMmOYpDLNE8kitFHMFYvICdSqivdiRb9W+rhQdXxb4bdZ54snLkwMTGfLys1TOY0jTyADUxaxIsOjjQNZ29bNh5uNiPkZDyZLmNCksjdqxIHA9ZFvc67UGrjY2PkQRZEU0zRSqsiHmvxVhcddAikIxdgbLQZOS+PA8q48crB5CiltC6mC6mtYXNBdLjhsGGdjMjs0DmGSVm0kyIdLcSDag1aDMwLxbTiyS5Zjj5UfFggAuoAFyKAzQ0u3NJFlGSNiullCEGzgdIFA7yZ/xDfNTzUByJ/xDfNTzUByJ/wAQ3zU81Acif8Q3zU81Acif8Q3zU81Acif8Q3zU81BQ+1xPlpmOVbLjUpHkGOMyKpvcBtNwOJoFSIO+Y0ONlqWSWQyRxiK4Yo+okKOnV0+7QWpm691l2xZZ+fDCmRJJyl5QWRmVRrtbUSjcPcoJYUM+rJ/8hvt2/VT0V9yga5E/4hvmp5qA5E/4hvmp5qA5E/4hvmp5qA5E/wCIb5qeagWjyDJnT4Szy87HRJJCY1CaZdQXSxWx+QejooFsrddqWDIE+5RvDC3IzF+qYIWUkrKLdm6+WgIxtOLiYfKnijw3YNhlEiEYLgsHQgaRe54jy+7QdXJGHs+TuEuRIcfH7zPJoRWbQju5soFybDooLm50+HBOJZUErQuEkRVcBmU2ZSLg+UUDfIn/ABDfNTzUByJ/xDfNTzUByJ/xDfNTzUByJ/xDfNTzUFWSzY6K8uS4VnSO4RT2pGCLfh6TCgjPkQ480EM+4LFNksUx435atIwFyqAjibeSgR2+XZsvKyMzEyYmzY1WPLlVIucqtxVZCBqA7PX5PcoJYTwT5GL3LJ+pWCTSiLGAo1R2WwFh0dFAzuGy4u5Y/dtxVMzGJDGGeKKRNQ6DpZSKCnKyNpxtwxMfKz4Ys+RZBgxyclZSoUGQR3F/krc26h7lBVt++7Tuk2RiY25LLNAmrJxzytSoWZLstr6SUNBRhb34b3N59qx9whmaOJppcLREQYNVjJo02KEnpoJYK+HczJzVxmgfJyJDHnWihLStGOBksp1DT8nV0jooNlMaVFVVnKooAVQqAADqFhQZyZHcNgOdPPKYMWBppRHGJH0xgs2lFUsxsOgUFsxkmwIcjmSBJGgcRyIqMA0iGzC1wfKKDToMzbF3L2bi6ZIdPJS10a9tI/aoDcl3PuT3kh6U/Uf0x+3QM6dz9ZB8x/p0Bp3T1kHzH+nQGndPWQfMf6dAad09ZB8x/p0Bp3T1kHzH+nQGndPWQfMf6dAad09ZB8x/p0C2Su5d6w7yQ/aPbsP6pv26Bnl7lqLa4NR4E8tr2HR+vQLYS7lqybSQ/bN+o/or+3QM6d09ZB8x/p0Bp3T1kHzH+nQGndPWQfMf6dAad09ZB8x/p0FOXg5mXBJBM8WiQAOUEsbdk3FnR1YWPu0C0Hh+KCCDHigxVgxhphiMblBwAvpLkFuyOJ40E59lbInM86wSSFQoDCXSNJuGVOZpDD0gL+7QG2Y2bHg93jMAhR5Y1Qo5GkSMLcX40F2Uu58tPrIPtI/1H9Mft0F2ndPWQfMf6dAad09ZB8x/p0Bp3T1kHzH+nQGndPWQfMf6dAGPcmFi8BHTYxv1cfToM5PDiJk5OUEhOTlgrNK3OZtJ1XVCZOwvbbgtqC6TZ3kxji6ceOAtqKwrJEdQ67xup9/y0FUG2TYm5I2MuPCZIZNQRHC8HQ8F12HFieFBoad09ZB8x/p0GJieD9txJcowRwDJywTkTM07z6GQxhRI0pkVAtwqqQB1UF0u1be23yYn/hQ4mRIiScgNCWl1Lo+sikRterTbjegoj2nZ0g9n44w4Uli5XMgWSNyuMyxhe8RuG1RsoA7eq49ygu2jaMBViy9s7qVj1Ik0YkYFlHKZmPM7b2XTra592g19O5+sg+Y/06BTbo9xbboVLwFSliCjG4P/ANqCWaueIF5jxFBLDcKjA25q9F2NBpUGakebJ4cVMCRYc1sQDFlcBlWUx9hmBBuA1BbmJIm1hJZDLIojV5SApdgygtZeAv08KB2gKAoCgKDL3LL3znPj7bhowCi+XNJoQFr30rpYuRYe5xoFMjdPFUWAJX2yFcsyoiwxzSTqym5a7LECnQFBK2ueNhQWwz7rNu0LZEIhw7kRAnt8wRsH4W+T02PXQPJBuQ3ead8gHbTAiQ4gVbibUxkctbV8nSAL+WgnhfKyv4zfurQM0BQFAUGbu+55+MY4MDBfLy5+EbG6wJ03aWQA6QLdFrnq9wFe9+LlAT2fjuysq85sghWXULuQsd14X4WNBDNzfFsIjx8TAhypLIDkvMY1LKmuQsvLYBWbsCxv08OFA5Gu4ybHkLjOkG5OuQIZD2o0nLvpPEcVD+5QMskseHAk0nOmRoVkmIC62DKC1l4C58lA1QY2Tum8TTZGNt23OGh7Pesk8mMsSR9WCr6wAt79HEUEJtx8Qqjq2DommUJjGNuaqyWNy5A7C9dz5LeSgm2Z4jWN52wUHIhdhAsoZp5bdhRZDoF+ugjn73u6TTRYG0SZBx11SPMxhR2N9KQnS+skgXPAAHp6qDp3PxFFiZc8+1KZEsMPGx5hK7kg8XJWMAXt0XoF+9+MElDviRtDErBo1ca5pHNo7WBCIobtEnq66Brapt7ly4zu2NDjSrFIEWCVpQfstRJKR/rdHueSg2KDD8RbXsO5zY+JuU5UyHS+IrgLPHxk0TJY3S8RN+HRa/EggpieHvBeHnLJCsRlfJ5sMAIKJkNYB1jUWUjuwAP7PlvQJ7v4e/LJsfKjysXDhSZdeQ0SBSUMuptJQfrPGdWnj0n3aD0OwnYEwFi2RYIsNWbTDAojAbUdZKAKbk8SSOPTQaVBmoma/h9kwZFhzWx3GLK66lSUqdDMvWA1rigtylmXbolncSTK0AlkA0hmEiaiB1XNA7QZGJlZeNs0ORO2PDjQ46vJLI7KqoqAlmJFgAOmg7mT50+2c6I48kMojeORHYqysykEG3EEUDl909GD5z+agL7p6MHzn81AX3T0YPnP5qAvunowfOfzUBfdPRg+c/moKcbOyMqN5MaXEmjjZo3eOQsFdODKSBwK9YoLde5cOGP2ujtNx6/JQLZL7j3zDUiDVrcgamvblt7lBMbhOc1sAS4pzUjEzY3MbmCMnSHK2vpJ4XoI4R3PVk2WH7Zv1n9FfcoGb7p6MHzn81AX3T0YPnP5qAvunowfOfzUBfdPRg+c/moK5svLgaJZnxYmmcRwh5GUu5BIVbjibA8BQT17le1oL9NtT3/koAPuRFwICB0nU/V09VAnjZWXBt8uTK+NHjRvPJJMzsEVFkclixFgAON6Cx8jNnxYZ4TjyQytE8UiOxVlZlKsCBxBFAzfdPRg+c/moC+6ejB85/NQF909GD5z+agL7p6MHzn81AX3T0YPnP5qCCT50kSzIcZonAZZA7FSD0EG1qCWvcrgWgueIGp+r9FAu77kdyhW0GoQy3GpuALR+5QXTx7nNBJCeUgkUoXjd1caha6tp4EdRoPPQ/l7tXJnXNw4dzny21ZeZmu0s0pDFgGYKgCrqOlVAAFA5g+ENswch8nF2zCjnkTlvIdTMV8mplJtx8tBSfAmxFoHfZ8GR8Z+ZA8muRlewFwzgngFsPc4dFBZtXgzadpze/bdtWFjZlmUzpr12exbiR12oNq+6ejB85/NQLbYdz9nwWWD5I/WfzUEs47hyF5ixBObDq0lr25q9FxQaNBlYq942OLHyMXmY82MscqllAZGSxB49YoLNxmm7g1sc6bppsy2+WPdoG+dkfhz85fPQHOyPw5+cvnoDnZH4c/OXz0Bzsj8OfnL56DnPyPw5+cvnoM7O23IycdcfGabBgLs8y47RgyB35jjVe6ajfivlNBSvhzFQyGOPMj5nE6c2UWPlH1lByDbmws7FkUZEzFnRedPzAq6HYgXY8S3EsePV0UGmqhcuTIXFtkyoiSPrXUUjLFR09AMh+GgrwpsjVk/UH7dv1l9FfdoGudkfhz85fPQHOyPw5+cvnoDnZH4c/OXz0Bzsj8OfnL56CqXVK0ZkxSzRNzI7st1axW44+RiKDKfw8+RLNLnS5eS7sDDafkrEq9CqsTKp8pJ6aCT7ApP1T50RsRYZbsLMCCQGc2NjwPV09NAxhwJLtMmC+IZMR+fA0ZcHVGXdSpJNz2eu9AzkyTLFGoxiFEkYADLwAce7QX87I/Dn5y+egOdkfhz85fPQHOyPw5+cvnoDnZH4c/OXz0Bzsj8OfnL56DLy9pmnGPDG0+Lgwm8mJA6oJOJIBkBDqLniAeNBUnhzGjQpEubGCbgrmygi5vw+soL9t2/ue4rczO0kLgvNJzOyhjVFUXIFh8J4mg2KDM3jxFtm0W787JrUNCiI0jytqC6Io0DO7gsOyovxoEsXxrt2VMMfHxstsrvIxpMcwsHTjHqlcC+mNecLlrdBHSKBbK8f4mIJZsrbdwhxccPz5GxJ9SlZRGmmyaHDg6hpct0cL3sG3su5S7lgLlyYc+CzM4GPkrokCqxCsVubahx40D1Artf/Hwf0KDu4/6UfxIf8VaBmgxF7pn+Hht+TBO2PlYogmCxtxR49LWNvIaC3MyceHbeTDjSxxRCNI41iYKqqygKABwAFA539PUz/dN5qA9oJ6mf7pqA9oJ6mf7pqA9oJ6mf7pqDLysRsh5S2VnpFKwZoVhi0gCxCgtEzcLcON6BaLbc/HmmMG55/dnhMcOPJCrCN9LKrKwReC6hw9ygYmw5ZhaTMz9LLGsqLDFpcIAGDXiZtLkEsL9ZoKsLGG3ZGHGs+dkQq8gSGaNSFLKzkgqiuTfysaB9ItvTdZt1GJN36aGPGeUxG/KjZnCg2v8AKfj+iglhZ6Bsn6mb7dv7NvRX3KBn2gnqZ/umoD2gnqZ/umoD2gnqZ/u2oMruuYEsm47iDe9jBDY8bm9oQ3HrsRQV5OBkTzY2UudnY2VBHy25EK8pwSSdSSI5PTYXPDp6aCWPg5GNE0cO4blJqeJg2QolKpHLzHVToB+sF1JYnh0dFBzuufJNNNLm5cLyDQBjY6heWCSt+ckx1do9BtQP7MsOHs8ccSSGGF5ERNJMlhKyi6gXoGpZRLjxuFZQZI+y4KtwkA6DQM0BQFAUBQFAUCMeSk+4RFFddMUt+Yjx9LR9GsC9A9Qeez/FWCmU+L3DJny4ZeVjA4s/L53QGM3KZI04/aXtbjQVYXjjbpMDIzJ8DNw3xoJ8vKikxJlKxQEt9oyLGzsvaCqx6aC7N8ZbTDPFCEkylNmnEEUk7xAprUtFCsjg6mQcQOmgc2TfDur5LpiTY+LEyrBNkRyQtLcHV9XKiOuki1BqUGauEmf4fbCd2iTJgaJpE06lDgqSNQZevrBoJNhphbPjYaO0iY3d4VeQ3dgjooLHhcm3Gg0KDBd8LO8NjA762K0+MsfPhZkkjJUDUrKVII9w0F2Vl7Zj7UMeKe8cIjRC7PI1lZQNTvqZj7pN6B72pgeuX46A9qbf65fjoD2pt/rl+OgPam3+uX46CE+64qwuYJEeYKTGjEqC1uALWNr0GBbfMplyp95hwZtblcSGIyxohUqqFyw1m/aLW6eA4dIMZWRn5eegOVDjYWKC8Mys7PNMUKqXjUoAiE6tJvcigjiDu2fiS5m5rmMpkjjIjMZClCxLdp9TXX3KDWGdiifmHOJj9TpXT0W6dOr3emghhbngBsm8y/bt5fRWgZ9qbf65fjoD2pt/rl+OgPam3+uX46A9qbf65fjoD2pt/rl+OgPam3+uX46CvI3DFkQLFmCFr31hQ3DyWYGgq27csFcYhsgMwlmuxFr/AFrceAoJ5W54BjT65ftI/L6YoLvam3+uX46A9qbf65fjoD2pt/rl+OgPam3+uX46A9qbf65fjoD2pt/rl+OgPam3+uX46Bd9zwPaEB5y/Yy+X0o6Bj2pt/rl+OgPam3+uX46Dj7jtrqUeVGVhZlIuCPdFqCCZezpNJOjRrNLYSyhbMwXguprXNuqgs9qbf65fjoD2pgeuX46BbbNzwBt8F5l+SPLQSztwwpIFRJQzNLCAOPrVoNGgT26SOLaMaSRgkaQIXdiAAAg4kmg7uEiSbeZI2Do+hkdTcEFlIIIoG6AoIxTRSoHidZEa9mUgg2NjxHu0AJY2do1cGRLF0BFwG6LjqvaglQRWaFraXU6gGWxBuD0EUEqBbK/1WH/ABG/wmoLRkY5nOOJUM4XWYdQ1hb21aem1+ugRfKkxcbNmigfIlE5EcMYJJZgoHR0DymgXx/FWHLgPltj5SpEPrbwOBqEnKIQkAP2ujTfhQQyvE00W4SY8OBkZUCOsPOgikdeYdWu7adIVLAEi/E+4aB98/Kjy5edjiLboYWkbKZu0XRuI0i406eIN7+5QU4G+NmyzJHt+XEkXL0TTRGFZBJe5USFG7Fu1w969BB/EeNh4jZG7KcHToUK12LuyKxSMAamIZrcBQKr4oznV1Gz5izWHJLxNy3Ym1tShtOnrLWHkvQPS+IttSeSBGeV4rrIY0Z1WTVoERYA/WFuhOnr6KC/Z5TNgJMY2iMjyuYnFmUtIx0sPKKC7L+zT+JH++KC6gKAoCgKAoCgXk/5GD+DN+9HQMUGVvfiTC2cqMpJHeYDusUK65J5NWkxRLwDPxBte9r+SgRxPGYy5xjQbZl96GSMeaJwg5aAxh5mZWcaF5h/SrDqoF8zxxl4Qmmydg3FMbHDiXTGjuzc5Y4uWRJpfWratI49XTeg3dlzs3O29MnNwpNvndn/APGlKFwoYhCdDOO0tjx4+UCgeoFNtZV22FmIChLkngABQd3Bg2IGU3BkhII6CDKtA1QZ8GHjZ3h+PCyU5mNk4ohmjPQyPHpYfpBoLM+OOPbjHGoSNOWqIosAAygAAdAFA5QJbth5+XjCHDzO5FjaWURiRih6QuogK3ukH3qBaDw5j400D4s8sUcCxxLAW1RiOMWCqvAKTbi3v/oCC+GY0kkePcM2NpjecrKLuQoVSTp6Qq2v0nroLZ9hTI5wmy8kpI4dFSVl0DkiEr08QeLH9rj00CuN4PwYckTvk5Uhjl5kEfPkVI0U3jiAU3KL5CbHr4cKBjI2GZ2leDcsqBptQazAhQ5BOgWHaAFlY3t8FBGLaEw9yx8gZORM8rOrJLKzxj6s8VQ8Aez00Ggm3YabhLuKxL3yaJIJJrdoxxszKt/JeQmg5hfKyv4zfurQM2FrdVAUB00BQcZFa2oA2NxcXsR10GZuu8y7fKF7rJMsioIDGrNqldypU6QdOle1x6eqgXg3rdVl05ezzxIAA8icplMgNme4k4Jp48eNA7txhzNuDWblTSSOB2kaxlZhe1iKC6aJIseONL6RJHa5LHjID0sSaBmgKAoCgKAoCgRTGhx9wi0F7NDKTrd5Oho+jUW+Kgwl8cjLycibZsWTddpw4wJp8WN3eTJdl0xQkhUYKjXcgm3QbUF03jjCx8FJciJkzZZkxocP9dp3WJinkDJzu0t7ix8hoDE8W7k+2d7ytgz4JhOYBBy9bOFQNzQqa2VWN1XWBx6SBxoKZPH0UW6jB9mZuQk5cYU+NCZY5DE6xyrrB0XVix6fkr71Axl+NsGJMmNInGbHkzYWLjy6VORNEqfZWJ1qWlUcO108OyaCzC8S5udn42PBtOZBC2o5eRlwtCqKF7Oi57RLcLUD8GHBm7H3PIXVj5MLQzLe10cFWFx5QaCeXBFBt8cEKCOGJoEjReAVVkQAD3hQO0GLFPPhbAmbkZSpi42MJpWELOVRE1MbKxJsB1Cgnl99m2wTLkDRKI3UNAyMAzKRdWYEH3CKB7k7h+JT7r+vQHJ3D8Sn3X9egOTuH4lPuv69AcncPxKfdf16CMi5saNJJlxoiglnaOwAHSSS9ArHuIkkgjXcYebkgmCMx2ZgAxJCl79CN8FBJs0jFXKG4wvjsbJLHHzFJF720O17WNAmu5JmZ2DHi7jDO7F3skd7Dk342fhwkU0DEe5NJu820plXzceJZ5h3WTlqjmy/W35dzY9nVfhQWYUO4asm2Sn2zf2X7K/t0DXJ3D8Sn3X9egOTuH4lPuv69BTkTT48Uss2dFHHAhkmZo7BUUXLHt9AFAs26lYsaRsxQMxtGOvIZizXtbssfLQNscpQC2bEAzaATGBdybafl9N+qgqTKmaeSDvkYkjIU3i4EkX4dvq66BX27j8vJkG4IYsQqJ5Vx3KAsSAAwNm6P1b0EocmfF2ifcJ8pY8WDvE8rGBiyojuzHSGLcAOi16C5jmZGJBPHkLy5WhdA8DI1mZSLqzBlPuEUDfJ3D8Sn3X9egOTuH4lPuv69AcncPxKfdf16A5O4fiU+6/r0Cb7gy5U2Mcxedjx82dRAxCpa976rUElzlZYmG6Y1p1ZoeyvbCfLK/WcdPX5KCU+VLAwSXOiRmva8R/VUsf1vIKBPHzny92SHHzEeSPGMr/UMAFlZCvEt+z+ig0xj56iwyIwPIIv69AcncPxKfdf16DvJ3D8Sn3X9egOTuH4lPuv69BwwZ5tfJj4dH1X9eg7ydw/Ep91/XoFdsh3D2fBbJT5I/sv69BLOizRApedGTmw3UR2J+tXr1Gg0aDK29c+TaseNooHieBFKuzEFSoFiNNuigluTbn3J7pD0p+s/pj9mgZ1bp6EHzn+jQGrdPQg+c/0aA1bp6EHzn+jQGrdPQg+c/0aBXcttyNyxu7ZkUTw31FVlljvwIsSgU2seigqy9jjyyWnwcNpCnKMouH5fWmsJq0noI8l6CM+wJMcYNi46xYhLQY8bukIY37RjVQtxc2Pu0HE204WTiDDwsPGvI9+SNF/qm6dKCg0Am4K7SCHHEjgB3DNchei509V6CjCbc9WTZIftm/Wf0V/ZoL1nz2dkUY5dODqHa4uL8ez5DQQyWzmiMUvJRZrxAiR1a7A8FYLcGgycfwvt5hAGLj5Ic8yWWWR5Gmu/M+tJXtjXxAPDhQNJFBk5pdI8ObIwrLpDlhAQW6F02Run3aCpdlxsrRNDHAwSR8hXhnlA5mR9YzkIApJ13F/LQVRbRtONycwY+CO6iZopncnTz21Stcr0seugbOxQ8oRDAw0gB1mBbrGx06QWQJZrL0X6KC3DXPkw3jaLHeJ5J1ZCzFSplcEW02tQW5R3Plp2ILcyP8AWf0x+zQXat09CD5z/RoDVunoQfOf6NAat09CD5z/AEaA1bp6EHzn+jQJx7SUE/8A4mK5ygy5LyFnaRXJJVyV4r2jwoFV8KbWqlRs226GNyhjBUcLcAUsP0UDE2xwTyvLPtuBLJIwZ3ddRLDoJunTwoO4G3jD3IWhijM0c8kjxkl3dnjJLEgX9yg16DJ3vc92wSi4G3HcHnASBQ2hFl1cedJZ9CaeOrSei3WKBPE3PxjPkd3m2yDH0ZNpMkysYjjKY9RjBXUzteTSDYcAeugWzc78xMZZZ49swsrlBlix4spwJtcy8s9qC6FYz2jrt08Oig3dlG9DAX2zyO/lnLjGLGMKWJQAuFNwtgeFA9QIY2Xj4eyrl5LiPHgiMk0huQqKCWY26gKDuRkwZW2Q5OO/MgnaCSJxcBkaRCp4+UGgeoEtvMw2jEMSqz8mOwdiotpF+IDfyUHc4ynbmMqqsl11KpLD5Y6CQv8AJQOUBQFAUBQFAUCErZRzsUSxokYkfQyuWJ+rfpBVbcPdoJom6e15neVPZfIQQwhPrOeWbmMXv8kKFsLeWgIIzImbGHaMvK6iRDZluoF1JvxFAjieEtqxZBkRmY54jliGcZDzQJm1O1haPVe3HR1DyUEY/COAOQJcjJmTGD8pDKydqRtTOTFyyWJvQSm8O7LDFjY8TvhJGojiWOVlvHGTLoNyezq7TeXr4UDGDgbVBzIYyZZjMGnaRmZmnVQ+rjwvY6uzwoK8nYoJ8UxYWXLgxylDK+MwDNGihAisQSvBelaBSbw34SwIJc6VDDAFVsibnzaWRTdeYA9mUX4A8KB1tlSbIkmlzch3c9lOYUCRMxblhU0jj0aiNVuF6Cza41g2tYsJFMcbyJCjMQuhZWA7VnPyaC+YymCMyqqycyO6oSw+0FuJC/yUDNAUBQFAUBQFAlG2U24Rc+NIyIpdOhy9+1He91S1Bnbzve9x5w27adplyZ9PMbMlYQ4qqLG3NKvqZjddIF+vgONApl7n45iwsfBxtrhyt0OHH3rcDMYcVMplIbSDG7OoZb8B1gUHd33Pxm+S+Fsu3RifHiEjZWWxTFlkYKAiuoZtILsTYauzbhcXCO8bn4tmbH2rbcF4twtFNnbjwXEVV0NLHDLIkmppLsi9i4tcgcKCxs/x20QibasaJ5Lp3tMoyGMsDpflcmxCm1+1Qaexyb/IuQ28QRY7FwceOKUTWTSLgkRxfre/QMbeiSbZFG6h0ePSysLgg8CCDQGeiJhqiKFRZIQqgWAAlWwAoG6DN2uTcPZuLaCIjkpYmVhw0j/p0Bucm49ye8EXSn9q3pj/AKdAzzNx9RD983+XQHM3H1EP3zf5dAczcfUQ/fN/l0BzNx9RD983+XQHM3H1EP3zf5dAczcfUQ/fN/l0BzNx9RD983+XQLZUm4d6w/qIvtH/ALVvVN/06Bnmbj6iH75v8ugWwpNw1ZNoIvtm/tW9Ff8Ap0DPM3H1EP3zf5dAczcfUQ/fN/l0C2dgvnxiPLwoJUAIsZnHBhZhwjHA0CWP4ZxcfIM8eBEZDCYCWyJG7DX1XvHxJ1WuerooOHwzBzFYYqhQwkaPvUpVnUaVZroWNgT1+700DOJs0GJAYMfbcVImJYrzGPFlCE3aMn5IC+9QUbl4ebcpZXzI+YsiMixd4YIgddD6bRX7Q8pNuq1zQNbUuZBhCGHGhSKOSVEUTNwAlYAfZ0FuVJuPLT6iL7SP+1b0x/06C7mbj6iH75v8ugOZuPqIfvm/y6A5m4+oh++b/LoDmbj6iH75v8ugOZuPqIfvm/y6A5m4+oh++b/LoDmbj6iH75v8ugXeTcfaEH1EX2Mv9q3pR/8AToGOZuPqIfvm/wAugObuPRyIfvm/y6AM24KLmGEDouZm6+Hq6CDZmUsqRMmOJZNXLjM51NpsWsOXxtfjQSSfOe+mGFtJKm0zcCOkfZ0HeZuPqIfvm/y6BbbJNx9nwWgi+SP7Vv8ALoO5z5xgUPDEqc2HUVlZj9qvQDGP5aDRoEsBJH2jEVJDE3Jj7YAJ4KOogigM5HTbmV3MjArdyACe2OoWFA7QFAUBQFAUBQISxTrn4zSTGRGkfSmkDT9W/WOmgmm3ad3m3EzytzIEgXGLtyk0MzM4S+nU2oC9r8KCeF8rK/jN+6tAzQFAUBQFBCYTGJxCypKQeW7AsobqJUFbj9NBhpgeKoEaKHLx5TLI0hnkWXsB9WpdJkYta66OIAA40DGJt+TL4ck258x+8vHPjtnoNEnMLOhmUKRpa/a4GgdaBYMPHgVmdYmhQM7F3IVlF2ZiSx8pNA1QFAUBQFBVmQNkYssKSNC8iFVmQ2ZCRwYe9QZuePEmRlPjYZhwsQKCM5wZpGa68EjDR6bdrixPVwoO7dHukOZDBnOkvKgkWOdLhpO2nFgS1uzp6+m9BqvIiLqdgq+Umw40GTvO2x5+Jqh3GTAjySgmyIGAMsbgoqK54oW19llN72oM8eCtlxpX52XkdyyJUYYUmRJoaREjSMay3Mf7G5BY6iSTQV794Q8LLh5+TlZU+3JlmQy5PfZ440lyvq2kVDIIg7Fuzw6bWoNnZ9o2fY9vkjwhysYs888skjSFnP2kjySMxJNuJJoH4p4JtfKkWTlnS+kg6WsGsbdB0sDQKYmTBi7MuTkOI4IIjJNI3QqICzMfeAoO5U8ORt0WRA4khmaCSKRehlaRCpHvg0DtBl4OPjR7TiyGFpDyo7qlyeIHVeg7m42LJtzPySmor2XuGHbHSL0DncsX1fxnz0B3HF9X8Z89AdxxfV/GfPQHccX1fxnz0B3HF9X8Z89AdxxfV/GfPQHccX1fxnz0CEkeJJnY0YgdSkj3Z1dVP1bjgT00E0Vm3ebDODpw4oElGaXNmkdmXlhLfqhLk36xQTwsLGLZPY/t26z6K0DPccX1fxnz0B3HF9X8Z89AdxxfV/GfPQHccX1fxnz0B3HF9X8Z89Bx8TCRGd1CooJZiSAAOJJN6DIk3/wwJZIo5DLJHqX6tJnQupIKLIqshYFeIB4ddAztyYbbaMlYHZXeRggDa7NK36pseF6C6XGxZMeN+SyXkj7L3DC0gHRegZ7ji+r+M+egO44vq/jPnoDuOL6v4z56A7ji+r+M+egO44vq/jPnoDuOL6v4z56A7li+r+M+egSimxFz45FjeBRFIpMqslyzxAAaunjQIb3sS5+4s+4bxkR7YIWYbZC5xxeyhneWMq7KtrhT1k9PUEMnwJ4dmULC02OIcRMDTFkSgLFEloOBeytH0qw4+WgNw8EYW6zE7pmz5eAccY8eGH5SrcIHYSRFX7fL8vW3UeAV53hfb8hsYZG5zDYMIRw4u1xsyBZomSOJjMh5rFHQaQT8rjegsXwdsXOSFM3MZ0+tOO+dkSIyarNqiaQoQzXvw6aB/aNu2faDlRY2RK79hsk5ORLOygCy8ZWfSLeSgbwYYpdriimRZI3TS8bgMpB6QQemgM2KKLBSKJFjiR4VRFACqBKoAAHQKBygzNsgzTtuKRlWHJSw5a8OyPdoLp8HMmiMb5fZNjwjW/Ag/wDxQT7vnfi/7tfPQHd8/wDF/wB2vnoDu+f+L/u189Ad3z/xf92vnoDu+f8Ai/7tfPQL5uQ2DDzszcUx4b2MsiKqiwLG5JsOANBTLucEQ1PuiadLOGCKQQhKtYjpII6BQQlnaXPwIo89XkkMkiARr8lYyCT5PlCg0e75/wCL/u189BCLBzIy5XL+0Yu1416SAP8A4oJ93z/xf92vnoDu+f8Ai/7tfPQHd8/8X/dr56A7vn/i/wC7Xz0B3fP/ABf92vnoEu/47zyYntSJshLrJjlU1/rfqXvY6G+CgqwcnBCpjYefDGioJEijiRFVWv1CwU+UUFu0d5ycBciHM1RSvK6NygLgysQeNA3Jh5rgBsvgGDcI16VNx/JQS7vn/i/7tfPQHd8/8X/dr56A7vn/AIv+7Xz0B3fP/F/3a+egO75/4v8Au189AtmZXcjGMvc44OcdMZkVFBYkKBcm1yWAFBTJukEfy90QXCFTywdQk4KVt0j3qCEi983JcTvqykY7u6iMcFZ00m4PA3T3xQEXhPb44+Xy4ZOJLPNAkrsSbks76mYm/WaCybw3izMXlWBpCQ3M5CBwwNwQw4g3FBXP4Uw8h1bIKzaE5apImpB0DVpLW12UDX8r3aC1/DeI8QhaPHMSghU7tHYavlW8l6CtPC2KiTLGyxvkfazIlpTbo+t1axbqsaAh8K4MPL5KxR8uwGiFVLAW+WQe38kHtXoGNsgzjgQf+X+r6tfPQdzYcxYVL5OtRLDddAF/rV66DSoMzbBuXs3F0mHTyUtcPe2ke7QWZM26QQNL9Q1iBazjpIHl92gttunpQfA/noC26eWD4H89BXkT52PBJPNJAkMSlpHIewUcSTxoOmXPEgjMuMJD0J2r/BegjLlZcUbSvNjBFvqbtfqmx6D1HhQGRi5WTHy8mPFmjBB0SIXW46DZr0GfBibfNJIIocGQxMgN4yUVnGpAl+yCQ17L5fdoOQ48MObijAiwYnZizciPRdTE1idNrig1rbp5YPgfz0FcE26SmUfUDluU6H42AN+n3aCy26eWD4H89BCabOgj5k0mOialXUQ9ruwVR09bECgBLnmQxiXGMg6U7Wrq6r+7QHOziquJcYq/yCNRBsCeHHjwFARy58kaSJJjskihkNn4g8QemgQ3DExIg8+ZFhI8ny5eWwkYkhOBXtknWF4eW1ByfbNvUEzYu28CWbVCL3sCxt7xF6BnbBuHdPqzjiPmTaQA1rc1ujjQXyybpGoN4DdlXof9ZgPL7tBO26eWD4H89AW3TywfA/noC26eWD4H89AW3TywfA/noC26eWD4H89ApuEepEOeuG6qQY+ahazEhbqDfrYCgph2nFmjLpi4MiamW7RFrFTy2UaugDTaw4UHNoOENyaPDTGRYklWYYsZjAk1R3DGwBIFBuUBQFAUBQFArtf/AB8H9EUHdx/0v/ch/wAVaBmgRwcmDH2jCkncRoyQRhj0a5NKIP8A7MwFBU25YO5bN3zAmXIxZGHLmT5LaZApt+kWoNOgKDkkaSRtHIoZHBVlPEEHgQaDPyvD+z5GWcx8dFzmUquUoAlB0FAykg9pV6D1UCL4/hJstdrDxLlxs0RxwfrDzAJ3jYm7HWFDsPJ7lBU+N4WyHi23HzuSkXMyJcGCXSJVjZC5l6WKqSt+I6fJQXyY/hCPEx8SQQd3zpwMZGJOvIW4Ggkk6l0m3koOY+1+HsHe4RgQxx57X7wUuX5fLYLqJJtxXh71BotvW1Lnx7e2SgzZXeOODjqLxxrK4t7kcit7xoLMH5WV/Gb91aBmgjLFHKhSRQ6G11IuOBvQZ03hvZpMqXLGMkeXMCJMmMBZDqsH7VuBZV0kjjagjN4c2xpIXXmQrBG0MMcblUUPcMQvRqYORf8A+bUGfHt/gLG3cKkWKm5wyCwPGRZAolA49YWz2/TQQwIPCEmRI5zxuWUskTNLPNzGQyBRCgC6VCmwsLcT08aBiXb/AAVuUeZlyR400Suy50t7JrUDVzLEKSABe9A7hZO34Gxvksy4+34onkZyCFSGN3a5B48FFA1JPFPiwTwsHhlaF43HQysykEe+KBmgKAoKMrOw8QwjJlWI5EghgDG2uRgSEXymwNAr/wCx7FzZoe/Q83GMizpq4oYQpkv/AEOYt/fFAnkT+Dt6bVNJjZbwnkB7gspmRX06v2kZWH6D5KAyMPYGlx9tkySsk7jIxcYPYkxLYFVA6Etq9/pvQXbdDteNuHdsDTeOOQ5OkljzG5Xy29IjjQa9AUBQFAUBQK7X/wAfB/RFB3cf9L/3If8AFWgZoEsCCGfaMNJkEiCOFwrC41R6XQ//AFZQRQGZBDj7ZyIUEcMehY0XgAAwsBQO0BQFBFo42KllDFblSQDYkWNv0GgpXbsFLaIESxuukabHRy+Fujsm1AljYPh7HzZsCBYlzZYzPNBrJkMUjBC1iSQhaMDycKB04mCJEYogcMXjv6RLOSPduxNAjDt+242dFkYaAPkzuZ5AzPqZUkB+UTazX6KB9cHDXJbKWFRkMSWlA7RLKinj7qxKP0UEcH5WV/Gb91aBmgKAoOPGjrpdQy3BswuLg3B4+QigTyMHaIcWR54oosaIGWVjZEVVSzMbWAAQcfcoKsDatiODEcOKN8SaMGN1YuHRiJA2oklr9N70EsvbNmycdMWdFMLSXSNXZLyKD6BFyNJoLtvRe6slhp5sy6eq3NYWoOyQRQYsEEKCOGJoUjReAVVZQAPeFAzQFAUEJYIZgolQOFN1DC9jYj+QkUFI2zbxa2Oi2NwALC/Z6h/QX4KBdMfYpp8jDjELzwCMZMCntINKmPUAbr2UW3vUDIxMFJtYjRZSGNxwNj8o/pvxoE9uwNuw8iEYCaYJopZdQZn1Fmi7WpixoNSgKAoCgKAoFdr/AOPg/oig7uP+l/7kP+KtAzQZ+1vl+zcS0SEcmO31h9EfsUBub5fcnvFH0p/aH0x+xQMST5EcbSOkaxoCzMZDYAC5PyKBJfEWAz6Bk4us9C87ie2I+A0emwX36C6DdY8ibkwPBLLo5mlJSexqK6uCdGpSPfoOx7msskccbQPJKpeNRKbsqmxI7HVQWnJnEgjKxcxr6V5pubC5/U8lBVKiHJWSXHgOQ9o0LOSx0HmAC6fqkaqBfP2jGyoNGRjqmOkbIUiyJoU5Z+UCIggoF8HBwIc/FkxFCjUykLkSyqoeIuNMb9hdQseAoN6gWwvlZP8AGb91aBmgKAoCg46K6MjgMjAhlPQQeBFBVHg4cYURwIugWUhRcDSE6en5Kge9QZ//AKrsvM5pjmMwUIspycguFBvZW5l1/RQXbYk0GJyYYl5Mckqx6pGLWErAXJVj8JoLMt8vlp9VH9pH/aH0x+xQEeeZJ5sdDC0+Pp58QlJZNYuuoaOGodFBbzcrgOXHx6PrDx//AAoIjKlJYARdlgjfWngxAYD5HkINARZM0oJjWJwps1pCbGwNvkeQ0E9eZ6qP7w/QoF3gUmSeTGgOrtSOz3HBClzdLfIJHvUCOTt+2bmJGljSWKIiKRUypkiBhOrSVTSh09fD3DQT23CxcbcwMddN4ZAw58k9rNHYASfIHHgF4UGzQFAUBQFAUCu1/wDHwf0RQd3L/S/9yH/FWgZoEcPJgxdjhychxHBDjLJLIehVVLkn3hQSzpY5dt5sTB45OWyOpuCrMpBB92gakjSWNo3F0cFWHRcHgeigzG8LbAxUnCS6m6G7AqdRYaTfs2LEi3loLYti22BmfFj7tMUkjWWMm6LK2ttIJK/L7XRa9Ar/AOq7JfJLq0kuRFyJZGc6xjn+yW3yVaxvbieN6Bfb38LZEZyMfMOR3eRcwzcx+zzAUj8gEekWVQLcL9PGgUx8bwhkfUNucmZzMgpYzMrNkyIr/Kh5ZLcvTbja36aCyXavB8UcWJHNHCJMuICORueHmUFkj0z8zql1C1uPGgZxts2XE36N8djLub6u8yO7OyxFX0Ja+hFGmyqAOig9BQLYPysr+M37q0DNAUBQFAUBQFAlBkwY2G0s7iOPnyJqPRqkyCij9LMBQVYu77bu23x5m3Trk4rTIqzJfSSsgBtcDroGMva8DLimjyIQ6ZGjnWJUtyzdDdSDdT0UCmL4a2zFWJccPFHjqwxY1YhYmcOHkUdbtzDdmvQVL4S2pu3kGfInYMsspmlj1hrXukLRx9AA4L1UF8Hhza8VT3FGw2EZji5TvojuoQMsTExagB06aDIzdg8M4iwTbtnZEkkjurTyZEqtNJxftcpl+zWM6VFgAPcoOzjwvbb8Ybq+PtypHFj7fFMyJLzA4i1OPrTcX/WsbCgvjXwfmLh4McolZnmfECyzcwut1mPMDaz1q1z7lBdtWBsuHu8qbbfmMkhzCZJJe3eMi7SM/HSegHyUG5QFAUBcXt10ACCLjiD0GgKBXa/+Pg/oig7uP+l/7kP+KtAzQZ+Nh4ubsMOJlRrNjT46JLE3QylBcGgnmQQ4+1iCBBHDEI0ijXgFVWUAD3hQO0BQFBB8eCS+uNH1aS2pQb6Tdb38h6KCiTatvkhaF4F5TqqMouLqt9I4W6NRtQJzN4c2kwRS8rG4xrACD0llhjsePHUyrQMjD2lXjn5cWpQDFIbG2hbXBPkXroFcbC2qHLhycBFByp5DNICza2VJAflE/rX6KDXoFsH5WV/Hb91aBmgKAoCgKAoCgTxoIZ8Ro5kWSPnytpYXF0nZlP6GANBKSCGDFhhhQRxRvEsaKLAKHAAAoGqAoCgKCk4WGX18hNYJOoKAeN78f/u3w0GZFjeGG3HLiRIxmY6Rx5IOpdKupkQC9l+SpPZ6h7lA/wAnbYSZbRxkhn13AFmPaN/dLUCm24W24k8Hs9AkE8Us3AsdWpou12iTQatBnbzjT5SxwYu4dwyW1KHCh2KOpDaVJWzADUrdRHQRcUGdh+GSmUQ+85eVDBOk/d3l1MHRItKuxJOnsaithcseo0Ch8J4WTJLj4XiDPV8eVVyo0yuY6KSZGhJ+UNWv9e5APDqNB6PAiwsPHh2/HlLDGUQoskrSy9hQbMzlnY6SDxNA1QZ0TZq7CWwEjkzhAxxY5mKxtKFOgOyhiFLWuQKDskuRLtOPLkxcjIk7u00N76HLoWW48h4UGhQK7V/xmJ/Bj/dFAbn/AKJ/fT98UDVAUBQFAUFcmPBK6PJGrvGbxswBKngeHwCgWztk2nPUJmYsc6BTHoYdnQ3SpHQRQLrtG14e4Ys2LjRwyu7qzILcOWxt8VBq0C2F8rJ/jN+6tAzQFAUBQFAUBQL4H2Dfxpv8VqCWX9mn8SP98UF1AUBQFAUEDBCWLGNSzfKJAubAj+QkUCebsOzZ0gfMw4p2AUdtbj6s6k4dHZPRQQxdr2/B3JDiY6QGWKUyFBa9njt8FzQaRFwRe1+sdNB57F8GYqS97y87MztzUymDPmmOqEyoY7wxLaBCqMQOx1mg5heBtqwQZ8SWePdeQ2ON0Z9coDuJGPLb6m5YC/Y6qAxfAuzQQBHmzZpj2sjJObkxvNIQA0knKkjXU2kXsOoUDeF4V2jDyYcqITtPBfQz5E7qSQV1MhfQ7aTbUwJ92g16BXa/+Pg/oig7uP8Apf8AuQ/4q0DNArtX/GYn8GP90UBuf+if30/fFA1QFAUBQFAUBQK5X+qw/wCI3+E1A1QLYPysr+M37q0DNAUBQFAUBQFAvgfYN/Gm/wAZ6CWX9mn8SP8AfFBdQFAUBQFAUBQLyf8AIwfwZv3oqBigKAoCgKAoFdr/AOPg/oig7uP+l/7kP+KtAzQK7V/xmJ/Bj/dFAbn/AKJ/fT98UDVAUBQFAUBQFArlf6rD/iN/hNQNUC2D8rK/jN+6tAzQFAUBQFAUBQL4H2Dfxpv8Z6CWX9mn8SP98UF1AUBQFAUBQFAvJ/yMH8Gb96KgYoCgKAoCgKBXa/8Aj4P6IoO7j/pf+5D/AIq0DNArtX/GYn8GP90UBuf+if30/fFA1QFAUBQFAUBQLZX+qw/4jf4TUDNAtg/Kyv47furQM0BQFAUBQFAUC+B9g38ab/Gegll/Zp/Ej/fFBdQFAUBQFAUBQLyf8jB/Bm/eioGKAoCgKAoCgV2v/j4P6IoO7j/pf+5D/irQM0Gbte47eu24oOTECIUBBdbg6R7tAbnuO3nCe2VF0p+uvpj3aBr2lt34qL56+egPaW3fiovnr56A9pbd+Ki+evnoD2lt34qL56+egPaW3fiovnr56A9pbd+Ki+evnoD2lt34qL56+egolzMSbNw1imjkbW50qwJty26gaB+gWwflZX8dv3VoGaAoCgKAoCgKBfb/ALBv403+M9BLL+zT+JH++KC6gKAoCgKAoCgXk/5GD+DN+9FQMUBQFAUBQFArtf8Ax8H9AUHdy/0v/ch/xVoGaDxnePEy4yR7ZueIIcpY2jnyUv3JEiUFFiXSZ+Y4PFnGm9BKTJ8SuyTbhu23rhrpM+JiwSBmOsWHNkkbhx49nq6qD0/tTb/Xp8NAe1Nv9enw0B7U2/16fDQHtTb/AF6fDQHtTb/Xp8NAe1Nv9enw0GG2/wC98iZlxoO8Nr7tE0qaFAC8vmMpubnVe3ufoDuLmzndUyc3KRYZHIxsUOG5YEb6tVgBc8Os0G37U2/16fDQLYW54AbJvOn27df7K0DPtTb/AF6fDQHtTb/Xp8NAe1Nv9enw0B7U2/16fDQHtTb/AF6fDQHtTb/Xp8NAe1Nv9enw0C+Bue38hvr0+1m6/wDqtQSytz28xp9en2kfX+2KC72pt/r0+GgPam3+vT4aA9qbf69PhoD2pt/r0+GgPam3+vT4aA9qbf69PhoD2pt/r0+GgofcsHv8Lc5dIilBPVctHb+Sgv8Aam3+vT4aA9qbf69PhoD2pt/r0+GgPam3+vT4aA9qbf69PhoD2pt/r0+GgX27ccFMGFWmVWC8QeBoO524YUkCokys7SwgAHp+tWg0aDDkgzsrZdui2/cO4SLyGnlURuxiVe2gEiut28tqAxTukXh5U3nIhm3EN9dJCewQZbrbsx9C2HyRQbXNi9NfhFAc6L01+EUBzovTX4RQef3PdfFa7w2PteDizYCRIxmypXh1uW7eiSNZl4Lw0soN+PRQaez5G5Nt0R3c46bh2ueuMTyuDG2nWS3ybdNA7zovTX4RQHOi9NfhFArlSxd6w+2v2j9Y9U1BmY2D4hTehkzb0su3GWd2wikVhEyqII1ZVRhpOpmZmPUKDTwpYtWV21+3brHorQNc6L01+EUBzovTX4RQI73nZmNtOVNtsa5Oeqf+NCe0C5NgzKCrMq31MFNyBYcaDO2vP8Yy58PtLG2/H28q5mME0ss2qw5dg6RBf2hxoN/nRemvwigOdF6a/CKA50Xpr8IoMfKhzcvb1iwNw7hL3tmlnQRs3JE7cxVEiyLdl6DpoJ4Eedj7ZFFueambmCe7TqFQFDNeMaRbiE0g+7eg1edF6a/CKA50Xpr8IoDnRemvwigOdF6a/CKA50Xpr8IoDnRemvwigOdF6a/CKDB3jdPFEe7R4+0YWLPhiEPLNlSPEpkMgGlJI1lA0opurLxLKQeDUD+y5G6vght57tHna31JisxjCajosX4k6emgf50Xpr8IoDnRemvwigOdF6a/CKA50Xpr8IoDnRemvwigObF6a/CKBbcJIzjABgTzIeAI9atA3QY0WFfY8c4eNA2S0MdmkUAC6i7fJNz7lBnEeJ9cjQ7HhSRTPfHXImETRoOp1SGTibX+UaCWRi+LZVvBtu145Y6WVpGk0KbjWrclbsDYlStrddArhbd48XIh71BtLwOwM/AhkXmXZVtH2zygOJ09onqtQNHB8S9+kEmNhJjSyiPH5Cq4SIPr5snMjU6jGNGkX7RuOFBxp9+eLHji8PwLmvrkmMkiJjrGruqrzBHK2tlVG06f1ungaCO3t4n73j4247JhWuFy8vHN4dPLjLOgdQ5+sZlCnqF70BlY3i9mbu+2bYgjbUl5TaRR+o14G0aj0kXsKC6efdW3DumL4fj5UAjOVmTMiRNrtqWABXaTTe/HT0UFW0xeKHkx5Ny2nAhxnDS5Sq+uZAUusUaLEqkh+BJbooOSzeIpMXDMHh/HjzpmaSWGWROQkQ1AJJKqM4k+S3ZQjqvQX48PiM5UYn2bbkxmZRM65BZlUX1Mqd3XUx4cC1qCnCyd6ycqXKbw/Hj7UiuBDM0YzGaJWOpIlQp9YxCjVIOi/XQdiyd/yMczx+G8fHEt1xYp5V5oNyFedFj0xrpGqysx4geWwSy8PxScjRBgbYMYctucGbmEWUSoYzEw6dZBDdFh1mg4MDxBuMONMuPj7PeW8+OY4p5OSJUK9oqVDPFrv5DagYl23fIjmzwwYWU0hh7lhyARRxAC015FjZ21dIuKCoSbxCitlbHAwWGZ5e7lZWEiSokSqGWLXrRnc9HRbroKSniuQQ5C7NgRpa0uGZRr1MWAJk5LLZF0ngOJvQRzpfEUUWL3bYIJcz5WTCGjGOQ0pjC84rrDKtpPs7UF0OL4sG3k5G27VJuHNC6YndYeSBxdS0TMGJ/VN/foJSYviaU4pXbduxrZS95USc4NjaDq4mGPtFiLAfD1UB3TxMgzmG37dMTkp3FGbQBjaBrLMIm7WodkEdfE2FBVPJv18WEbJCj6Gnzp4+XIgEbkiCPUEZnkRbX09fwBC/iiHByc7I2XFlnK6cTa8YoxDNYq0srhL6b6W0++KCTy7/jYeZfY4s2fHVUxZF5aGeV7knQdOmOO6qTe54mgYw4d+fLk5m1YS4bu/LeVwkqKoKqOUkbg62UG/M4A/ooF1/8Aao47T7Ft7MqFpJIJtWp9J0rFG8KdMlvlMLL7tBuPgYXtCAd3i+xluNC+lH7lAx3DB/DRfMXzUB3DB/DRfMXzUC8Z2KTVo7q2iRoWtyzaRPlof2l6xQQM/h0CQs+IohOmXUYxpOrR2r9Hb7Pv0EUzPDTQtNrxVRUeV9YRCqRAF2ZWAZQoYXuOseWg5FmeHJcqTGjOO0sSc17KukLexOq2nh18eFBCA7PibJFm5EUQx1RWaURhhZiAG7IPDj00F2RDtsmFHkYqQujSQtHNEFII5q8VZaDSoENuyoI9vxo3JV0iRWUqwIIUAg8KBjvuL6fxHzUB33F9P4j5qA77i+n8R81Ad9xfT+I+agO+4vp/EfNQZ+6ZG4s0b7ZkQppDCSOdXsSWWxBUE3Chv/8AdAIYcni1MlJMrPwZY3f69FhnUJEHJAiF/lFDYlj1UF0ke8jbZII91RsoKBBM8LA6lZTeQqe1cAg2UdNByL28uTujncoeTMP/APmRtC8nKblKoZ+MdxrBYrfj5RQIxQeMYp2yfa+NPIyqox5YpeQpIJdgECtwawW56L8eqgs3MeJp0hgw89cWWJHds+waN3drCN4dOs6E6CCPfoLpMvxSmDDjiTFyM6Z2M2aqvFDAmoELyyzPIdNxqXpPSBegrxMnxfiQZPecjE3LSAMJIY3hmPaAvI0r8trL2uq5oLMSbxVJmQzZ+VhQQJqEmNjpM+q6m13Yi9mC9Q4X/QC+dleNzjocSTBOXE3Ms3NWKQcF5RNtXRqbVpsDpHHiaBmXP8UEYsIGMXQczNy01LG5Gr6mKNjrDfJ7Tdn+SgXxZPF8xkydwmw4pccS9wx4FlOtijKnPJbSRcqbC3R1XsAM3M8cTSQw4cu34aCEHIy5UkmvOBGSEjVlOhm1rx42436iE8zL8ZLiK2NNgy5nLIKCOVIhNdyGJZtRj06BpHG/G9uFBY+6+KjjkrjYwmkywFUOfqsQMLs1+DSFQeC9BI6eNAqV8X5jvky58G3u0YhixYg8iIrNqeRuHGWwCgg2HG3uh6HBzXGHCM50OYEHeDErBNdu1pvc2vQX99xfT+I+agO+4vp/EfNQHfcX0/iPmoDvuN6fxN5qA77jen8TeagofLgOfC4Y6RFKC2lrXLR26vcoGO+43p/E3moDvuN6fxN5qDIyNg8IzSzTnAx48qcOJcuKERznmAh/rVUOCwJBINBKHYvB8HO5O2YcXPCifRjINYRg667L2tLjUL9dBRieGPCOLKJExld9M6vzQ8gfvZQzs4e4YymNdRPTQE3hbwVLjd29m40UDWDxwwiIOocS6G0Kt0MgDFegmg0MGTD9mQ48wBTlhGidSRbosQRQWZc8D46xRcSZItKhT1SKT1UD1AUHGZVUsxCqOkk2AoIyTRRtGruFMraIwf1msWsP0KTQS1pqVdQ1NcqL8TbptQRWeBm0rIpa5WwIJuvBh+jroOLkY7TGFZUMyjU0QYFgL2uV6emgmXQMqlgGb5IJ4m3HhQdoIc6Hj9YvZYI3EcGNrKfdNxQSeRI11OwRfKxsOPv0HBJGTYMCbA2BF7Nex/TaglcCg4zopAZgC3yQTxPvUAWUAkkADiSeoUEefB9Z9Yv1X2vEdnhfteThxoBZoWICupJvYAgk26fgvQd5sXLMmteWtyz3FgF6bn3KAEkZZkDAstiygi4v0XFACWIoHDqUa2lrix1fJsfdvwoO6016NQ12vpvxt5bUHGljVgrOFY9AJAJ4gfykCglQcV0cEqwYAkGxvYg2IoOPLFH8t1S97aiB0Ak9PuAmgkCCAQbg9BoIyamR1jfQ9rBrX0kjgbUGBBsm9Rs4zt8knhsY8WPSkTG6pp1yKAWbWhPAddqCzG2beeQzSb5JLmsw1yiOPlKBxaNIwBbtdZJPUbjhQcx9h3SINFk79kZCZCusgZIkdnZSAyMgUpo4EBfJQM4u1x4WF3NtxyGRFdnaWUM+htQJMjgyAAm99XD3uFBRj7Rl7Xt+THtme8+UFBX2jK80akIiamJJkHCMtwa1yTQKybL4lM+M0fiHklUC5CiFH5q6SWdQ5IQ81+z0jTYcaBqXZd9GRLNDvUhUu8sOPJFGVUsG0oWUAlF1eS/DpvxoBcHc2MseJvlrZEpdTHFKyawriLjxBQ8eP6p940EMfZd4imE//sEskQkDzq0UJVtJGtb2soOm3AcPfoIjB8XSxak3bHDu4cyRxXUJqvoUMWFithfp/loLNs2HKxstMnI3fIyJ+Y8k0GoCFtaAcvQb2VDdlAt00G7Qea8SRbRMMubcd1yMXFx0MDQxSmBVllS4ZSulnfQ/ZBJAPG16DNhzPB+eI8XF3mfI75ORmGGVmaYo3LCysvaiTUoUaNPx0DUcHg7b8nJyszd2klcNqORlMscYv3duUgKRodZ06lF7m1AtB/8Azl44M1d0KjN7OPlvn5CGQRWUqjmUdkGUXUW40GhjL4OSUTY2cseQxyMyObvDNY5A0ySWZipXsdm4IFuFAjBifl1LBHGm4rktkTpF3tc2VpJp5Iwyq0qPdi6qG03t7lBDd5/CeLnS4OXu82GuHjwGNVlVFgS+kLHL9prZY+PEkAniNVA3AnhNsTA3HB3OVWyI5oduzu8SSs4fW7tpmLiQq2oi6m3R0UFG3J4RjyElTdWzY8MasnJbJWSJ8pnVdcxU8ZrhdI/VHBQKCKjwVu2ZPDNvRzcUqYMfAOTpgWwdJBGEKmVuybsxYr1EUDUEHgubbZJ8TPfIhjCSyTQ5s7zW0Ny0LiQuOyTpS/T0caBaHF8B4ZzsmTd2aWRYkyZHzZNcMayKkcYVXHKXmDjwFyTeg7BB4GxvEKJ7XebdkATHxXzJZeUWYRkcvURrZpVvzLt0HqoO4mH4K3ODusO6T5MUOMnPcZs6rJDEvJYyFXUH5PbPl9+gsmwvCI2zHVt2eLAnc5UnMybHL1AC8jyfWNbSPkkcKBbb5fAcyRbds++aJZ45Y8RYcjmyx6SZJ2Bl5jAlUsS/UOFBPbts8APkrj7dmh8rKuZETKd3ddCs6tGznSHjXjZR2ei1AZGP+XeAJJX3JoiWkSVkz8i7PEBJIjFZeJUOOyfLQRzD4Fnxc3JnnnTb8OKE5DDImjgUSxjlxoA6hXVVU2WxW/umgdx4PDeVHhvhbrIkuZDJFtk0ct35PA2RWDKVQQ8GYHr43NBSNv8ABycxpt4knlhaOJmXOcPHfSkcVoGQjjGDb0gW6b0FeYPCuLkHZsbfZ9ryFxRCscU5dhDjiSeXS0ol7YRiWf5QFuNBHHx/Aucs2NhbrKrOY4+ZDmzAGSYWXSNegubH9W979dBVuUPgabO5m97zJI+IOR3LIyTEAyMwMjRxmNm1lTbVceSg0smDwlt6HHyNyeOKCZZZ4JcuRy0vL1xq5d2cAJFqCXAPSQaBbZ4PCG55U2Rt+5zOYJQJ8XnuoQ6JVMbq3a7Wp2NzfgOpRYE4N3/L+JsXmbu6YmOZcTEw55rqX5pj5qk3lJJ7KMW6OI8tA/HtngvZs0hs043cFEqxTZT8qBptYMr634s4uLyE8ALUCM2N4Nlw0k3feppdpgh5WJFkZfLiMcCBGnDxFHl5g/WZj08KBh4vAk4wp1nmypMVxioqzzzuonkYnvMetyUZgbtIOiglkS+C8LKhwsze5O+TOk0pny2LS6UayyBm0ohWW5UBRa1BDGw/AmEytFnvDjYLwaB3qTlE5LGdNTliZVmc6u0SOHDhQWGLwuuPtnI3qfDwczLbu+GJye8ZLMPqiX1y2R14oGt1GgqG0eDIO7Yz7jKnsszu0zZDrJLK0eqeQzgiRnRIzq0twHA0EYj4G3DmbDgb5InOZsuSCDLfWyqqFzzSWkVbcT2hxJNAwm1eBsfaHEWVKMB4XKAZmS1kxpAxaLVIbaZFHEdPRQMYcvgVt9jkwnhyN2djIJIXMh1GMRF20kr8hQKD1FAnkbPtWTmwZ2RiRS5eNfkTuoZkvw4E0DAx8cXtEgva/ZHVwFAlF4c2CJAke346IumyiNQOwxderqc6vfoHWxcZouS0SGIdEZUaePuUFc23YE0Qilx43jAChSosFU3Ue8CL0EosPEigTHihRII9PLiVQFXRbTYdHCwtQU4Oy7TgQmDDw4oIi7SFEQAF3+U3vm1B2bZ9rmyGyJcWN53i5DSMoJMRv2Pe40FkGBgwY/doceOOC5PKVQFuTqJt7/GgsEEAIYRqGX5JAFxfyUFM+2bfOYjNjxuYZBNESo7Mg/WHu8aAx9t2/HhaGDGijicEOioAGB6dXDjf3aCcWHhwl2igjjaRuZIVVQWf0jYcT7tBGXbsCXVzceN9dw91BuCQxv75UE0EDs+1HLOYcSI5RVVMxQFrLwHGguixMWFdMUKRjosqgcD71BU21bYy5CtixkZYtk9kdsFQlmP9EAUEsbbdvxcSPDx8aOLFhAEcKqAigcOAoI+y9u0Kndo9CynIC6RbnMSTJ/S7R40EpdtwJhKJMeNhNHyZbqO1Hx7Hvdo0EMbaNrxY8eLGxIoo8UWxlRAAgtbs0E8PbtvwlZcTGjx1dmdhGoW7PxY8PLQEm3YEjxO+PGzwsWiJUHSxBFx7tiaCvF2facVSuNhwxKQAQqKOC3sOjquaCTbXtrJOjY0RTKbXkqVB5jdF39Lo66Azdr27OxJMTLx45saa3NiZRpa3Rf4KC2LDxIlRYoY0WMBUCqBpCiygWHCw6KBQ+HtjKPG2DAySSNM6lAQZG6WIPloHWx4G06o1bRwS6g2v5KBbPlmxIuZh4Jy5nddUcZjjNr8WLOVHAUGO2+TR96zM/aJUxYxFDHHHCZ8iXIIPMChL3jU6UVzYE9drUFmbuu8DGCY3h2WWeSJWkgkfHWOxBAjLiQrqVrX6RbjxoKsXJ3UMcxvDRikUaEjWTH515QZJjfXo0l1UdNyePVQVQrm40UDbd4YXGljlkjh1nHUQRuFZ5CI5G4Obg6ePDooLsneQmI0TbHkZUk8Usr40USqO79rQJC5VdbqADGLtc9FqCrLycZ276fD7PmMVg29niUu+g6xqt9kgkFxrK+WgfwM7JY40cG0SYCSyMHSYRqVhRQdf1TOqks9gpN+nhQbVBlb3H4jmaKDaZIMZGBabLl1OyFRdVEQtqDG1+0OF6BDJxPGs8mJjJlY8KYiJJkbgAb5cwTSUMAP1SayXPbPQB0XoLZcPxrJ/+/hR2Fl0QS243BLAyniOFrGg7kDxpNnu2P3PFw4DpiEheU5F+BdwujlhR8lbnj10HY4vFcajmSQztjozKUJj57lAqqQwfQLkm9zxA6qChsf8wJGhkXM27H6edDyJZVtpNu1zEPBvJQXSY3jSPAgEWdh5GejMZmkgeOJw8t1GlZCyiOM26e0RQWKPFqSYeMDiSRjt524NrFxrJ5UcF73KcNZew8lAoNo8bmabXvmPyp2AGnEIaKNfV/Wka26y16C2VfG82dNJA2Fh4q6ooY5eZkFh0ic6DFY9Wn46DsGD40TGyeduuHLltyzisMV1jUA3kV15pJ1AWBvwv10ElxfF4TEgGZjAJOXy8pomdnx1dSsSpqUB3XUGe/DqFBSmJ45myjkPnYmHCSynCWI5HZBGlhKTFY2vfs+Sgkdv8ZtIkq7ljRqCZO7NCz8XuSjPrW6rey2A6KC18HxdaJ03PFVzLryk7szKY+wAkV5brwRuLX4tfqtQU4WN4+MuNLm523LHYd6x4seU8SVLBHaW9wAwB6OPRQckHjt1eSDuUEksi6IZdcqRRjSrElTGXZhqYW026/cC2XE8UoIMbEyIVEYMs2bMGcO7OxaLlBlYKA3Dt9VBZIfFkQfIQY2SOQAm38Y25+vpOR2gV0Ho0DiKBTuX5gPAI/aW348lyWlGNLM3aubC8qCyE2HDiB1UF82J4uMmIIcvHVseJjkTOrNFPLJw0mEEMqp0qeZQVbji+Np8yNcLKxcTHHKWaZ1eUsI7szJECmnWzaSpY8B00DssXid2naLIxoVZ1GPG0bPpjUtdmYMt2a6m3QLW670C2PH42TPmkklwpMBlMkWORIJQ9nAi5gOkLfQdek9Yt10FeLieOldsmfOxGDqG9niFrK9muon1fJvp/UoJJt3jSKUOu64sqIuhY5cd7EADtuVkBLe9agueLxPjRmSN48+aKE6YWbkJLNLIWJvaQosaWC9N6BfEwPHGPjlW3HCyJGLO7TQykhnYtoUrIvZXVpXh0DooLseHxSkA05mLlGSWILMUcBYFvzW4MdbsLWtYXoIn/wB3nkklTuOEgYpFjyczIJQcOYzqYuJJJ0gdQ40Bkr42lyVTHOHBDjKjGd9b95kK2YcsEGJBcn5TG9uqgnHD4rDIss2PKIy0jOmqMORrKxWPMKqdSgtc9HRQQxYvGRDGabFRpI2kIszhJmYBY0tp7CotyTxLHyCgsxcTxemWJcjcMOWFnHMhXHkXTECOCHmntnj2m4e5QXYm373BhyRPuYyJm+znlhBKjSRx0MgPGxoEosLxlj4UkEmbDm5EzqiZWjk8mMQhGk0drUxdS+kHpPk4ANLbk3wC24TQOVPaMKMocaRxUFjos3lLX9yg0KAoCgKAoCgKAoCgKAoCgKAoCgKAoCgKAoCgKAoF87D73jmDnSQAlSXhIV+yb21EGwNuNuNBi/8AqEk2Hi4+fvW4ZBgJMzLKsIn1NqtKEW5X9WwPR75uHYfC+4QbbkY8W95ZzMmwfOks7IqhgoiTgqadQ48SbcbnjQTj8JsmLLjnetzfmsriV8hS6MCWOg6BwYtxXo6ALAUEYfCmVFjtGu+Z8koiEMM0ro7IoZTquFVmfs21Mx6eN6CcnhvPnlkmn3rLDmRniSDRHGqEKFQqVe9tHSCOk9F6Do8LATTSLuOVCrxxwY0cJRUhhjIOlVZXDMzXLM3vC1B2Hw9nDPOVkb1mSQqVMWGhWOIaQwGrgztwYX7ViRe1BA+Hd1jihgxt8yUihR0DyKssxZ2NnZ24MVQ2XUp48ffAxPCGPi5EORFnZXNjZ3lu6hZXmLGV3VVXtMWBv+yvVQUv4HxnDg7ruQ50vOytM6pzmuDZ9CLZeFtK2FvfNA1k+G5ZxLH7XzosaQFVx4zAFVCLaAWiZrdPXeghm+F5peWMPd83b4ozEBBAYtHLjTQYxqjLC6/tcDxoJHw5PJKgm3LIfFhx+RjxhisqyNHy2naa5Zn0k2JHAk0Hdr8NvgZMch3PMyIYA4hx5ZOyWlJaR5bAcxizcL8FFrAdYbVAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUGIPGOyncott1SjLmnbGjQxPYuhlDcbW0ju7cfePXQbdAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAhF/yP/6vRJ8j7f5X8npe7QP0BQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUBQFAUH/2Q==" alt=""><br><br> text/html 2016-05-19T06:50:13+01:00 omrankardanesh.mihanblog.com سیده مریم الهقلی پور نیارش 11 http://omrankardanesh.mihanblog.com/post/72 سلام علیکم<br><br>با عنایت خداوند متعال لوح فشرده فصلنامه الکترونیکی نیارش 11 به منظور بهره برداری هنرآموزان رشته های مختلف معماری و عمران&nbsp; در اختیار&nbsp; مناطق قرار گرفت. مقتضی است جهت دریافت این لوح و همچنین ارائه آن به هنرستان های دارای این رشته در منطقه مربوطه اقدام فرمایند.<br>با تشکر<br> <br> text/html 2016-04-24T11:44:46+01:00 omrankardanesh.mihanblog.com سیده مریم الهقلی پور نتایج مسابقات علمی کاربردی http://omrankardanesh.mihanblog.com/post/71 ضمن تبریک به جهت موفقیت هنرجو سرکار خانم<b> اعظمی</b> و هنرآموزان مربوطه سرکار خانم<b> نجاتیان</b> ، خانم<b> سید حسینی</b> و خانم <b>مالدار</b> از منطقه شهریار&nbsp; هنرستان کاردانش <b>ولی عصر</b> علیه السلام در مرحله تئوری کشوری مسابقات علمی کاربردی.<br>&nbsp;لیست اسامی هنرجویان راهیافته به مرحله عملی که در تابستان 1395 در خراسان رضوی برگزار میگردد اعلام می گردد.<br><br>برای دانلود <a href="http://s6.picofile.com/file/8248548634/elmi_karbordi_94_95.pdf.html" target="_blank" title="">کلیک</a> کنید<br> text/html 2016-02-15T13:06:00+01:00 omrankardanesh.mihanblog.com سیده مریم الهقلی پور برگزاری ضمن خدمت دانشکده شریعتی http://omrankardanesh.mihanblog.com/post/70 با عنایت خداوند متعال دوره ضمن خدمت مبانی نظری معماری با تمرکز بر شیوه طراحی معماری برای هنرجویان در دانشکده شریعتی و با حضور حدود 70 نفر از همکاران شاخه کاردانش و فنی حرفه ای از مناطق 20 گانه آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران و آقای دکتر خوشنویس به عنوان استاد مربوطه برگزار گردید. <br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAAKAAD/4QMZaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjMtYzAxMSA2Ni4xNDU2NjEsIDIwMTIvMDIvMDYtMTQ6NTY6MjcgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcE1NPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvbW0vIiB4bWxuczpzdFJlZj0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL3NUeXBlL1Jlc291cmNlUmVmIyIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjYwQzUxQjk0RDNFNjExRTU4MzAxOTVEQkU5NERBNjAxIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjYwQzUxQjkzRDNFNjExRTU4MzAxOTVEQkU5NERBNjAxIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDUzYgV2luZG93cyI+IDx4bXBNTTpEZXJpdmVkRnJvbSBzdFJlZjppbnN0YW5jZUlEPSIyNDJFRUFBRkUyNjFENzg3OEM3MkY4MjcwNDc4NkM4NSIgc3RSZWY6ZG9jdW1lbnRJRD0iMjQyRUVBQUZFMjYxRDc4NzhDNzJGODI3MDQ3ODZDODUiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz7/7QBIUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNBAQAAAAAAA8cAVoAAxslRxwCAAACAAIAOEJJTQQlAAAAAAAQ/OEfici3yXgvNGI0B1h36//uAA5BZG9iZQBkwAAAAAH/2wCEABQQEBkSGScXFycyJh8mMi4mJiYmLj41NTU1NT5EQUFBQUFBREREREREREREREREREREREREREREREREREREREQBFRkZIBwgJhgYJjYmICY2RDYrKzZERERCNUJERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERP/AABEIAXcB9AMBIgACEQEDEQH/xACEAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAABAgADBAUGBwEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwQQAAIBAgQEBQEGBgICAwEAAAABAhEDITESBEFRcQVhgSIyE5GhQlIjMxSxYnKCFQbB0UM08OEkkhEBAQEBAAMBAQEAAAAAAAAAAAERMSFBAhJxUf/aAAwDAQACEQMRAD8AFA0DQNAFoTSPQNAK9JNJbQmkCnSTSXaSaSoqoQt0g0gIEOklAFjmxxI5ssRUShKBQxQtCUHoFRqUV0JQ2Wtjcu5Ki5svfbJxxzAwWtvO66QVTo2e0pY3HjyRZDcXLPpcU19DRb3tuWfpfiS1QVj41SKwM29wsT6HTTTVVijJ3GK/bzfgTR49goO0AikINQBBfFYDUJFYBMNgGgaBoQBLE9fBeldDycVij1kXgjcZp6VwZz9x2i1cxh6X9hv1A+RFR5rcduvWMWqrmjJQ9e7qMV/ZWr+Omj5oqPOUJQ6V7tV2GMfUvAwyg4ujVGaFVCUHoShRXQDjUegGhgolbq6vB80R401+UkXMWnIzYug60pP1R5ozXNp9+06mlVj7cPDgTCv4ZfYZVkt7hw9M0aK6lWI04RuYXFR/iMs7NzbuscYkGm22kv4FqkmZre4jPB4MsnWKqiKuFn7X0Et3lLPMa4/S+hUSHtXQYS23pVVQcggCEABCAIBLJixyRJ5MEckAxAEA20DQagaG0LQNA0C1gAKBoFINABQlBqEoELQlBqBKE0g0llCUAojHF9R9I0Fi+pZGGp0NIqUSyFmU3SKqzq2e2xWM35I3QtxhhFULshjl2e2SljN0FW3ja3MYLFeJ2Tmz/wDbiJdpjpEIQ5tFcVLNGe5src8sDUQDmS2t2zjbf0KN3vJOzO3NYtZo7Rh7najKxN0xSKPJsVjtCihQBIQaFkEiCYbQJAkBjmup6T5DzsF6l1PSRikdPlmgqtB0VzHSCkaZBQSHSM97dQs5ur5GS3ubm7noTcY+BB0J34W/c/Iy3ovdqkbf90sDXb21u3kqvmy4iuHPs80qxab5GG7tp2nSaaPVCyipKklVGp9JjyLiI0elvdstT9vpZytz2+dlaniuZuWVHNaFZa4iNEFYrVVQdoBmqRTlDDNcmWQaf6b/ALWIxXGpmxdC5toXMvTLkVKdyw9M1VGhXOE1Vc+JZTUvxR+0yqiEYXGpwdHxHuRelpFM9tT12X5Bhua+i4qPmT+Kttt6VXMcMYqlK18QOLWPASpgEBUFTQNQVAAgE3gyLIWbwZKgEgKkA6MLsJZNFiOLrrnQthdccm10dSo66RJLBnPhvJrin1wNK3LlHGP0dSjQlgGhXDdWpcfqXqjydQhaEoPQlAEoSg9C61tLl3JYc2UZqFtuxO66RVTqWe3QhjP1P7DYoqKosEBzNt2xKruPjkjXLZWpcKPmi+P/ACMNGRbWdv8ATn9SfLeh7o1XgayDTGWO9hlLBmZTjc3SlHFHQlbjPCST6lK2VuMtUPS/AssGkhX61yf2E+WnuTRMVYQCkpZOoSCGfffoT6Ggzb79CfQQeRkVsskVs1UAASGVaUQgTDaBAMgHt+5dUemR5qyvXHqju3NxjotLVP8Aga+WavuXI246pOhglubu5eiwsOY13bybtwuuuqTb+h04QjbWmKojSMNntsY+q69UvsBtrajublOB0THt/wBe4+gGwhCEEIQgEM+9/SkaDLvJJ23FZvgWdFNvt9m7bi2qNrNGHc9pnBaoepG61c3DioxhSmFWO9teufqTovA1tiPLyVBGj1P+KsP3Vb51OfuOySjjZepcnmTRxGAuu2J2npmmn4lTQCgydVgwgMqsU0/fg/xIp3ChNaZ4vg0EZKNdS9MjNi6zWlcjhB1S4mq3uNa0zwkWxarj6Xz4MlyxG57lR8zNVPiqvEqknHMKdzb5+qJohKF5YYk2wxjqCpdcsOOMcUUNm5dQs3gSos3gSpUNUglSAV/OuKGU4PwNk+3wlk2hXsaZUZRRg1gxlDDPEMto1wYvwzWKqA8NcFRZfUZXaZqj8MCms48Blfa9yA2Q3bX3mv6lU2Wbty4qrTJeEqP6M5Su23mvpgRpN1i/qWI9RZv7a1+pGUXznE6Nvc2rvskn0Z4u1ur9vCLkvPAuW/b/AFIxl1jR/VF8U8vaEPKWu5xi9MXOHSWpfabI95lFqOqM6/iWmn/BMNd2GXmMcfY9w9L1xk8XjHE6EN5ZngpKvJ4CwaCATTyCRUIQgEIQgCO3F5oGhr2y+uJYQCvVNZqvQzb6/H4Jp4OmTNpg7t/60vIsHlpMRjMVloAFmQizMjUEATDYhQAoC6xDXOMcqtI9LZsQsrTBeZ57ZKt6HVHpjUZrFuH/APotL+pm0527uK3uYSlkky5b5T/Ti5GkazHtsbt3qFy3E/alHqGztpwbbni86IDUI7kVxArUeNX1HSSyIE1t5RfngSk3m0ug4QK/iTzbY6io5KgSAQhAAEhAAJctQurTNJrxOXueyW542npfJ5HWA2VHkdx2+9t/fHDmsjI0e3Zg3HbbF7Gml84lHlqEodS/2m5bxh6l9pilaccJYEFUZOPQthOmEf8A+WI0hGjNi61xaeCwf4WVT22Oq29MuRS7jivVii61uFNfiX2oxZjSR3DXpuqj5j3LEbirx5jtRuxo/UvtRnkrm3Wq364cjP8AFZL8JW8yvUdCN2F9NcX91lF7aPGUfoan1/qWMuoglHWlMSG2XaDUCZHkUMdXZ21Kziq4nLR2divyfMkFkthZue6CM8+yWJ5VR00hkjSPPXf9cf3JJ9TmbjttyxJwefge2OF3L9Z9EB5747kSa5LNHVEduDzQHOVyDzVB6RllI1S2sGVS2XJgG3rh7X/waluriwlVrx9Rhe3uRyqI7123g0Ude1vEssH/ACtxNlvuE195/wByr9qPPR3tXplGpoheteMR5HoV3PSqzSa/lf8AwzTHe23nWP8AUjzsZRngpp9S+M7kcvsZPA9FG5GftaYx5356e5U8v+UXWt7NxehuvBVr/EK7hDh7beXrc3rjg+OrA6Md9B5pr7Rg1nP7x/60uqNcNxbnlJGPvL//ADPqiDyzFCwFAIswBjmiDUEATm2IUAIGnZtq9GmdT0jTeb+h5vZ/rQ6npam4zVSsQrVqr5vEtSpkLF4vqNU0yJAEIGIAgVOJAcSBBIVzvQh7pJdWZrndNtDOdehcG0hyLnfrS9kW/sMtzv1x+yKXXEYPQgboeTud33M/vU6IyXNzcue6TfmMHsLm7tW/dOK8zJc7vtoZSr0R5RyA5gehud+h9yDfVmS53u7L2pROO5iuRR0J9wvXM5M61yCmk3yPMxliup6l5EGGdlFErSN0kVSiQc3cQpBnNq1ijsbtfls5EkSrF9reOL9X1WZe7spvXCWfL/o5xFJxdU6Ml+V10o27co0lhL8aH+SdnC56o/iRihua+/PmjVbvUWFKfZ/9HOy+2l2q3T5KrqQo+O1XVR/08CGVdJbS28rlP6kP/j5yXolF+YIdykvcky6G8sSxcEn4Hoclf7O7VqlWs6HS2mq3aUZKjrkyu1ubGdXHzNcbtqWU/qBpVBkInF5NMKX/AMTKHOB3J/nvyO7j4nP3Wwjem5udG/ADjAeZ0ZdpufdkmUT7duIY6a9GBmIPLb3Ye6LXkVvDMA1A0nmSpKlCu1B8BHYjwLCAVPb0yIozhk2WyeIKgBbm5HjXqOt1F++KYjYGkTBpjftPJuJcpOWUlLqc5wQuimQxXVinHg8ccGZ99cfx6caV4oyK5ch7Wxbu7u3I6J5cwKGAIpBCRzQAxzQGsIAnNsQgCQadl+tDqeiqea29xWrim1Whsn3mnth9WdfnjH07EXn1GTPO3O63vu0S6GW5vb085s0y9W7kY5tIonv7EM5ryPKSm3m6i6i4PST71Yj7ayMs++y+5BebOJqBqGQdKfd9xLJpV5Iy3N5eue6bfmZnIFSh3OuYuoSoKgO5AbwEbA3gQM2K5C1A2RU1AbAQCVBUgGQPbxkuqPVs8rZXrj1R6lgVyK2i1lbAxb1fls47R2d9+n5nHZitRUxR2A0hSRk4YohKAW/uHTLH7CFNCGci667QUjROxRYCfG0aRfHJHa2e3t3LKcops4yWB39gvyYkgD2FrNVXRhWzcfbOS64moJRl+K9HKafVGS73OVibt3Iptcjqnmu5f+xIDox7rZlmqF8d7t5/ep9TzVAUA9ZG7CXtmn9Bnb1ZqL8jyWKHjfuQ9smvMD0k9lZlnbXkUS7XYeSlE5Ee47iOU35l8O834+5J+RRql2iD9s/qiiXaLq9rjIsj3z8UPoy1d328/dFoaMN3t1+DwjqXNGaVq5D3Ra8jvR7htp5ToXRvQl7bif0Gjy7YKnqZ2YzWMYS8iiXbrMs7dP6ZDUecqCp259ps5rXHyqY12zXJqM6U/GqDRz6iXHgdGXab69tJdGY9ztbthVuRaXMDKAgCKgYe5CjQ9yIrWEBDm2YIoQLLUdUksfI0TstZt/3xqYpycIuSwYkO4XY8a9TfyzWyVlSitKTfGjoUy2yXuUl5f9BXctXvimWw3ll849GaZYp2ae2SZW4SWLTOtqtz++nX8SArEc4pf2SoXRxqgqdK/bUeDf8AUv8AlFP7ZTVUqef/AGXUxjbBU1XNskk06c6md2pcMeg0JUFQNOOaoCpdBAwVITRABBQmgEDQFAqAYaBoQPt8bkeqPTM87tl+bHqj0LAVisZisDFv/wBPzOQzrdw9i6nJZmrFdAULKAoVCUJQegKAJQg9CAeoV6HH7UWL4pZaRnFMV24vgjbLK1jgd7Yr8mJwmsTvbL9GPQxGmghCFEOBv7Llek6HfOVubslckqfaWJXJdliu0zprcNZp/RMDu23n9sRhrmO2xdDOmvheGBPhtvL+Iw1y3EWh1HtYvJlctqlxQw1zqAaNz23BUEltZJZDFY6AxNLsNcCt2mQJG9ch7ZNeZbHe34/fZW7bBoYGuPeNxHCqZbDvl7KSTOa4MCi6gdhd6h/5La8jN3HfWtxbUbaaadcWc+cWLNUQCAIACDW/chRrfuRKrWQATm2IQBIEv+xmGh04wjcemWT8aBl2+Lyb+xnT54xXLoRo3S2Elk15qhVLazWVH5mkZaDq5KOTGduSzQrQFsd7cjxZcu4yfuSZioSgHQjvbTzi10FlesT+9j4ow0BJUQG/RF+1p9GVTs+H2f8ARkjiOpSWTYDfGCUEqB+W5xxF+V8YgLQlASnF51QjpwYDkoUuckyLcNZoC+gKYiLcRY6nFvBgaNqvzY9Tus4m0X5sep2mwAxWEVgYe4+1dTls6fcXhE5jMXqwaALNJNJpFYKFukOkCmhC7SQo9QQzQ3Ncyz54srKh5nb2lyKtRVeBxWFSaMxp6HXHmHUuZwFclzGV2XMo7tUcy/jcfUzq/PmZ575RbUnTqmWJWugKGaO8i+MfqM90qVoVFrgnwFduPISO6i+Y3zQfECfGuANLWTY3yw5k1x5oKWklx+wDlPkmPVcyBFfyzWcfowO7zi/sHYrArc4PNU8gflviiwWaWAVXK2n7Gn5iu1TGjZY7cXwB8UQK5WambdQ0pGtwpk2vMy7uqSq6kGQBAGWkHte5CD2vciUaggCc2xCAgC3cYmZVWTaNU8imh0+eM1I3rscpMb9xd40fVC0JQ0yKvyWOleToCV5POL/iSgaAZ9VtcX5oFYvJovoTQnmgKK08RZzVKF/wQfASdhRxTZQkHGmZbpHUFyGoBVoDoLaEoEVO2mI7EXwNFA0AxS2cXk2hHspcJfU6FCUA5UtrdXBMWG2uN5NHXoQBNjYdu6qup12zBt/ejbUii2KyVAwMPcX7fM5vE6HcH7TnrNGL1qNVCUGAbYLQlBgAChAkA609tT2iqzNG9oFCjPQ32u3qcVJvFmNRqzuWlSCXgZisP+NXMD7c+Z0iFHM/x8lxF7vFK1BU+/FHVPO9138pS+LRhCVa86GvnqV3XZttUcU10MG928VCTSpQqj3621jCRdf3cblutMyWVZXO2NlXHKvA3PZRrShRsbkYN1N/zwqZVkexiL+wR0FfhQiuQ5gcm7tNDohf2kuZ0b0otki48x5PDlSsaX6ngNrjzNW7jqi6cjlO1IsStetAnJYGPRNB0yaoUadaDqRj+OZFCY0aZTRk3ck6UDO3LApvxcaVIKQBARQLLPuKyyz7iUagihObYhAEBbklFVZT8sOZfO07saIr/wAbJqpv54zSfJHmFSi+JZHtk2X2u1ycZSf3cTaMqaeQQRVKjBCh4EJwKIhbmXmMmV3ZYLqEWEqInUYoNQi1DUgJAEAJAEAJAEAu2/vNdTHt/f5GqpFGoKgqSoGDfvFdDDH3I2b5+pdDHH3IxetemsBAG2BIAhQSAqQD0pOBCPIBbK9SO0cay6SR2TMUG0lV5Fcdxak6KSb6nJ7/ALhwhG3F0rizzu3k3NY0NQe9Od3WClCP9Ro2UpSsxcsyvuGMY/1CdRbt7EI24rSsuRXurEHBuhqgqRXQq3X6bFWOdstvGcZN82RWfVQ0bD2PqwpesihHaJjPZLmzVFDhHGuWGpUHW0fM1XV6i+McArj3Lbg3UpZv3azMLLEJQElkMCXAIUiCRAJJGPeZo2yzMW8zRKrIAICKBbY9xUW2PcS8WNIQBObQhAEC/bqtehuhH0GHb/e6HRt+xG/njNSCwGhNQ1p8YBhkyu46a3ygzpErhLiGpUpgciIscgOWBXix1EAJ1JcWXUeKFucOpQyBKWlN8iIS8/RLoBR++X4WT98vwsxxyCZ1rGv98vwsn7/+VmQg0xr/AH38rJ++/lMlQE0yNf7/APl+0n75/h+0xRzqOXTHU2G4d2401TA6RyO2fqPodaoZQBAMDn75+vyMTk44rga96/X5GKeRn216XWL7u1TVKF5k2a9zNZtkQEIBCAIEemZHkc/93Njw3Mm6Mo0Vobr3dtrtor5JqtMlizyPc+4Oc3atv0rPxOW5NiQ11993N7665PBLCK8BdktVxaqKLaxZyU3UvUpLA1hr6RbnBpKDTXgZO5SooeMjxu2309tJTgzqX+9/utCa06XVkzyPVwyXQp3n6TKtvv7E7cfXGtFxBvr0fjonmSzFhdl+m+rGjjMzbO8lBpviS5uY2VKbeSIrqRQx4/bd8vWtzD5Z1tzdJJ8Df/sl6TsxVuelN4pcQjqzackaIywPAdm7nPb31C5Ju28MXkeo3feYbR0cXLCra4FwX7t5mBsw7r/Y7M3S2n41Fj3D5FWKTQG4kuBzX3SCemqqNLfSqsEBuqRGD98+SIt8+QGyTxMW8fqXQS7u5PGLUftEu3vldeRKuKyEAZELbGZSXbfNkvFjSEATDSBAEg0WHRS6G6Evy15HIne+NdRJd2+OGKwidfnjNdy3LB9SrdT02py5po40O9Nw1RVK8yjed5v3bShBKMXWuBqVLBgsB9JXt7mqCcsJNZFtQiDMonuIQkoN4surXIAoS5mhLt+FhVm6VDKSlpayYDoS+/y5dBnJRVW6Ir3DXxSayoBgTwJUoleUfEdXE1Wpls7YSvUuYdRA1Q1EbCsXQBU8R6lSeNBtQHT7Z75dDqVOV2t4y6I6dTUZpqgqCoKhHP3j/MZjnkat2/zGY7jwMe2lu0yfU0mXZe19TQ50dDozTEJUABIAgR0Kle4u/FbcuIxz+6XaQUOYVy3LiTWVtkNouUhtZQmNUqNdrb3Nyn8eOlVBO1dstfJFxrlVHU/16uuX9p1/9gxnbUo1VHRob5HB2e33F71W4OUeZ1d7enbjV8Eei2UVCxBRjpVFgec7turdxTtJNutHQzasjlLuVxV00aKd93Se4t/FSlfcSFqNH6LiTwdMSmVuMGnDFfzIeBkcZujdTTvN9c3MLcZfcVOpfut5PcJJ0VORnt2rcnqnOK8C6rFWhvvdy+SKTVZUSdRLtiyk9Mk5GOUaPAnTi7dTtyalDNr1E2d/4ppPJ4Mpt2J3a6FWmYk7crb9SoB1N7CMrSmmqp4LiU2t44JRuVwKluHccIyolHIr3Eq5upni9daM1JVWTMm6vNR9Lo0ynb39Fp808PMpvXdUFzYB/dSlhPFG/Y+x9TjI7e1lWHIUXkIAyIXbfNlBft82S8WNAQBMNCEAQrHvrigo1OZdvpLnVm/uTb0xWbqc34ddXcqmlgkdPnjF6L3EaeJU70pJp5cDNSSeKY7qlyNYltqyN342pxeKNMt7cpqjiln4GClFVouUkrLWTYCy3Upy18a1Ntne3Jpt0OSaYP8ALdK9QjXK8txjN+CKrO6nGlvgnhUTQnaqlVvjyMsZOLqgt46u4vOUVqyM1vfTsx0JVxriI90nFprESMouNJ58KAXXtwryrSmGQlnU7bphR4YCz2zSrHGmZUptLSnQH9b9tet3I0uQTa4pFrubZOjVGYNtPQ2ms8TRdjFxbossxbhJqm/Fe6Dw5CalcVFVNL6lctcFpdUhIycXVAa9nplJxuNrky6/GNrGNWuLqYE5KSazNF68sY0A7PadLjKUG3XmdKpwe0T+FS1caG3d9xjZhWOMnkiI6NQVPPW+83oy9aTR2obiE4qSeDAybl/mMyyi54RzK97fnK5JQeCMMd1cg8yYuuxtrcrcaSzLHStTnWd3K5hXEtdyVa1NI31Ic97lwxbQf3TksMegG3Uq0qqkOXot6va6kJ+o1+a9A5nE393XdfJYHTcmsziTfyTfizUZCq05equYKnQ39mFm3FRVHxOaWUMmFMSoUVHpv9evTtKbhBSxR1e6W7280OMHFpPPxOF/r+8dm78blSMv4o9TuL0ZpapNr+V/9E9rvjMcG5tO8aEqyaypGRw9xZ3Nlv5YyT8T3i3EdKSnj1M92yp++SaLqPLbCdy7GVlVUpZSxwXFmH5pQi4xlRxbXU9pS1BNUimYXsNpci0rcacyDzMd7JYS0y6oaO7tPB2ov7Dr3uxbZr0y0S8ZKhx7/bJ2XhOEl/LInhTXN5Ynbdv49L/FmZYfEsW9XhQHwOmKElYcc0yYa1Wt1btLTGqTx5itxk3LUnXg8DEoquYZTpVcyhZyq6oFW8wMgFtqVGVzlqdSLHBG232u5LGbUUBhOvsXW0upn3Ww+CGtOvMO0uuEKeJKOiAo/ceAVfRlVxdt82ZPmiaNtcjjiS8WNgSr5Y8w/LHmc2lpCn54g/cx5FVi7rPQ4PKibOV885vVJ4m/uN5XJJNYUObKC4M6/PHO9brW7bjzY73FF62mjnaWl6XUrcm8yo03rluftqvMzPEBADowqX2bErioupRxoFSksU6AWwuaK283WhZu9tbspaHV8TGQmLq23BTWMlGnMdWEsZSTX8pQvEsUqLBFRotNJuLyMk6anTIMpN5iBdWxxQ3ytJqpSnQgRvoriWp5rEwSVG0gxuOKohSSNW6v28oxrJvFLAEZap1ebZSPFJ5srLqWpJ1xyMsrsbl7PBZGd3KRcYvPMqA3biw5R+RZIbZ3Kw08jPDdSjbdvOvESxPRNPgSLbrV8yhN15mOb1ybQJy1Sb5ijDfRrc9Ekzoaq4nOGU3TTUqNEsZ1eXAq+XTOqyK5TbFIrZ+6WRDIQn5i/qvYz7ztJrTRuvgcOzKxC65zi2vupM1x7XDNN1KdrtI3bk1PHSbZUdw3CvSVMkjFqN3c7ELLioKlUc8QNUlRQlR0dhGTjKUc6UyFsTvLVK25enM2dli5JqKq28iyzaX7W7JrGsiyalqlbne7iGMk0udKlFqW5uxc4v0rM7b2kbPb43XjJxwWDOdtLSnZ1ObTfBFyGs1yzeh6pzpF8TRa7d82e5ivqZ97C5GCi23FYIpe1api0Zqu/H/WbdzH5m+hn3/Zf2aSsScnLPUce1O5BvROXp5G+5vb8Uqzcv6kRWN7Lc8vtG/xt6WdEa7fcXq0zS6o3LdWJxVHR+IHN2vbJWpqcoq54PIpux2krkvkrCSeUTsXLs9KW3lFPi3icp9pc25XJ4vkBgnYst+ib8xP2r5o6P8Ah0sVJglsLqWDVSDHDawkni6rwOlavJwpXGODOfJ3NvhKlWZp3pTzYV1Nzei4aa4PBmKz7TGa7L9KAtTGFCQBlu34lRbY4kvFjVENaCoYw2nEjeBBWBh3soqSrXIy1g+Jb3D3roYzpOOd6smksUxVKhFjFrkAqHc68EDhWghZaeaARMsioNUbxJ8ibxih7kYJ41ARWtWUl5g+JrxJog8pfUZWnwaYC0azQaoCnJYVA7kuIWeDumkpH+R+BNfggW6Qv3NyM5VhlQpbqCgRCEIBAxbTwBRhxA6NnYSjFyuKtVgZLm2mm6RdOBbDuN+HGvkOu53OKTCsThJZpoWh0V3JP3QD+8sT90QjDbtSuYrJAlDT4nQhc2tGlVVKrlq1L9Oar4hWEMVVmhbSUuMfqXWti06ylToEYaNAOlLZSlhVtdAf4zCuv6oDnEN3+Odaa1ToyAelWCxMWwakrkl+IruxUYydU6czFsnWEnhmVC91nqu05IwF+7wuPiZ8yRVvx/l/J40ENk6Kxo45mEo9R/rUazj1bCpRWzu44uUv4mbsG5dmVUqtV/gWwuN7G7/UzUZrpbnc27OwgnqU3bpHDDE5G03C+DTR55pHc+ON7tiU1WclFVfKpijBW4qEEkuRKrk7x0txiuZY6uOQnclJOMaJRqPcjGEfcuhBgsz0ylhVNl97czuZwK9pKKlKqXmzQ3BVlnT6EVgq+jZRdlLBPhkdP4Wk5SWLOduYtOoCRvzhk2jTb7hegqtmOEdToGWOCyQHRh3ef3kXw7tB54HFRKeIHWvSs7j1ammZXt7Oet/Qx6WADRK3aWUmPbaSojIabWQF1Q1ECRTF23WZQjRt8mS8WNCDUCD0ObZqCsYEuYHJ7h+ouhnlbcVU0b/9XyRXbuUTjLlgdZxzvVcVhXngI1TBllz0pRJdWUuaKise3XUqCqLeSNG2g1JyayQC3LEotyyXMNy781NWLSpUbc1cI14YMygQMHRpgIBbOGiWGSxFjHXXHEN2VXTlgV1Aea0vTgxarkAgDNI0RvQppnGq8MDNF0dS2ajXGoVZp27ycl9H/wBC/DDOM/rEr0xeUifG+DQQ0rbbrqTfUrxTH0TQPUs0APcwNNZDJ+ANSCl1MlfAbAmlBC1RMC2NqMsMami32u/ceCoubJqsTwLrN+7DCDode12WCS+STk/DA3Q2dmCpGCoTRwf8nfWDafkMu6z4xTOtc7dYn9xeRln2i08m0NiM3+V/kx6kH/xCr73ToQbFU/FOnuFhCSXgXRt24NvXh4sjvW4qidTSMN1UliNt4Kc0nkTcNOVVyH2arJ9ANd1RjCVORzDqXIpweHA5QHV7ZcuJONqNW/Ghddd6xYdmWmjdX6qs5+2tuawq+hqt7b0ObSw5molan3C4turSnFJcFmUWd04VcpOT5Fn7dOFcFXkir4YRzYorv33f0uVa14mqXxufqwwySMd5wrHS8sx5XbWrXxRFarG3tWqt+rVzKdxOMW3FLTF5c2GF7WvSsXgjRG1BKjIDG/DQm8FQ5m4lC62o+R0pQhkZr2iCyw5gcynxQx9zKoujGuS1ybKwHpSog9aoVIABqwEANTVbXpRkNlv2oBqBIEigaLGRRjmnQK3VyDpg0S+VjckNRmWO+h99NdDTb3FqeUl5mcXTqIyt1zHVOAww00LcVjRV50DK1Cfuin5EUlFVbwKVvrUpaYyTrx4G4zQu9tsXcXGj8GZ7vZ4uNISpT8Rbf3M4S01X9uJmnclPFtoqFh265aXCS/lKNLb9yTrjqwNT3ksNOa5Klepoju7dxUuxo+mAGKWwlcTUWsXUpWwinS7Jx/tOiobW7LTbaUv5XQuezmvZcf8AdiBht9r20v8AzV+iLl2W1g4zf2Bnt7q90IT6YMqpCHutzj0xQDvssUsXV88imXaIpZtfQ1W71l5S+rLtUXwqBxn271U14c6GW/Y+F0qpdDd3SdKRjgcwCBbbzAQCEIQAqTXEZXZLiIQC1XcMQOa4orLrUorN08gBVSi0uBVUeDSbqIwLrO4nYdYOjNkO8Xo54nNIB3Id8f3oo0Q73ZfuTRwri06Y+BSTFeqj3LbT408h/wBxYnipo8lQZSaWDGI9XW3nrj9SHk9Uq1riQn5XXTW3trNDfHClFFI1fEJKFDSOPfjSbNOwcVVPNltyxGWZLW2jF1A0Sj6WcVnc9ayOVc28026AdbsdrVC5Jrgbfj/KcUjH2e5OMZwkqKhr1OmZpHNW3k1SUpeQv7VcancuQjGNeJgmMRljtrXFjys24qoZIpk1J6U8FmZaNFUdfoN8jQtQZgGV6RnuXNTpLFIa5VYLNlMosCvTFPSsmI7dcEWpUzDrpkgM0oOCxEo8kXXZVA3TECuUdIo05VYoENkMkYzYsEgpyChRkMVNYjsXiUVTHUaguLIf4nwYDxThjFtdC+3uL3NPqZnrWar0LLV2KweBFLvb87tE1SmdGYU3F4YM6NzS3WqMzScmszTI29244SxGe7hyxKZ28aJUwqVUA0S3UmsKIp1SnnVlsHbjTXHM1wu7aOP/AAAnboShdUmjuKZyH3GMfZFvqUz7helk1HoB3dfMo3G+hahKklqpgjhfJO5Ja5VXUSaTq1zALnK89U3Vl1zcR/8AHHS/BmaD0yLZKIU7ncktU6PqU6oS4U6DOFSfGlzqEVSjTIU224Rcqt5czJc9zAUgWgAQhCAQhCAQhCAXx212mpRqnyK1bepRaaqy+zvblmOiNKeJZb7hclNa6aa44AUXnWbT4YFVD0EtpZnjKKMt3YbdZSa+0nFcihC+/ZjbxjKpTwKhSBqQD0qTeZHHAnyiO8AjthjCgyuJhUgI1hgVNcGXN0Kq1A1bZRhCXiReBVF0QVcpkio2XNSjiYJs0T3TmqMxyeJbUkLJplUklikWtJsWdEZaUNsCrmwzfIrbqqMCYt6iudS2LbVCq83HEBcQFWuTBiwGmJIdRI4gVBSqNpDQAUpijUjNQ0JkqmoEASAASGDFBVV1Yo0RRTcXqia4RoKRNOAsIKWaqWyyBbRlXLuvRNpZJjW5Sk6rMTcfqS6l+ySbxNxgkZtSbfQadxSVMMTTLby1NxyYY7O3T1VbfEoxXoepLmH9u+BZO0rd2MU6m1x8AOcrU4g0I3ygVygBmjBKLbK9Pp8zS41VFkJGNU14gZmmXyWuFVwJcg0sC3b28PVlTElViqMpyRZO04uglKZlRdFVhrfMR6XmXyUVBQk6cTNKzX2tMCfGmsCO3HxB8c7eLQVNgVOLRfCNFRUdUTUidGBUopOkixWoybUXkC7HBMEPRjzQAVmUlVDQtJujqXR9MUvAClkQJPb0XpKGmmdAkrEbixCqnfk458CmMpTzZpuW1GD6FG3SdQFcVxEaL52m3gyRtcyoooyGjQQDsuNSmSLNaFYFNHXAej5gbSB8jAMhVIEpNkjHVxAujLAKliDRQMVwAeTqUyTLXGmYKAZ2LJVL5QTKpRaApcQULAUARugkkpF+mIso0AzO2gOFMi9iMChi1L2hHHkAmDDSgGhNTQDlyRlq2aYsimJUlSEUSyCKmaLUW0KKZ++JsRmmqXYmpEqpLIluOFQTyJB+kg5z205zbawbNO3tKNxx5GupRaf5smbYaqCuAyZKMowXV+fFGwy3FXcxRrlgBXKLK5R8C8VoDPpKYVVaczZoTM9iNXLqAmtlknoiubHuRWCWbGnajJkUNxCtJ8JIz/HidG3FXNs4vO3L7GZPjKjNd9TbKXQ3ytPgUyt8wM1W1TgJpNDtlbg0BXpZKtDBAnui0VqLfQuiCml04VqBY5pOgZSi414lWZEgNcZJodGNSoOpsirb8vQ0VbRrGoLs6xZVbm7arg6lRv0xlkTQkZ1uKcGiyO4T4kD6CE1rMgGqL4AkzRpSK5RTKM7dQDtcgKVAEbIpUGl6sSJIDRCTaxLFFC2siZZAOxGq5DKSeYaIDO064jtYFjoIwKXCoslQuYjApFliXNIrkgKWhGWtCuIFTQGi1xE0gIxNCeKLtArgBU4DqqHUHxG0EVXUNQuDEdUA9TZbwijBU1q/GEVxZKsSf6q6F2qhk1ucqpcBlGTdHgxhq65NUKY7jhkaIWF95M1Rt26Uca9UMTVELWvGoNvBfJNcENLaQztvQ/sEip7fGUdSf3oGkdGEI8iyUIP7pit7m3PKVHyZc7unKQHPuRT3lEsKGp2o8XiZG3Pdt14ZmpRfBoBXbpk6g0ss9Uc0mWRvRycfoBn0sy7ZYy6nU/LfBo522olN+OABrWTfIt0lUcKVyeLLlNEijtqRuuDymqeZTKFG1yGutqk1mnUaT1vUuIRXQRwqWNMCbKE+NFcrCZp08sCV5kGGVh8BNDib5U4CYAZY4ZlFyrk2jW1qfgV24KTl4BVMG6YjVLNANBUVhqFxK5p8AJOfArWIyg2Wxt0QEi8CYPNAZAJoiQhCDtNi1KtbQrm2UWOVBap5FTCsALBkhFKo0UBrspJYglTgGnpRVICMmoR+JAHzJUSpMQGbTEoCoKgFiNVCECpqgjL2itxRBUK2WuAtKALUVyRZQVxTATUx4zXERwaIohVjnTIV6pF1tQ4lrjH7rAxq23mjVZsr8NehHOmYVcpkyosjbpd1aWo0L3G1NZ/Uqt7ucc2mi754T5JkEjH4/bOvgyxbprCaX/BFCElkJLbp5FFqu1yjF9ANp5xMM9vOHtqVO5djg2wN89tYuZxZnubRwxszqvwzKo7ma4lq3U/ADBGVLzdz0nQjbUlWEkzFauVvyk1WvAunbtyxinB/ygakrkch4u4/u1OdHcTtSpP1L7S+O4u3MFLREDRcvfHhNUOdZdU482bFatx9Tep/zGfawo6slGqMYtUoCduKNS3CWFEDXF8CjFJKlEwWX6acjTOMW8jHci4zpElVowBpKVcawmqFmtPICMhE2EIVpFc1RVLiq88KBSW4vTUz2fdV8TZJqFp86FEo6YQZAXBA0GhR1KqC7ZRkcBXA1OPMR0QRn+MFGjRSoKFGYKRZPwFQC6CFmBCK0NgG0snx8yoWhKDuIFBsAItt0bxF0cy2MYoDUktNBGkgaqLAWUwJJVK9NBtQoC4koSpAJQmACAChKEbYKgRiZBYrZASNCtigFihAAWKQgVAxm0CoGBetxXNVEc4t4KhTpoGgQ+uIdcSpEarkUXxv6cmy+O6b4tHPdUFTaA60b0mswuSeeJzY3pRyZohvWswLLluMsjNKLgaJbmVzCoIyhHGWIHOjNqTaL4OTxbEtOMrk65N4Dyg1kBYkqj1SKItvAsUHxAaU1QkXpRXNKORHGSWKIrQp1H1HJ+eUX6sDRC/FlRu+ShVeeCazTEUkyOjyINMWpLESViLywfgVwwwLVKgVU7dyOWIPmawkqF7mVv1Z4gRTiyuXqlQkrSWKwEjVKqxYofc+1Lm0g3lWGHAT5Iya1ZrmO2mgg2ZvSi35KZmSzKlUXPxCrNaYHCMilhTayCDOCiL1I3UgVHBMraoWCNIBSDaPEgGpsXAhCoJE3wIQBkFEIA1aCa2skyEAatQOhCAKwMhAIQhAJp8QaUQgCyQlCEAiSA0iEAWhKIhCCAdCEClYCECCChCBUQSEAgKIhAI1QVMhCoZNj15kIAlulXTMtxIQgi8CyMnyIQKXOWJaiEIEuRtteunmYrlm3/45EIUVxdyLwx6F0bkn7k/oQhUXwk3wZapPkQhFMnzJKVMkQgFMpSaxQYZEIBJaeJVp/CyECFt1UjRqIQKSTfIFZEIVErzRdBxIQioxWokIQJoVc8SEIB//2Q==" alt=""><br> text/html 2016-01-26T12:29:41+01:00 omrankardanesh.mihanblog.com سیده مریم الهقلی پور ضمن خدمت شیوه تدریس معماری http://omrankardanesh.mihanblog.com/post/69 دبیرخانه استانی معماری وعمران كاردانش وفنی حرفه ای شھرستانھای استان تھران درنظردارد دوره ضمن خدمت مبانی نظری معماری (روش تدریس معماری درھنرستانھا) تحت نام روش وفنون تدریس به مدت 24 ساعت باحضور دكتر خوشنویس برگزار نماید.<br>زمان برگزاری :<br>جمعه های 9 /11/ 94 و 94/11/16، 94/11/23 94/11/30؛از ساعت 8.30 لغایت12.30 <br>محل برگزاری: دانشگاه شریعتی (بزرگراه آزادگان-خروجی تندگویان-شھرك شریعتی)<br><br>لازم به ذكراست حضورھنراموزان درتمام جلسات ضروری بوده وارائه مدرك ضمن خدمت منوط به تحویل كارعملی ازسوی ھمكاران پس ازپایان دوره خواھد بود.<br>